Til hovedinnhold
Norsk English

Slik kan vi styrke SFI-enes bidrag til innovasjon

Arbeidsutvalget for SFI-rapporten
Forrige uke var om lag 45 ansatte fra SINTEF og NTNU samlet på Scandic Lerkendal for lansering av rapporten "Hvordan styrke SFI-enes bidrag til innovasjon?"

Til lanseringen var SFI- og FME-ledere fra eksisterende sentra, representanter fra fagmiljøer som jobber med FME-søknader nå i høst, og som planlegger å søke på neste utlysning av SFI som skal komme 2024, samt prodekaner for innovasjon ved NTNU og innovasjonsansvarlige ved SINTEF invitert.

I rapporten deler åtte SFI-ledere fra SINTEF og NTNU sine erfaringer og beste praksis knyttet til mulighetene for økt innovasjon og verdiskaping fra forskningsaktivitetene i SFI-ene.

Rapporten gir råd basert på arbeidsutvalgets egne praksiser og erfaringer, og understreker samtidig at hvert selv SFI må avklare hvilke råd som er relevante for deres SFI. 

Les rapporten her

Noen av de viktigste anbefalingene er:

 • Hvert senter bør avklare hva innovasjon betyr for sitt senter, og for hver partner og/eller partnergruppe, og i fellesskap avklare hvordan forskningsresultatene skal implementeres hos brukerpartnerne, slik at en sikrer felles forståelse for innovasjonsmodellen som legges til grunn for arbeidet i senteret.
 • Sikre dedikerte personressurser med spesielt ansvar for innovasjonsprosessene fra forskningsmiljøene og hvis mulig hos industripartnere.
 • Bygg tillit. Avklar forventningene. Sikre felles forståelse av mål og forskningstema som treffer alle. Definer forskningsoppgaver sammen med brukerpartnerne basert på deres behov.
 • Dokumenter innovasjon og potensielle bidrag til innovasjon i fem dimensjoner; Mennesker, Finansiering, Nettverk, Kommersialisering og Bærekraft. (Bilde innovasjon- Lyspære)
 • Sørg for mobilitet mellom forsknings- og brukerpartnerne. Partnere må mobilisere sin organisasjon for å absorbere og utnytte forskningsresultater.
 • Inkluder forskerne, også Ph.d./Post Doc-stipendiater som en ressurs for involveringsaktiviteter i senteret.
 • Gjør partnere kjent med hovedprinsipper for IP-forvaltning, forklart i konsortieavtalen. Dette gjelder bl.a. regler for statsstøtte og hovedprinsipper for eierskap og bruksrett av forskningsresultater. Det er ofte andre representanter i partnerskapet som utvikler konsortieavtalene, enn de som forsker og innoverer.
 • Etabler en utnyttelsesplan som avklarer hvordan forskningsresultater med potensial for innovasjon identifiseres, rapporteres og vurderes av senterets ledelse, brukepartnere og relevant TTO (Technology Transfer Office), og hvilke utnyttelsesmuligheter som velges for videre arbeid. Ivareta de ulike aktørenes interesser for utnyttelse av resultater.
 • Definer klare mål for kommunisering av innovasjonsoppdraget og involver alle partnere inkludert stipendiater i kommunikasjonsarbeidet.
 • Ha en dedikert kommunikasjonsmedarbeider i senteret .
 • Etabler gode kommunikasjonskanaler både digitalt og fysisk.
 • Introduser muligheter for og avklar forventninger om internasjonalisering i et SFI. Avklar internasjonaliseringspotensial og -ambisjon i sentret, også relatert til bedriftenes virksomhet.

Rapporten munner ut i anbefalinger gruppert i fem hovedstrategier for hvordan styrke innovasjonsevnen i et SFI. Strategiene har gjensidig avhengighet og er:

 • Innovasjonsstrategi
 • Involveringsstrategi
 • IP forvaltning
 • Internasjonalisering
 • Kommunikasjonsstrategi

 

Dette er SFI

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), er et viktig virkemiddel for økt innovasjon og økt verdiskaping gjennom langsiktig fremragende forskning. Et SFI er en arena, satt sammen av aktører fra forskning og næringsliv, samt offentlig sektor, for å sikre Norge nødvendig kompetanse og kapasitet på utvalgte områder. SFI-ene er ulike i sin sammensetning og hvordan kunnskapen fra forskningen omsettes til verdiskaping hos brukerpartnere vil variere mellom de ulike sentrene. 

Se alle sentrene som SINTEF er involvert i her.

Kontaktperson