Til hovedinnhold
Norsk English

Utforming og evaluering av tiltak i transportsystemet

Riktig utforming av både små og store tiltak i transportsystemet er viktig for at tiltakene skal virke etter hensikten. Gode prinsipper for utforming er nedfelt i normaler og veiledere. I mange tilfeller må det imidlertid gjøres analyser av alternative måter å løse problemene på.

Kontaktperson

  • SINTEF har høy kompetanse på å gjennomføre slike analyser, både ved bruk av eksisterende modeller og ved hjelp av modeller som vi selv har bidratt til å utvikle på oppdrag av transportetatene. Vi vil særlig fremheve den nasjonale (NTM) og de regionale transportmodellene (RTM).
  • I tilknytning til disse modellene er det etablert delmodeller for beregning av trafikantnytte og for kollektivselskapenes kostnader og inntekter.
  • Vi har bygget opp analyseverktøyet EFFEKT som kan brukes til å gjøre komplette nytte-kostnadsanalyser, enten basert på transportmodellberegninger eller ved selvstendige beregninger for enklere problemstillinger. Disse analyseverktøyene er under stadig forbedring og videreutvikling for bruk på nye problemstillinger.