Til hovedinnhold
Norsk English

Ber Stortinget gjøre endringer i revidert nasjonalbudsjett

Konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, ber Stortinget om å gjøre endringer i revidert nasjonalbudsjett. Det gjelder blant annet forslaget om å utsette Ocean Space Center.
Realiser Ocean Space Centre nå. Oppretthold aktiviteten i næringsrettet forskning. Gjør det mulig å delta i EUs forskningsprogrammer. Dette er essensen i SINTEFs høringsinnspill til revidert nasjonalbudsjett.

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 12. mai foreslo regjeringen å utsette arbeidet med Ocean Space Centre. Dette har ført til sterke protester fra politikere, næringsliv og fagbevegelse som krever at forslaget endres.  

Ocean Space Centre må realiseres nå  

I en høringsuttalelse til Stortingets finanskomité, ber SINTEF Stortinget innstendig om ikke å vedta forslaget fra regjeringen om utsettelse. I uttalelsen viser de til at den foreslåtte utsettelsen setter hele prosjektet i fare, at norske havnæringer risikerer å miste sitt internasjonale konkurransefortrinn og at prosjektet ved en utsettelse vil bli betydelig dyrere og vesentlig forsinket.   

Av uttalelsen går det fram at den samlede merkostnaden knyttet til en utsettelse av prosjektet til 2025 vil være omkring 900 millioner kroner, og at en utsettelse vil være driftskritisk fordi laboratoriene som skal erstattes er utdatert. Dette vil være svært uheldig, fordi Ocean Space Centre skal bidra med studenter, testfasiliteter og teknologiutvikling i den grønne omstillingen i de norske havnæringene. Ikke minst vil dette miljøet være helt essensielt i regjeringens havvindsatsing.  

De viser også til at prosjektet allerede er i gang, tusen personer er på flyttefot til midlertidige lokaler og byggingen skal starte allerede i august. 

Les SINTEF sitt innspill om Ocean Space Centre her (pdf).

 

Situasjonen i Forskningsrådet 

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har regjeringen satt i gang en gjennomgang av aktiviteten i Norges forskningsråd, fordi de mener Forskningsrådet opererer i strid med regler for offentlig økonomiforvaltning. For å imøtekomme krav fra regjeringen har Forskningsrådet skissert mulige tiltak for å bringe den økonomiske situasjonen i balanse, som har skapt stor usikkerhet om aktivitetsnivået i norsk forskning.  

Norsk deltakelse i EUs forskningsprogram må sikres 

I et høringsinnspill til Stortingets finanskomité ber SINTEF om at Stortinget må sikre norske forskningsinstitutter fortsatt mulighet for deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa. Dette bør skje gjennom en bevilgning på 200 millioner kroner til ordningen RES-EU i revidert nasjonalbudsjett.  

Deltakelse i Horisont Europa gir norske bedrifter og offentlige etater tilgang til verdifull forskningsfinansiering, nettverk og kompetanse for deres grønne og digitale skifte. Europa er Norges klart viktigste eksportmarked. Et tett samarbeid med norske bedrifter og deres kunder og leverandører i utforming av nye grønne løsninger, er derfor også en kraftfull strategi for økt eksport.  

Forskningsinstituttene tar bedrifter med seg til Europa og henter teknologi og forskningsfinansiering hjem til Norge. Ordningen RES-EU er avgjørende for at norske forskningsinstitutter kan delta sammen med norske bedrifter og offentlige virksomheter, men ordningen er i dag underfinansiert.

Uten instituttenes fortsatt sterke prioritering av europeisk forskningssamarbeid vil Norge ikke kunne hente hjem de om lag 25 milliarder kroner Stortinget har bevilget i medlemskontingent til Horisont Europa.  

Gi Forskningsrådet fullmakt til å opprettholde aktivitet 

SINTEF ber også Stortinget om å gi Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet nødvendig fullmakt til å opprettholde planlagt aktivitet innenfor næringsrettet forskning, mens dagens praksis for finansiering av flerårige prosjekter gjennomgås.

Fullmakten kan være midlertidig, inntil rutiner er forbedret. SINTEF begrunner dette med at behovet for opprydding i økonomistyringen hos norske forskningsmyndigheter ikke må ramme bedrifter, offentlige virksomheter, universiteter og forskningsinstitutter som nå jobber på spreng for omstilling av Norge.  

Les hele SINTEFs høringsinnspill her (pdf). 

Kontaktperson