Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig mobilitet

Transportbehovet og transportmønsteret i et moderne samfunn styres av komplekse sammenhenger. SINTEF har fokus på fremtidens transportløsninger og utvikler kunnskapsbasert beslutningsstøtte for samferdselsinvesteringer.

Kontaktperson

Vi bidrar til å løse aktuelle samfunnsutfordringer og vet at nye mobilitetsløsninger gir nye løsningsalternativer. Vi ser og utforsker mulighetene en stadig økende datatilgang gir for vårt fagfelt.

Vi arbeider innen disse områdene:
Vi har kunnskap om veiplanlegging, transportplanlegging, samfunnsvitenskap og nytte-kostnadsanalyser, og kombinerer fagkunnskap med systemutviklings- og programmeringskompetanse i våre prosjekter.

Beslutningsstøtteverktøy som beregner effekter av endret transporttilbud, er et av våre spesialområder.

Vi har også spesialkompetanse på hvordan transport virker inn på klima, miljø, reisevaner, arealbruk og bylogistikk.