Til hovedinnhold
Norsk English

Eldre bor lenger hjemme og kommunen sparer millioner med denne løsningen

Digitalt tilsyn har et stort potensial for å forbedre tjenestene til hjemmeboende, spesielt på natten, viser forskning fra SINTEF. Illustrasjonsfoto: iStock
Digitalt tilsyn har et stort potensial for å forbedre tjenestene til hjemmeboende, spesielt på natten, viser forskning fra SINTEF. Illustrasjonsfoto: iStock
Bergen kommune sparte 2,7 millioner kroner på frigjort tid og utsattbehov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Det skjedde etter at kommunen tok i bruk kamerabasert tilsyn hos 12 hjemmeboende.

Behovet for å rykke ut om natta ble også sterkt redusert etter utprøvingen med kamerabasert tilsyn.

Målet om at flere eldre skal kunne bo hjemme lenger kommer stadig nærmere ved hjelp av såkalt velferdsteknologi. I Bergen er rundt 5000 hjemmeboende knyttet til et kommunalt responssenter som mottar varsler fra ulike typer velferdsteknologi, som trygghetsalarmer med ulike sensorer.

I innovasjonsprosjektet Smart omsorg; har Tellu og forskningspartneren SINTEF utviklet og testet nye løsninger for dette. I Bergen har kommunen prøvd ut kamerabasert tilsyn for å ta i mot og avklare varsler hos 12 hjemmeboende brukere (se fakta).

Fakta om prosjektet:

Kamerabasert tilsyn ble testet ut for 12 brukere tilknyttet responssenteret i Bergen kommune fra mars 2019 til mars 2020.

De 12 hjemmeboende brukerne som ga samtykke til å delta i utprøving hadde ulike behov, men felles for de var at responssenteret brukte mye ressurser på å avklare varsler og gjennomføre unødvendige tilsyn som førte til forstyrrelser hos bruker.

Smart omsorg er et prosjekt i programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) som er finansiert av Forskningsrådet hvor Tellu AS og SINTEF er samarbeidspartnere. Målet med BIA er å bidra til bærekraftig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer (FoU).

Digitalt tilsyn fra Tellu er en velferdsteknologisk løsning hvor kamerateknologi muliggjør visuelle tilsyn uten å være fysisk til stede og hvor sensorteknologi i kamera gir mulighet til å varsle om ulike typer hendelser.

Det har blitt enklere for ansatte å avklare årsak når kamerabaserte tilsyn har blitt brukt ved varslinger, og antall utrykninger har blitt redusert fra i gjennomsnitt 20,9 til 1,9 per uke for de 12 brukerne. For hjemmeboende har digitalt tilsyn gitt en bedre tjeneste, hjemmeboende slipper å bli vekket på natta når de ikke har behov for assistanse, sier SINTEF-forsker Mette Røhne, som ledet utprøvingsprosjektet.

Krevende å avklare varsler hos hjemmeboende

Bakgrunnen for at Bergen kommune ville teste ut digitalt tilsyn, var at kommunens responssenteret opplevde økt press fordi stadig flere varslingsteknologier er tatt i bruk.

Ansatte opplevde at det var krevende å avklare grunnen til at alarmer ble utløst; hadde det skjedd noe, hadde den hjemmeboende behov for assistanse, eller kanskje hadde vedkommende bare gått på toalettet?

Det var også en utfordring med feilvarslinger på grunn av tekniske feil og løsninger som ikke var godt nok tilpasset den enkelte bruker.

Sentrale forskningsspørsmål for SINTEF var: Hvordan kan kamerabaserte tilsyn bidra til økt trygghet og mer privatliv for hjemmeboende og deres pårørende, bidra til raskere hjelp og samtidig redusere ressursbruk på responssenteret og i hjemmetjenesten?

Første steg i prosjektet var å kartlegge brukerbehovene og hvordan de ulike sensorløsningene og oppfølgingene av disse fungerte for brukere, pårørende og ansatte før det digitale tilsynet ble innført. Kartleggingen gjorde at det digitalt tilsynet kunne tilpasses hver bruker og ga også grunnlag for bedre evaluering.

