Til hovedinnhold

Hvordan hindre rømming av oppdrettsfisk?

For å hindre rømming av fisk fra oppdrettsanlegg er det viktig å lære av tidligere hendelser. Forskning har gitt økt kunnskap om årsaker til rømming de siste årene. Det kan være flere årsaker som ligger bak en rømmingshendelse. Disse må vurderes i tillegg til direkte, ofte tekniske årsaker. Bakenforliggende årsaker kan dreie seg om menneskelige faktorer og organisering av arbeidet.

Mann og båt ved merd på oppdrettsanlegg
Foto: Trine Thorvaldsen/SINTEF

En ny rapport beskriver bakenforliggende årsaker basert på intervju med ansatte som har opplevd rømmingshendelser i perioden 2015-2017. Menneskelige og organisatoriske faktorer er relevante i forbindelse med organisering både ute på oppdrettsanleggene og på ledelsesnivå i oppdrettsselskapene. Intervjuene viser at bakenforliggende årsaker til rømming kan være knyttet til:

  • Menneskelige faktorer, kommunikasjon og samhandling
  • Planlegging og ansvarsfordeling
  • Bemanning og arbeidstid
  • Opplæring
  • Valg og vurderinger i tidligfase
  • Prosedyrer og rutiner
  • Erfaringsoverføring og læring
  • Økonomi og regulering fra myndigheter

Rapporten presenterer forslag til tiltak, inkludert årsakskategorier for menneskelige og organisatoriske faktorer som oppdrettere kan bruke i intern opplæring og granskning av ulykker.

Rapporten er skrevet i forbindelse med prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming, finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (prosjektnummer 901295).

Publisert onsdag 9. januar 2019
Seniorforsker
924 22 971

Prosjektvarighet:

01.06.2016 - 30.06.2019