Til hovedinnhold
Norsk English

Miljø- og klimavennlig transport

Transport vil ofte innebære miljøulemper i form av støy, uønskede utslipp til luft, jord, og vann, visuell forurensning og forbruk av knappe ressurser. Spesiell oppmerksomhet rettes nå mot energiforbruk og utslipp av klimagasser, særlig CO2.

Kontaktperson

SINTEF deltar i arbeidet med å kartlegge miljøkonsekvensene ved ulike transportformer, og foreslå tiltak som kan stimulere til bruk av mest mulig miljøvennlige løsninger, inklusiv bygging, drift og vedlikehold av nødvendig transportinfrastruktur. Målet er å oppnå et samfunn og et transportsystem som både begrenser transportbehovet, og som bidrar til at nødvendig transport kan skje på en mest mulig miljøvennlig måte. Vår forskningsaktivitet omfatter klimarobuste og miljøvennlige løsninger innenfor både person og gods-transport. Eksempler på dette er bylogistikk, samkjøring, brukerbetaling og modeller for utslippsberegning.

Utforsk fagområdene