Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt prosjekt for å utvikle klimapositive løsninger

Mars 2022, markerer startpunktet for prosjektet «Norsk sokkel: en driver for et klimapositivt Norge» (NCS C+). Prosjektet skal fremme samarbeid og kunnskapsbygging for å utvikle klimapositive teknologier som skal bidra til å realisere et klimapositivt Norge og Europa.

Hva er klimapositive teknologier?

Klimapositive teknologier, er aktiviteter som fjerner CO2 fra atmosfæren slik at vi kan begrense jordens temperaturøkning til 1,5 grader over førindustrielt nivå. Slike løsninger er trukket fram av mange som en nøkkel for å nå dette målet, for eksempel IPCC i sin rapport Global Warming of 1.5˚C. Hvis vi skal nå disse ambisjonene, må vi fjerne flere tonn CO2 (GtCO2) fra atmosfæren.

Klimapositive teknologier som kan fjerne karbon, skal bidra til det vi kaller negative utslipp. Dette kan skje gjennom planting av skog eller direkte fangst og rensing av luft.

For å kvalifisere som klimapositiv løsning, må teknologien møte fire krav:

  • Fysiske drivhusgasser fjernes fra atmosfæren
  • Drivhusgassene lagres så utenfor atmosfæren i en permanent løsning
  • Oppstrøms- og nedstrøms drivhusgass-utslipp knyttet til prosessene med å fjerne og lagre er inkludert i utslippsregnskapet
  • Den totale mengden drivhusgasser som er fjernes og lagres fra atmosfæren, er større enn den totale mengden drivhusgasser som slippes ut i atmosfæren

Fire klimapositive løsninger skal utvikles videre

Gjennom å vurdere ulike alternativer for fjerning av CO2, skal NCS C+ lukke kunnskapsgapene og gjøre det mulig å ta i bruk flere klimapositive teknologier. Potensielle løsninger knyttet til karbonfangst og -lagring vil være et sentralt tema i prosjektet. Disse løsningene skal bidra til å sikre permanent lagring av CO2-utslipp på norsk sokkel.

De fire klimapositive løsningene som blir vurdert i prosjektet er:

  1. Omforme alge og/eller avfall fra bio-ressurser til hydrogen og/eller varme med CCS
  2. Fjerne CO2 fra sjøvann
  3. Fjerne CO2 fra luft (ofte omtalt som DAC)
  4. Fjerne metan fra luft
NCS C+ paths towards a climate-positive society

I tillegg til å modne nødvendige komponenter i disse teknologiene, vil NCS C+ bidra til å øke forståelsen av effekten av konseptene slik at de kan forbedres. Prosjektet vil også undersøke hvordan ny bruk av installasjoner og utnyttelse av norsk ekspertise, kan redusere kostnader og lette bruken. Til slutt vil rettslige og sosiale aspekt bli adressert for å ytterligere lette implementeringen.

—NCS C+ er viktig for å bidra til grønn utvikling og vekst i Norge og Europa og skal gi Norge en ledelse når det kommer til løsninger for negative utslipp, sier Simon Roussanaly, forsker i SINTEF Energi og leder av NCS C+.

Mer om NCS C+

Prosjektet er koordinert av SINTEF Energi som har hovedansvar for forskningen sammen med SINTEF Industri, SINTEF Ocean og Universitetet i Oslo. Flere andre ledende universitet som  Technical University of Delft (TU Delft), University of Alberta og KTH Royal Institute of Technologies, bidrar også I prosjektet.

Det tre-årige prosjektet har et budsjett på 36.6 MNOK og er fullfinansiert av Forskningsrådet som en del av deres Grønn plattform. Prosjektet er tilknyttet et annet Grønn plattform prosjekt;  Carbon Links (LINCCS), som er ledet av Aker Solutions.


Prosjektbeskrivelse for NCS C+


 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson