Til hovedinnhold
Norsk English

Transportmodellering og nyttevurderinger

Hvordan endrer transport seg over tid? Hvordan skiller transportmønstre seg fra før i tiden til nå og inn i fremtiden? Hvordan kan vi finne nytten av ulike tiltak og dokumentere nytten av dem? Dette er noen av spørsmålene vi finner svar på gjennom bruk av transportmodellering og nyttevurderinger.

Kontaktperson

Gjennom modellering av kjente sammenhenger identifiseres virkninger av tiltak i transportsektoren. Det gjør oss i stand til å avdekke behov før de oppstår, slik at vi blant annet kan vi finne de beste løsninger på utfordringer som kommer med innføring av teknologi for lavutslippstransport. Slik teknologi kan for eksempel være nye infrastruktur som må på plass for at vi skal kunne bruke nye energibærere som elektrisitet og hydrogen.  

Et av bruksområdene for transportmodellering er å gi et bilde av transportsektorens energietterspørsel, og hva slags energi som etterspørres. Dette gir for eksempel kunnskap om når, hvor og hvor ofte vi har behov for å lade elbilen vår, slik at vi kan planlegge for effektiv strømforsyning og ladeinfrastruktur. Vi kan også regne på scenarier med ulike energibærere som hydrogen og biodrivstoff.  

Sammen med kunnskap om tilgjengelige energiressurser gjør bruk av transportmodellering og nyttevurderinger det mulig å se på hvordan vi utnytter tilgjengelige energiressurser til lavest mulig kostnad for samfunnet.   

Vi jobber også med å finne ut hvordan andre faktorer som skatter og avgifter, reisevaner, bosted og eierstrukturer på kjøretøy spiller inn på utviklingen lavutslippstransporten, og hvilke tiltak som kan settes inn for å realisere nullutslippstransport i Norge.   

Transportmodellene vi utvikler i SINTEF inngår i nytte/kostnadsanalyseverktøyene som utvikles for transportvirksomhetene i Norge. Det mest kjente bruksområdet er kanskje beregning av de prissatte konsekvensene i den samfunnsøkonomiske beregningen for Nasjonal Transportplan. Effektene som beregnes er omfattende og noen av de viktigste er: 

 • Virkninger for trafikantene; kjøretøy-, tids og direktekostnader   
 • Virkninger for Operatører; bompengeselskaper mm 
 • Virkninger for det offentlige; Investeringskostnader, drift- og vedlikeholdskostnader 
 • Virkninger for samfunnet; ulykkeskostnader, energibruk og klimagassutslipp  

Vi arbeider innen disse områdene: 

 • Strategiske transportmodeller som benyttes blant annet til Nasjonal transportplan 
 • Verktøy for nytte-kostnadsanalyse av veg- og transportprosjekter 
 • Modellering av energiforbruk og utslipp fra transportmidler (veg, bane, sjø og luft) 

Typiske oppdrag for oss er: 

 • Modellutvikling persontransportmodeller 
 • Videreutvikling av nytte-kostnadsanalyseverktøy for veg- og transportprosjekter 
 • Utvikling av energimodeller for transportmidler 

Hvem gjør vi dette for? 

 • Transportvirksomhetene 
 • Transportnæringen 
 • Kollektivselskaper 

Prosjekter 

 • Rammeavtale for utvikling av Regional Transportmodell for korte personturer
 • Rammeavtale for utvikling og vedlikehold av NKA-verktøy for veg- og transportprosjekter
 • KPN prosjektet FuChar i ENERGIX programmet til Forskningsrådet 
 • Energimodul, på oppdrag for Nasjonal transportplan
 • Energikart for Norge, på oppdrag for Nasjonal transportplan