Til hovedinnhold
Norsk English

Svært fornøyd med Grønn omstillingspakke

Portrett av Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
I dag, fredag 29.mai, har regjeringen lagt fram Grønn omstillingspakke med en ramme på totalt 3,6 milliarder kroner.

"Vi i SINTEF er svært fornøyd med at næringsminister Iselin Nybø og regjeringen i dag har lagt frem en ambisiøs og omfattende Grønn omstillingspakke", sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF. 

"Norske bedrifter står midt i en stor omstilling. For å sikre et grønt skifte og ny konkurransekraft i næringsliv og industri landet rundt, er det behov for konkrete tiltak for forskning og innovasjon. Regjeringen fortjener honnør for at de nå satser på teknologiutvikling og legger til rette for at de beste kompetansemiljøene i landet nå kan konkurrere om å komme opp med nye grønne løsninger. Det vil gjøre at Norge vil komme styrket ut av krisen, og legge grunnlag for nye arbeidsplasser i årene som kommer ", sier hun i en kommentar. 

Som Norges største forsknings- og innovasjonsinstitutt vil SINTEF fremheve følgende punkter i pakken som særlig positive for norsk industri og vår evne til å bistå i deres omstilling, men også for SINTEFs evne til å bidra til å utvikle nytt næringsliv i Norge:

- 260 millioner kroner i ekstraordinær grunnbevilgning til teknisk-industrielle forskningsinstitutter og marine primærnæringsinstitutter  

- 1 milliard kroner over tre år til en «grønn konkurranseplattform», et samarbeid mellom de tre statlige virkemiddelaktørene Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. Blant tiltakene første året er: 

  • 75 millioner kroner til Norges Forskningsråd for å styrke arbeidet med lavutslippsforskning. 
  • 100 millioner kroner til tiltak som skal fremme en mer sirkulær økonomi og bedre utnytting av ressursene, herunder 40 mill. til forskning på sirkulær økonomi. 
  • 15 millioner kroner til etablering av et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), i tillegg til at Olje- og energidepartementet tildeler 10 millioner kroner til et prosjekt knyttet til utviklingen av leverandørkjeder og leveransemodeller for vindkraft til havs.  
  • Øke rammen til Maroff-programmet i Norges forskningsråd med 65 millioner kroner, hvor grønn skipsfart er et prioritert område. 
  • 120 mill. kroner til ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd for å fremme innovasjon og omstilling i norsk næringsliv.   
  • 2 milliarder kroner til Enova (til økt satsing på teknologiutvikling innenfor bl.a. leverandørindustri, maritim næring og fornybar energi). 

- Vi vil også fremheve det som meget positivt at regjeringen legger opp til økt helseforskning:  

  • 40 millioner kroner til å etablere ordningen “Pilot Helse for helseinnovasjon”, og midler til 3-4 store behovsdrevne prosjekter i Norges Forskningsråd

Kontaktperson