Frigjorde tid og sparte penger

Kamerabasert tilsyn har ført til raskere avklaring av varslene og færre utrykninger, responssenteret har også spart tid, noe som tilsvarer kostnadsreduksjoner på ca. 165.000 kroner i måneden,  med tolv brukere.

Ni av de tolv brukerne kunne også bli boende hjemme lenger på grunn av løsningen:

For seks brukere ble behovet for sykehjemsplass utsatt med 5,7 måneder i gjennomsnitt og for tre brukere ble behovet for omsorgsbolig utsatt med 5,3 måneder i snitt. Kommunen har dermed unngått kostnader tilsvarende ca. 1,8 millioner kroner gjennom utprøvingsperioden.

Andre funn er:

  • Økt trygghet for brukere, ansatte og pårørende
  • Mindre uro om natta med færre telefoner og utrykninger ved varsler
  • Raskere og bedre avklaring ved varsler på responssenteret, video gir bedre oversikt og gjør det enklere og mer forsvarlig for ansatte å ta beslutninger
  • Forenklet gjennomføring av planlagte tilsyn på natt. Mindre forstyrrelse av brukere og tilsyn kan enkelt gjøres flere ganger og ivareta bruker bedre enn ett fysisk tilsyn

Reduserte stress og forbedret arbeidssituasjonen

Et gjentakende problem på kommunens responssenter var mange varsler fra senge-sensorer som var vanskelige å avklare. Dette resulterte både i stress for de ansatte og unødvendige utrykninger. Ifølge responssenteret endte mange utrykninger bare med at beboerne ble vekket og fikk nattesøvnen forstyrret.

De ansatte opplever nå at digitalt tilsyn gir et bedre beslutningsgrunnlag ved varsler, noe som har forbedret arbeidssituasjonen. Flere mener at digitalt tilsyn vil ha positiv virkning på stress og arbeidsmiljø dersom dette innføres i et større omfang. Opplevelsen av arbeidsmiljøet er svært sammensatt og løsningen med digitalt tilsyn ble prøvd ut på en liten andel av brukerne. Dette har derfor ikke blitt målt i prosjektet, sier Røhne.

God kommunikasjon med involverte er nøkkelen

Før utprøvingen var de ansatte skeptiske til digitalt tilsyn, fordi de mente at kamerateknologi ville være inngripende på privatlivet til de hjemmeboende. 

Røhne forteller at synet på dette har endret seg etter hvert som de ansatte fikk kunnskap om hvordan digitalt tilsyn fungerte. Utprøvingen ga gode erfaringer både for brukere, pårørende og ansatte. Ansatte forteller også at digitale tilsyn kan være mindre inngripende enn fysiske besøk som vekker beboerne.

Mennesker, enten det er brukere, pårørende eller ansatte, er ofte skeptiske til endringer og trenger hjelp til å forstå hvordan ny teknologi påvirker deres hverdag. Det har vært avgjørende å involvere ansatte på responssenteret, brukerne og deres pårørende i forarbeidet og i utvikling og tilpasning av tjenestene, sier SINTEF-forskeren.

Erfaringen viser at nøkkelen til å lykkes med innføring av ny teknologi i stor grad omhandler involvering og god kommunikasjon. De ansatte opplevde også at løsningen var enkel å ta i bruk.

Bergen kommune er positiv til digitale tilsyn

Utprøvingen i Bergen kommune har vist at digitalt tilsyn kan brukes for planlagte tilsyn og være et nyttig supplement til annen velferdsteknologi. Slike tilsyn har et stort potensial for å forbedre tjenestene til hjemmeboende, spesielt på natten.
Kamerabildet kan tilpasse hver bruker, gjennom at enkelte områder i bildet defineres tydelig: for eksempel rundt en seng eller foran en dør. Disse områdene trigger et varsel til de som sitter på vakt, slik at de kan ta en ekstra titt på hva som skjer.

Løsningen har vist gode resultater og kan fungere som en erstatning for andre sensorteknologier. Nå skal teknologien vurderes for flere brukergrupper og andre type hendelser i Bergen kommune.

 

Utforsk fagområdene