Til hovedinnhold
Norsk English

Ny undersøkelse om sikkerhet i havbruk

Servicefartøy og oppsmerd
En helt ny undersøkelse om sikkerhetsstyring i havbruksnæringen viser at utviklingen går i riktig retning, men at det fortsatt er rom for forbedring på flere områder. Undersøkelsen er gjennomført blant 135 ledelses- og stabsansatte i ulike oppdrettsselskaper i Norge.

Tema som belyses er blant annet bemanning, opplæring, tilsyn, prosedyrer og rapporteringssystemer. Funnene presenteres i rapporten "Sikkerhetsstyring i havbruk" som inngår i forskningsprosjektet «Sikre operasjoner og arbeidsplasser i havbruk». Prosjektet utføres av SINTEF Ocean, SINTEF Teknologi og samfunn og NTNU Samfunnsforskning og er finansiert av Havbruksprogrammet i Norges Forskningsråd.

De ansatte mener at sikkerheten har bedret seg i løpet av de siste to årene. Det er god tilgang på ressurser til sikkerhet og formelle risikovurderinger er mer brukt enn tidligere. Systemer for avviksrapportering er på plass, og ansatte ute på anlegg bruker verneutstyr i arbeidet. De ansatte peker like fullt på flere områder som bør prioriteres og forbedres. Omfanget av prosedyrer og regler har økt og selv om det finnes systemer for å rapportere avvik blir ikke alt rapportert. Utilstrekkelig bemanning, samt lange arbeidsøkter for ansatte under større operasjoner neves også som utfordringer. Det samme gjelder for opplæring av vikarer. Rapporten viser at produksjonen kan gå foran sikkerheten. Eksempler her kan være tid til vedlikeholdsarbeid og opplæring av vikarer og nyansatte. Læring innad og på tvers av selskap kan også bidra til et enda bedre sikkerhetsarbeid.

Næringen oppfordres til å ta i bruk rapporten for å få en oversikt over status i eget sikkerhetsarbeid, og identfisere områder som kan styrkes.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2016 - 31.12.2019

Kontaktperson:

Trine Thorvaldsen

Kontaktperson