Til hovedinnhold
Norsk English

Utnyttelse av næringsstoffer fra akvakultur

Næringsstoffer fra havbruk
Utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra akvakultur kan danne grunnlag for ny biologisk produksjon og kan utgjøre ny verdiskaping for oppdrettsnæringen.

I årtusener har landbruk tatt vare på møkka fra dyreproduksjonen. Et verdifullt råstoff er blitt gjenbrukt til plantene på jordet av bøndene. Dette har gitt økt vekst, produksjonog bedre marginer. Avfallsstrømmer fra akvakultur i laksefisk er en verdifull ressurs som inneholder næringsstoffer av høy verdi. Disse kan nyttiggjøres for nye bioproduksjoner til lands og til vanns.

I dagens akvakultur med åpne merder anslås det at så mye som 50 - 75 prosent av næringsstoffene i fôret slippes ut i det omkringliggende vannet som respirasjonsprodukter, feces og uspist fôr. I lukkede systemer kan dette gjenvinnes, og næringsstoffene som er deri gjenbrukes til ny biologisk produksjon eller i industrielle prosesser.

Studie skal gi oversikt

I Norge har rensekrav fra myndighetene for nye settefiskanlegg og landbasert matfiskanlegg skapt store mengder slam som oppdretterne har hatt utfordringer med å bli kvitt. Kanskje kan dette i fremtiden danne grunnlag for ny matproduksjon i Norge?

Sintef arbeider sammen med Norsk institutt for naturforskning (Nina) med å gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag for mengde utslipp fra norsk akvakulturnæring, samt analysere effektene av disse på miljøet rundt. Hovedmålsetting i prosjektet er å utarbeide en samlet kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra akvakultur i Norge.

Studien skal gi en systematisk oversikt over teknologiske og biologiske muligheter og begrensninger for direkte eller indirekte utnyttelse av organisk materiale og næringssalter for å avdekke kunnskapsbehov for økt anvendelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk.

Nye produkter kan skapes

12. mai i år arrangerer Sintef et åpent digitalt arbeidsmøtet om dette temaet. Resultatet fra prosjektet kan starte en prosess som kan danne grunnlag for ny teknologisk og biologisk utvikling. Utnyttelse av organisk materiale og næringssalter kan danne grunnlag for utvikling av nye produkter fra leverandørindustrien.

I arbeidet kartlegges dagens status for håndtering av fiskeslam med thensyn til blant annet anvendelser, teknologier og økonomiske aspekter. Det vil ses på muligheter for nye anvendelser (produkter, teknologier, forretningsmodeller) av næringsstoffer, herunder også en vurdering av hvilke regelverk og krav som stilles til fiskeslam i ulike anvendelser (tungmetaller, næringsinnhold, TS, energi, bruk som fôrsubstrat og så videre).

Arbeidet skal utlede verdikjeder med rekkefølgen av nye anvendelser. Det ses spesielt nærmere på muligheter knyttet til ny bioproduksjon, fosforutvinning, biogassproduksjon og pyrolyse, samt kombinasjoner av disse. Det vil også kunne identifiseres ytterligere anvendelser i prosjektarbeidet.

Ingredienser til fôrproduksjon

Noen potensielle kandidater for sekundær bioproduksjon på akvakulturavfallsstrømmer er så langt blitt identifisert og studert, men vanligvis i monokulturer eller monokomtrersystemer. I fremtiden vil akvakultur være en type flernivå bioproduksjonskompleks der alle avløpsforbindelser fra ett bioproduksjonsnivå fungerer som underlag for det neste. Sintef vil undersøke gjenbruk av verdifulle forbindelser fra forskjellige avfallsstrømmer fra laksefiskproduksjon gjennom sekundær bioproduksjon av marine og landlige mikroorganismer, inkludert planter, sopp og insekter.

Produsert biomasse kan omdannes til ingredienser av høy kvalitet for fôrproduksjon til akvakultur, kjæledyr eller annen matproduksjon i landbruket og for humant konsum, mens gjenværende materiale fremdeles kan videreforedles som gjødsel, brukes i biogassproduksjon eller forbrennes.

Ny industri og flere arbeidsplasser

Utnyttelse av næringsstoffer kan skape ny biologisk bærekraftig industri i Norge. En slik utvikling vil skape nye arbeidsplasser og næringsvirksomhet i Distrikts-Norge, slik oppdrettsnæringen har gjort i flere tiår og som den vil gjøre i tiårene som kommer. Sintef jobber målrettet for å ta frem ny kunnskap og teknologi innenfor akvakultur for å skape et bedre samfunn.

Oppdrettsnæringen vokser inne i fjordene, ut på det åpne hav og opp på land. Den vil også vokse nedover i det trofiske system, der børstemark, tanglopper, sjøpølser, tang og tare er klare til å ta imot næringsstoffene som laksen skiller ut gjennom sin livssyklus i oppdrettsanleggene. Ikke ulikt måten det har foregått fra naturens side i all sin tid.

Denne saken er publisert på Tekfisk.no den 9. mai 2020.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Utnyttelse av utslipp

Prosjektvarighet:

23.09.2019 - 30.10.2020

Utforsk fagområdene