Til hovedinnhold
Norsk English

Styrket forskningssamarbeid skal hjelpe EU å nå sine klimamål

EERA lanserer «SUPEERA»-prosjektet for å underbygge SET-planen og det grønne skiftet. EU-prosjektet skal koordinere nasjonal forskning og støtte opp om innovasjon og utforming av policy slik at EU kan nå sine klimamål.

Brussel – EU-kommisjonen, under ledelse av president Ursula von der Leyen, har gjort klimatiltak til en av sine hovedprioriteringer, og en overgang til ren energi er selve hjørnesteinen. Forskning og innovasjon kommer til å spille en sentral rolle i arbeidet med å nå dette målet.

I januar 2020 lanserte den europeiske energiforskningsalliansen EERA (European Energy Research Alliance) «SUPEERA»-prosjektet (Support to the coordination of national research and innovation programmes in areas of activity of the European Energy Research Alliance) for å støtte implementeringen av en overgang til ren energi i Europa. Fem av EERAs medlemsorganisasjoner fra Danmark (DTU), Frankrike (CEA), Tyskland (KIT), Norge (SINTEF) og Finland (VTT) vil delta i prosjektet. EU-kommisjonen finansierer prosjektet med €1,67 millioner.

-SUPEERA prosjektet vil bidra til å samkjøre og mobilisere innsatsen for et klimanøytralt Europa innen midten av århundret. Forsknings og innovasjonstakten må økes og da er koordinering av nasjonale og felleseuropeiske initiativer helt nødvendig sier Nils A. Røkke, styreleder for EERA og bærekraftdirektør i SINTEF.

En overgang fra fossilt drivstoff til et rent energisystem er avgjørende for å oppnå målet om et klimanøytralt Europa innen 2050. Overgangen til ren energi må omfatte samfunnsmessige, økonomiske, politiske og teknologiske dimensjoner og krever effektive sektorovergripende samarbeidstiltak.

Den strategiske planen for energiteknologi (SET-Plan) er et viktig rammeverk for å levere på den teknologiske delen av overgangen. SET-planen utgjør et veikart frem mot 2030 og bidrar til å samkjøre forsknings- og innovasjonsprioriteringer mellom EU-kommisjonen, medlemslandene og næringslivet. Det overordnede målet i SUPEERA-prosjektet er å styrke det europeiske samarbeidet innen forskning og innovasjon, slik at målene i SET-planen kan realiseres i lys av det grønne skiftet.

Effektiv samkjøring: SUPEERA skal sørge for horisontal koordinering og økt effekt

Siden SET-planen i stor grad er sentrert rundt teknologier og ikke utgjør en formell mekanisme for bruk av transnasjonal forskningskompetanse eller samkjøring av tverrfaglige aktiviteter, skal SUPEERA forbedre informasjonsutvekslingen mellom de ulike aktørene som er involvert og fremme felles tiltak. Slik vil man kunne skape synergier, unngå overlapping, sørge for økt effekt og ta i bruk ubenyttet potensial.

SUPEERA skal også bidra til å knytte forskning og innovasjon tettere sammen, styrke engasjementet blant EU-13-landene (Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia og Slovenia) og evaluere EUs politikk for å muliggjøre bedre policy-utforming. Prosjektets forventede hovedeffekt er en akselerert, mer omfattende og bedre koordinert implementering av målene definert i SET-planen.

Fire målsetninger

For å nå dette målet har prosjektpartnerne fastsatt fire hovedmålsetninger

  • Legge til rette for koordinering av forskningsmiljøer for å støtte opp om gjennomføringen av SET-planen som utgangspunkt for en overgang til ren energi
  • Akselerere innovasjon og øke bruken av forskningsresultater i industrien
  • Sørge for anbefalinger om forsknings- og innovasjonsprioriteringer og policy-rammeverk
  • Støtte og fremme SET-planen og overgangen til ren energi

Den europeiske energiforskningsalliansen (EERA) har omlag 250 medlemmer og kan skilte med unik spisskompetanse når det gjelder lavkarbon energiteknologier og håndtering av sektorovergripende og systemiske utfordringer. Gjennom SUPEERA-prosjektet kan EERA legge til rette for koordinering av nasjonale forskningsprosjekter. Det er stort fokus på medlemsland som fortsatt ikke er fullt integrert i det europeiske energiforsknings- og innovasjonssystemet, noe som vil bidra til å mobilisere ytterligere ressurser og fremme samkjøring av aktiviteter.

Om SUPEERA

SUPEERA-prosjektet (Support to the coordination of national research and innovation programmes in areas of activity of the European Energy Research Alliance) er definert av EU som «Grant to identified beneficiary – Coordination and Support Action» og finansieres gjennom bevilgning fra EU-kommisjonen med €1,67 millioner fra 01/2020 til 12/2022. EERA er mottaker av bevilgningen og støttes av fem organisasjoner: CEA (Det franske atomenergibyrået; FR), DTU (Danmarks Tekniske Universitet; DK), KIT (Karlsruhe Teknologiske Institutt; DE), SINTEF (uavhengig Forskningsinstitutt; NO) og VTT (Teknisk forskningssenter i Finland; FI).

Dette prosjektet har mottatt støtte fra Horizon 2020 (EUs rammeprogram for forskning og innovasjon) i henhold til bevilgning nr. 949125.

Kontaktperson