Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan kan design bidra til sikkerhet i havbruksnæringen?

Tau og mann på dekk
Sikker design i havbruk
Den nye rapporten Sikker design i havbruk presenterer anbefalinger for design som ivaretar ansattes helse og sikkerhet ("sikker design"). Anbefalingene baserer seg på etablerte designprinsipper, tidligere forskning om HMS i havbruk, intervju med ansatte ute på oppdrettsanlegg og en spørreundersøkelse blant leverandører.

Designmetodikk med fokus på arbeidsmiljø

Design kan være en nøkkel til gode arbeidsforhold, hvor utforming av arbeidsplasser og utstyr kan bidra til å forebygge arbeidsrelaterte plager og fravær. For å utforme, teste, evaluere og utvikle nye løsninger for havbruksnæringen må de særegenheter som kjennetegner næringen og brukernes behov være kjent. Rapporten beskriver arbeidsmiljøutfordringer sett fra de ansattes ståsted, rutiner og praksis for innkjøp hos oppdrettsselskapene og leverandørenes praksis knyttet til produkt – og tjenesteutvikling.

Arbeidsmiljøutfordringer og innkjøpspraksis i havbruk

Belastning og belastningsskader er en arbeidsmiljøutfordring som ansatte knytter til arbeidsoppgaver som daglig inspeksjoner, dødfiskhal, notlining, renhold av nøter og lusetelling. Driftsledere har en viktig rolle i innkjøpsprosesser. Flere har budsjett for innkjøp på lokalitetsnivå, men det er forskjeller i hvor stort handlingsrom driftsledere opplever når det gjelder innkjøp. Hvorvidt innkjøp knyttet til arbeidsmiljø, helse og sikkerhet prioriteres vil også variere.

Produkt- og tjenesteleverandørenes praksis

Leverandørnæringen mener at ingeniørkompetanse og erfaring fra havbruksanlegg er spesielt viktig for deres arbeid. Ulike tilnærminger, slik som forskning og utviklingsarbeid i samarbeid med andre og tilbakemeldinger fra kunder er viktig for å skaffe kunnskap om brukernes behov. Når det gjelder prioriteringer er leverandørene særlig opptatt av fiskevelferd og dødelighet, forebygging av forurensing av ytre miljø og pris på produkter/tjenester. Leverandører er opptatt av hvordan de kan bidra til et godt og sikkert arbeidsmiljø i havbruksnæringen.

Anbefalinger for sikker design

Rapporten har følgende anbefalinger for sikker design i havbruksnæringen:

  • Fokus på design for sikkerhet og helse i innkjøp og salgsprosesser gjennom å inkludere krav til sikkerhet og arbeidsmiljø i kravspesifikasjoner.
  • Sluttbrukere bør involveres i kjøpsprosesser, hvor oppdrettere og leverandører tar hensyn til hverandres perspektiver og innsikt.
  • Sikre innsikt i behov og muligheter gjennom raske utviklingssykluser, dokumentere uttesting og evaluering.
  • Bruke risikovurderinger i utforming av utstyr, inkludere HMS-kompetanse i produktutviklingen, dokumentere hvordan brukerhensyn er ivaretatt og hvilke avveininger som er gjort mellom ulike designkrav.
  • Standardisere for å forenkle produktutvikling og leveranser og bruke kunnskap fra utviklingsprosessen i brukerhåndbøker.
  • Ha et livsløpsperspektiv, og ivareta systemperspektivet gjennom å dokumenter alle produkter, prosedyrer og interessenter som inngår i bruken.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2016 - 31.12.2019

Kontaktperson:

Trine Thorvaldsen

Kontaktperson