Til hovedinnhold
Norsk English

Brukergruppanalyser og samproduksjon av kunnskap

Samfunnsutfordringene knyttet til klimaendring, ressursknapphet, energibehov, befolkningsvekst og tap av biologisk mangfold er komplekse og påvirker ulike samfunnsgrupper og bransjer forskjellig. I SINTEF jobber vi med helhetlige analyser og samproduksjon av kunnskap som gir legitimitet til prosjektresultater gjennom en dyp integrasjon av sluttbrukere helt fra starten av.

Kontaktperson

Dette gir oss mulighet til å vurdere ulike fremgangsmåter for å møte disse utfordringene fra forskjellige vinklinger - og med brukergrupper som forvaltning, industry, kommende generasjoner, forskning og samfunn inkludert i prosessene. Dette er kritisk for å få en helhetlig forståelse av hvordan de teknologiske løsningene vi utvikler påvirker disse gruppene og hvordan de best kan utvikles slik at de ikke bare gir en samfunnsøkonomisk- og miljømessig gevinst, men også har legitimitet blant brukerne slik at implementasjonen blir gjennomført effektivt og resultatene gjenspeiler ambisjonene.

Metoder vi bruker: Dybdeintervju, spørreundersøkelser, literaturstudier, brukergruppeworkshops, serious games (spillteori), observasjonsmetoder og etnografi. Vi har spesielt god kompetanse på brukerstyrt konseptuell modellering i en workshop setting, hvor vi kan utvikle semi-kvantiative fremtidsscenarier basert på analyser av narrativer fra brukerne i en fasilitert setting. Dette gir gode data som kan brukes i beslutningsstøtteverktøy.

Utforsk fagområdene