Til hovedinnhold
Norsk English

Satser på naturmangfold og klimafond

Konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, lanserte et globalt klimafond under klimatoppmøtet i Glasgow i november i 2021. Fondet skal finansiere forskning på løsninger som kan dra klimagasser ut av luft og vann.
Utvikling av nye teknologier som kan trekke klimagasser ut fra luft og vann, og et eget fond som støtter forskningen, er blant tiltakene SINTEF igangsatte i fjor.

I SINTEFs ferske bærekraftrapport er det viet ekstra oppmerksomhet til tiltak som vil bidra til å stoppe klimaendringene.

Et av disse tiltakene er “SINTEF Global Climate Fund” – et initiativ som ble lansert ved klimatoppmøtet i Glasgow i november i fjor. Klimafondet støtter forskning på nye løsninger som kan fjerne klimagasser fra kretsløpet, som alle scenarioene for å nå 1,5-gradersmålet avhenger av.

– Selv opplevede jeg deltakelse på klimatoppmøtet i Glasgow i november som svært motiverende. Klimafondet jobber målrettet med å få med nye partnere i fondet, som sammen skaper grobunn for løsninger som sikrer en klimapositiv framtid, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Videre har vi i 2021 intensivert arbeidet med naturmangfold. Vi har inngått samarbeid med eksterne kunnskapsmiljøer, og startet en intern konsernsatsing på området – for å bygge kompetanse og muliggjøre teknologiutvikling og verdiskaping på naturens premisser.

Gjør produksjon av grønt hydrogen billigere

Også SINTEFs nåværende portefølje av 19 forskningsbaserte oppstartsselskaper er vurdert mot de 17 bærekraftsmålene. Flere av disse selskapene utnytter nøkkelteknologier innen IT, bioteknologi og nanoteknologi til mange ulike produkter, tjenester og verdikjeder for bærekraftig innovasjon.

Hystar er en av disse oppstartsbedriftene. For å produsere hydrogen trengs en energikrevende vannspalting. Selskapet har utviklet en ny membran for vannspaltingen som reduserer energibruken med 10 prosent.

Elektrolyse av vann vil med dette være konkurransedyktig med produksjon av hydrogen fra fossilt brensel, og det potensielle markedet vil være enormt.

– Produksjon av grønt hydrogen er utrolig viktig for en bærekraftig energifremtid. Det er etterlengtet i en verden med skyhøye oljepriser og økende behov for grønne energiløsninger. Hystar kan få stor betydning for å redusere klimautslippene, sier Alexandra Bech Gjørv.

Industri og infrastruktur på topp

SINTEF har gjort en kartlegging av forskningsprosjektenes relevans for de ulike bærekraftsmålene i 2021. Tallene viser at det er særlig åtte bærekraftsmål forskningsinstituttet har betydelig aktivitet mot. Disse er, rangert etter omsetning: 

- Industri, innovasjon og infrastruktur
- Ren energi til alle
- Stoppe klimaendringene
- Ansvarlig forbruk og produksjon
- Bærekraftige byer og lokalsamfunn
- God helse og livskvalitet
- Livet i havet
- Livet på land

Vi har også aktivitet på de øvrige bærekraftsmålene, men marginalt mot særlig mål 5) Likestilling mellom kjønnene og 16) Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. Likevel er det avgjørende for oss å arbeide systematisk med slike tema gjennom vår egen virksomhet – inkludert kjønnsbalanse og god styring.

Blikk på egen virksomhet

Rapporten redegjør for hvordan SINTEFs interne organisasjon drives og styres i tråd med bærekraftambisjonene, som HMS, etikk, klima- og miljøavtrykk, likestilling og mangfold i virksomheten.

SINTEFs medarbeidere rapporterer om høy motivasjon og lagånd, og at enda flere enn i fjor opplever at deres arbeid bidrar til bærekraftig utvikling.
I 2021 har vi arbeidet videre med hvordan vi kan redusere vårt eget klimafotavtrykk – men også eksterne kunders.

I rapporten presenteres et mer utførlig klimaregnskap for SINTEF, der vi har kartlagt våre egne utslipp og de i vår oppstrøms leverandørkjede – basert på egenutviklet metodikk og modeller.

SINTEF ønsker å tilby klimaregnskap som en tjeneste også til sine kunder, og håper at dette vil gjøre det tydeligere for oss og andre organisasjoner; hva som er de reelle utslippene og hvilke videre tiltak som bør tas for å redusere klimafotavtrykket i fortsettelsen.

Les årets bærekraftrapport, og om bærekraft i SINTEF her.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson