Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF utsteder miljøsertifikat for enkle byggeprodukter

Byggevarer kan avgi emisjoner til innelufta. Ill.: Byggforskserien
Byggevarer skal inneholde lite eller ingen helse- og miljøskadelige stoffer, og skal ikke forurense innelufta. Et SINTEF Miljøsertifikat dokumenterer at produktet er i henhold til kravene i TEK17 og BREEAM-NOR.

Et SINTEF Miljøsertifikat dokumenterer helse- og miljøegenskapene til en byggevare i henhold til miljøkrav for det norske markedet, blant annet byggteknisk forskrift (TEK17) og BREEAM-NOR.  

Vurderingen som ligger til grunn for sertifikatet, omfatter innhold av farlige stoffer, utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer til inneluft og påvirkning på ytre miljø (jord og vann). Helse- og miljøvurderingen er tilpasset bruksområdet for produktet:  

  • Alle produkter som får SINTEF Miljøsertifikat, har dokumentert fravær av de mest skadelige helse- og miljøfarlige stoffene. 
  • Produkter som brukes i kontakt med inneluft, har ingen skadelig påvirkning på inneklima. 
  • Produkter som brukes i kontakt med jord og vann, gir ingen skadelig påvirkning på jord og vann. 

SINTEF Miljøsertifikat kan brukes som dokumentasjon i BREEAM- NOR for å dokumentere fravær av miljøgifter og dokumentere lave emisjoner til inneluft. 

SINTEF Miljøsertifikat omfatter ikke byggevarers energiforbruk ved framstilling og tilhørende klimapåvirkning. Disse egenskapene angis i en Miljødeklarasjon (EPD). 

Helse- og miljøskadelige stoffer i byggevarer 

I henhold til TEK17 skal en velge byggevarer uten, eller med lavt innhold av, helse- og miljøskadelige stoffer. For den som prosjekterer eller bygger, er det viktig å være klar over at byggevarer kan inneholde ulike tilsatsstoffer som er helse- og miljøskadelige. Enkelte av stoffene er forbudt eller strengt regulert, mens andre bør en begrense bruken av fordi de har svært uønskede helse- og miljøegenskaper. Produktforskriften angir hvilke helse- og miljøskadelige stoffer som er forbudt i Norge. EUs kjemikalieregelverk REACH er implementert i Norge og angir forbud og begrensninger ved bruk av helse- og miljøskadelige stoffer. Den norske Prioritetslisten angir stoffer som norske myndigheter ønsker å stanse eller redusere bruk eller utslipp av.  

Helse- og miljøskadelige stoffer i byggematerialer kan påvirke omgivelsene negativt i bruksfasen, og begrense mulighetene for materialgjenvinning.  SINTEF Miljøsertifikat dokumenterer fravær av helse- og miljøskadelige stoffer i bruks- og avfallsfase.  Kjemiske byggeprodukter, f.eks. maling og fugemasser, skal heller ikke ha helse- og miljøskadelige stoffer i uherdet produkt.  

Produkter i kontakt med inneluft 

I henhold til TEK17 skal byggevarer som påvirker inneluften, være dokumentert eller bedømt lavemitterende.  Produkter av rent metall og glass bedømmes som lavemitterende uten testing. Lim, fugemasser og de fleste andre byggevarer må testes for å dokumentere emisjoner til inneluft og dermed samsvar med TEK17.  

Supplerer annen produktdokumentasjon 

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) angir dokumentasjonsplikt for byggevarer. Helse- og miljøegenskaper for byggevarer er i liten grad innarbeidet i harmoniserte produktstandarder som danner grunnlaget for CE-merking. 

Kjemiske byggeprodukter skal som regel ha sikkerhetsdatablad med informasjon om stoffer som har fareklassifisering, men bladene kan mangle informasjon om andre helse- og miljøskadelige stoffer. Det gjelder for eksempel stoffer som står på den norske Prioritetslisten.  SINTEF Miljøsertifikat vil kunne supplere annen produktdokumentasjon for å dokumentere viktige forskriftskrav.  

Miljøsertifikat for enkle produkter 

SINTEF Miljøsertifikat kan utstedes for enkle produkter, for eksempel lim, fugemasser, maling og overflateprodukter som gulvbelegg.  

Moduler og elementer kan ikke få utstedt SINTEF Miljøsertifikat, men tilbys heller SINTEF Teknisk Godkjenning. SINTEF Teknisk godkjenning har en tilsvarende miljøvurdering som SINTEF Miljøsertifikat.  

Krav for SINTEF Miljøsertifikat og gyldige sertifikater er tilgjengelige på www.sintefcertification.no.  

Se også Byggforskserien:  

Byggdetaljer 470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i nye byggevarer. Hvilke stoffer bør unngås og hvordan? (under revisjon) 

Byggdetaljer 421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier

Utforsk fagområdene