Til hovedinnhold

Bærekraftig mobilitet

Bærekraftig mobilitet

Transportbehovet og transportmønsteret i et moderne samfunn styres av komplekse sammenhenger. SINTEF har fokus på fremtidens transportløsninger og utvikler kunnskapsbasert beslutningsstøtte for samferdselsinvesteringer.

Vi bidrar til å løse aktuelle samfunnsutfordringer og vet at nye mobilitetsløsninger gir nye løsningsalternativer. Vi ser og utforsker mulighetene en stadig økende datatilgang gir for vårt fagfelt. Vi har kunnskap om veiplanlegging, transportplanlegging, samfunnsvitenskap og nytte-kostnadsanalyser, og kombinerer fagkunnskap med systemutviklings- og programmeringskompetanse i våre prosjekter.

Beslutningsstøtteverktøy som beregner effekter av endret transporttilbud, er et av våre spesialområder.

Vi har også spesialkompetanse på hvordan transport virker inn på klima, miljø, reisevaner, arealbruk og bylogistikk.

Forskningsleder
980 44 312