Til hovedinnhold
Norsk English

Integrerte energisystemer i industriklynger

Industriområde

Industri har store energibehov, gjerne i form av både varme, elektrisitet og råstoff i produksjonsprosessene. Ved å samlokalisere industri i klynger kan man dele på ressursene, utnytte de bedre, noe som fører til at vi sparer penger og miljøet.

I SINTEF har vi jobbet med industriklynger i en årrekke. I forskningssenteret HighEFF jobber vi for eksempel mye med hvordan både nye og eksisterende industriklynger kan øke energieffektiviteten sin og reduserte utslipp. Vi analyserer muligheter for økt samspill mellom ulike energibærere og energiteknologier, utnytting av overskuddsenergi, bruk av energilagring og konvertering, og andre tiltak for å avkarbonisere enkeltindustrier og klynger.  

Derfor bør energisystemer i industriklynger integreres 

Industriklynger med mange energibærere - integrerte energisystem - har ofte et betydelig potensial for økt energieffektivitet og utslipps- og kostnadskutt gjennom bedre integrering av de ulike energibærerne og utnytting av overskuddsenergi. Overskuddsenergi er oftest i form varme ved ulike temperaturer, både gjennom avgass, kjølevann og strålingsvarme, men kan også være energi bundet opp i biprodukter som biomasse og metallurgisk slagg, eller i form av lokal fornybare elektrisitetsproduksjon. Avhengig av kvaliteten på overskuddsenergi, eksempelvis temperatur på overskuddsvarme, vil energien kunne brukes som innsatsfaktor hos andre aktører i klyngene eller eksternt slik som ved fjernvarme, lagres for senere bruk, eller oppgraderes eller konverteres til andre energibærere.   

Deling av ressurser kommer alle til gode 

Energibehovet i forskjellige industriprosesser kan variere betydelig over tid og dermed gir store lastsvingninger og topplastbehov. Det kan bli veldig dyrt. Derfor bør industriklynger lete etter muligheter for å utnytte kostbar infrastruktur bedre. Og nettopp det kan de gjøre ved å samlokalisere industriprosesser med komplementære energiprofiler eller ved å kombinere fleksible og ikke fleksible prosesser. Dette kan spare bedriftene i industriklyngen og samfunnet for store økonomiske kostnader, klimagassutslipp og naturinngrep. 

Et eksempel på dette er hvordan overskuddsenergi og biprodukter fra en aktør i en klynge, industri- eller næringspark kan brukes som innsatsfaktor hos en annen aktør i klyngen eller til eksterne formål som for eksempel til fjernvarme.  

Datasenter er en av mange industrier hvor utnyttelse av overskuddsenergi er lurt. Datasenter som produserer mye overskuddsvarme, og i stedet for å slippe den ressursen ut i løse luften kan den fanges og selges til en industriprosess like ved, til å produsere kraft eller til å varme opp tappevann til et boligfelt i nærheten.  

Dette gjør vi innenfor industriklynger 

 • Utnytting av spillvarme, overskuddsenergi, og biprodukter både internt i industrianleggene, blant andre bedrifter hvor det eksisterer industriklynger, og eksternt til for eksempel fjernvarme. 
 • Kobling av flere energibærere med energikonvertering, derav hydrogen  
 • Energieffektiv karbonfangst og mellomlagring blant flere aktører 
 • Spisslastbehov. 
 • Avkarbonisering av dampproduksjon – eksempelvis ved bruk av høytemperatur spillvarme. 
 • Kraftproduksjon av høytemperatur overskuddsvarme. 
 • Utnytting av lavtemperatur spillvarme til eksempelvis drivhus.  
 • Optimal utbygging og bruk av termisk, elektrisk og hydrogenbasert energilagring 
 • Utnytting av energiinnhold i røykgasser. 

Typiske oppdrag for oss er: 

 • Analyse av energieffektivitet hos industri og industriklynger 
 • Vurdering av energilagring. 
 • Effektanalyse – topplastbehov 
 • Analyse av spillvarmeutnytting fra flere aktører  
 • Utredning av felles energi-infrastruktur– ofte med flere energibærere (varme, el, hydrogen, bioresurser) 
 • Analyse av lastfleksibilitet – for økt fornybarandel. 
 • Kartlegging av muligheter for felles CCS infrastruktur. 
 • Analyse av hydrogen – både fremskaffelse, og som energikilde og råstoff. 

Hvem gjør vi dette for? 

 • Metallindustri 
 • Energiselskap 
 • Klynger og næringsparksaktører 
 • Offentlig forvaltning 

Prosjekter 

 

 

Kontaktperson