Til hovedinnhold
Norsk English

Utnyttelse av utslipp

Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk

Miljøeffekter av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra produksjon av laks og regnbueørret frem til slakting får stadig større oppmerksomhet. Havforskningsinstituttet har i sine risikovurderinger vurdert sannsynligheten for uakseptable miljøeffekter som liten, med unntak av enkelte områder der lokale effekter kan oppstå. I noen tilfeller er det også sannsynlig at utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk kan være en positiv ressurs i miljøet. Organisk materiale fra lakseoppdrett kan også ses på som en ressurs på avveie. Økt andel av produksjonen skjer i dag i ulike typer semilukkede anlegg der avløpsvannet ledes ut som punktutslipp. De fleste smoltanlegg har allerede krav om rensing av utslipp.

Det er etterspurt en grundig kunnskapssammenstilling om utslipp av og muligheter for utnyttelse av næringssalter og organisk materiale fra produksjon av laks og regnbueørret, med fokus blant annet på kvantifisering, miljøeffekter, rense- og utnyttelsesmuligheter.

Hovedmål

Utarbeide en samlet og godt oppdatert kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk.

Delmål

 • Kvantifisere utslipp av organisk materiale og næringssalter fra dagens havbruksnæring.
 • Gi en oppdatert systematisk oversikt over dokumentert kunnskap om effekter av utslipp av organisk materiale og næringssalter, både negative og positive.
 • Gi en oppdatert systematisk oversikt over teknologiske og biologiske muligheter og begrensninger for direkte eller indirekte utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk.
 • Avdekke kunnskapsbehov for økt anvendelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk som ressurser (alle).
 • Evaluere hvordan klimaendringer vil kunne påvirke effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter.

Forventet nytteverdi

 • ​Oppsummert kunnskap om dokumenterte miljøeffekter fra havbruk vil legge et godt faglig grunnlag for diskusjon omkring miljøpåvirkning og rammebetingelser for oppdrett i Norge.
 • Utnyttelse av organisk materiale og næringssalter kan danne grunnlag for ny biologisk produksjon i Norge.
 • Resultatet for teknologisk og biologisk utnyttelse av organisk materiale og næringssalter kan danne grunnlag for utvikling av ny teknologi blant leverandørindustrien.
 • Organisk materiale og næringssalter kan på sikt utgjøre en verdi for oppdrette for produksjon av nye produkter. F.eks. dersom tørket slam får en salgsverdi på kr 1 per kg, vil slam fra all norsk oppdrettsproduksjon utgjøre en teoretisk verdi på om lag 230 millioner kroner for oppdretter. 

Partnere:

 • SINTEF Nord
 • SINTEF Ocean
 • NINA

Prosjektet finansieres av FHF (Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfinansiering).