Til hovedinnhold
Norsk English

Innovativ teknologi for bærekraftige fiskerier

Gruppebilde av mennesker
Prosjektdeltakere samlet til oppstartsmøte i Trondheim
SINTEF Ocean leder et prosjekt som heter SMARTFISH H2020, finansiert gjennom EUs rammeverksprogram Horizon 2020. Målet med prosjektet er å utvikle teknologiske løsninger som bidrar til en fiskerisektor som er bærekraftig og effektiv.

Representanter fra SINTEF Ocean deltok på oppstartsmøtet i Trondheim 17-18. Januar 2018 sammen med 35 representanter fra 18 forskjellige partnere fra hele Europa. Disse ekspertene er fra akademia, forskningsinstitutter og industrier, som sammen skal utvikle innovative teknologiske løsninger for mer bærekraftig og effektiv høsting av marine ressurser.

Det er økende press på marine ressurser og krav om bærekraftig utnyttelse i sektoren. På bakgrunn av dette vil SMARTFISH H2020-prosjektet utvikle, teste og promotere en rekke forskjellige høyteknologiske systemer som kan optimere ressurseffektiviteten til sektoren og forbedre automatisk datainnsamling. Systemene som skal utvikles vil også bidra til forvaltning og overvåkning av at reglementet overholdes, samt redusere påvirkningen sektoren har på det marine miljøet.

Prosjektet, som starter i 2018 og skal vare i 4 år, fikk innvilget 6 millioner euro i finansiering av Europakommisjonen. Prosjektgruppen møttes for første gang for et to-dagers seminar i januar i Trondheim – den offisielle oppstarten av prosjektet. Gruppen er tverrfaglig og består av teknologiutviklere, instrumentleverandører, fiskeribedrifter, forskere, forvaltning og utdanningssektoren. De kommer fra seks forskjellige land over hele Europa. Målet med møtet var å bli bedre kjent med prosjektet som en helhet, og diskutere hvordan de forskjellige underprosjektene best kan samarbeide slik at arbeidet blir så effektivt som mulig de neste fire årene.

Det ambisiøse resultatmålet for disse årene fra 2018–2021 er å revolusjonere fiskeriindustrien i forhold til bærekraftig produksjon gjennom teknologisk innovasjon. Forsknings og industripartnerne skal videreutvikle eksisterende teknologiske innovasjoner innenfor maskinsyn, kamerateknologi, dataprosessering, maskinlæring, kunstig intelligens, big data, smarttelefoner og lesebrett, LED teknologi, akustikk og ROV teknologi. «Målet med SMARTFISH H2020-prosjektet er å utvikle banebrytende innovative systemer som kan revolusjonere alle aspekter av den europeiske fiskerisektoren innenfor overvåkning, analyser og forbedrede prosesser», sier Hanne Digre, Forskningssjef ved Avdeling for sjømatteknologi på SINTEF Ocean.

Disse utviklingene vil bidra til at kommersielle fiskere i hele Europa vil kunne ha et bedre utgangspunkt for å kunne ta informative beslutninger innenfor hele fangstverdikjeden, inklusive fiskeleting, selve fangsten, fangstbehandling, og ombordproduksjon for å nevne noe. «De nye innovative teknologiene som vi utvikler i prosjektet vil forbedre fangsteffektiviteten og fangstsammensetningen for fiskerne over hele Europa i henhold til det gjeldende regelverket», sier Prosjektkoordinator Bent Herrmann ved SINTEF Ocean. «Dette vil igjen føre til høyere lønnsomhet i industrien og for den individuelle fiskeren spesielt. Dette vil skje samtidig med at uønsket fiskedød blir redusert, slik at det er mindre unødvendig fiskepress og resulterende ødeleggelser av økosystemet», fortsetter han.

Redskapene er ikke ment for kun fiskeriindustrien. Prosjektet vil også bidra til ny data for bestandsvurde-ringer, og forbedre både kvaliteten på og kvantiteten av datagrunnlaget som kommer fra tradisjonelle be-standskartlegginger. Dette vil muliggjøre mer nøyaktig vurdering av størrelsen på kommersielt viktige fiskebestander – spesielt de hvor vi i dag har unøyaktig eller lite data og som derfor er vanskelige å forvalte. I tillegg vil prosjektet ha tilgang til fangstdata som samles inn automatisk fra fiskeriene som deltar i prosjek-tet, noe som også vil kunne være bidragsgivende til høyere samsvar med regelverk om det implementeres.

I prosjektet har SINTEF Ocean både rollen som koordinator og som deltaker, og leder i tillegg to arbeidspak-ker. Lars Tandle Kyllingstad skal lede en arbeidspakke som heter «Utvikling av datahåndteringssystemer», og John Reidar Mathiassen skal lede arbeidspakken som heter «Utvikling av system for automatisk fangst-analyse». SINTEF Ocean har også en sentral rolle innenfor arbeidspakken for «Formidling av forsknings- og utviklingsresultater».

«Teknologier som er innovative og som i tillegg har stor påvirkning ved at de bidrar til bærekraftig fangst av marine ressurser er sterkt ønsket, ikke bare av industrien, men også av forvaltningen og befolkningen generelt. SMARTFISH H2020 er en del av løsningen», oppsummerer Dr. Herrmann.

Kontaktperson

Andre kontakter