Til hovedinnhold
Norsk English

Godt resultat gir SINTEF muligheter for fremtiden

Portrett av konsernsjef Alexandra Bech Gjørv
Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv peker på at SINTEF de neste årene har stort kapitalbehov til investeringer, utvikling av nye bedrifter, campusutvikling og utvikling av forskningsområder som er viktige for å omstille Norge. (Foto: SINTEF/Geir Mogen)
SINTEF fikk et resultat før skatt på 234 millioner kroner i 2017. Dette er det beste økonomiske resultatet for SINTEF noensinne.

Brutto driftsinntekter var 3,24 milliarder kroner. Ordinært driftsresultat ble 206 millioner kroner, mot 97 millioner i 2016. Av driftsresultatet var 44 millioner kroner en engangseffekt som skyldes tilbakeføring av tidligere avsetning knyttet til EU-prosjekter.

Resultatet gir en netto driftsmargin på 7,6 prosent. Om engangseffekter holdes utenom er netto driftsmargin 6,0 prosent.

-Jeg er godt tilfreds med SINTEFs økonomiske resultat i 2017. Det er gjort en stor innsats fra våre ansatte for å bedre inntjeningen etter flere vanskelige år. Vi er nå inne i en strategiprosess hvor vi prioriterer viktige flerfaglige satsingsområder der SINTEF kan bidra sterkt til omstillingen av Norge. Vi øker innsatsen på kommersialisering av forskningsresultater, noe som er kapitalkrevende. Dessuten vil det kreve muskler å følge våre gode universitetspartneres campusplaner i Trondheim og Oslo. De gode resultatene i 2017 er derfor kjærkomne, men også nødvendige for å realisere vår visjon om "Teknologi for et bedre samfunn", sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

SINTEF er en stiftelse som investerer overskudd i ny forskning. I 2017 ble det investert 115 millioner kroner i laboratorier, vitenskapelig utstyr og andre driftsmidler. De siste ti årene har SINTEF investert vel 1,3 milliarder kroner.

Den finansielle posisjonen er robust. Pr. 31.12.2017 har SINTEF en egenkapital på 2.348 millioner kroner, som er 57 prosent av totalkapitalen. Denne kapitalen er i hovedsak plassert i eierskapet i forskningsaksjeselskapene og i laboratorier og eiendommer knyttet opp til forskningsaktiviteten.

Har gjennomført betydelig omstilling

De tre siste årene har SINTEF vært gjennom en betydelig omstilling, med tiltak for økt salg og reduserte kostnader. I perioden 2015-2017 er det gjennomført kostnadstiltak med en samlet årlig effekt på 300 millioner kroner.

Siden 2014 er SINTEFs omsetning knyttet til olje og gass redusert med vel 20 prosent. Inntektstapet er kompensert med økte inntekter innenfor andre områder, som forskning knyttet til bygg og anlegg, havbruk, fornybar energi og prosessindustri.

Det er også gjennomført betydelige endringer i SINTEFs organisering. Fra 1.1.2017 ble forskningsaktiviteter rettet mot havrommet samlet i SINTEF Ocean AS, mens instituttet SINTEF Industri ble opprettet fra 1.1.2018. SINTEF Industri samler forskningsaktivitet rettet mot industri, olje og gass, og er SINTEFs største institutt med 465 ansatte. Forskningsstiftelsen Tel-Tek i Grenland ble en del av SINTEF i november 2017. SINTEF er nå lokalisert med egen aktivitet i Trondheim, Oslo, Raufoss, Tromsø, Porsgrunn, Bergen, Mo i Rana, Ålesund, Hirtshals og Brussel. 

Kunder

SINTEF arbeidet i 2017 med 5.691 oppdrag for 3.707 små- og store kunder. Av brutto driftsinntekter kom 47 prosent direkte fra oppdrag for norsk- og internasjonalt næringsliv, mens 10 prosent kom fra offentlige kunder. Bare 7 prosent av SINTEFs inntekter er offentlig basisbevilgning. Dette er mye lavere enn tilsvarende institutter ellers i Europa.

Internasjonal omsetning var 449 millioner kroner. 14 prosent av SINTEFs driftsinntekter kom fra internasjonale oppdrag. I 2017 hadde SINTEF kunder i 59 land. EU-finansierte prosjekter utgjør omkring 50 prosent av internasjonal omsetning.

Deltakelse i de store og langsiktige forskningssentrene som delfinansieres av det offentlige, innebærer betydelig inngrep med norske og internasjonale kunder. SINTEF er med i ni Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og åtte Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som ble startet i 2016 og 2017. Til sammen har sentrene deltakelse fra vel 200 små og store industribedrifter.

Sterke faglige resultater

SINTEF-forskeres vitenskapelig publisering og siteringer har økt i 2017. SINTEF gjennomfører et stort antall prosjekter knyttet til Forskningsrådets næringsrettede programmer, i samarbeid med næringsliv. I 2017 deltok SINTEF i til sammen 435 søknader. Tilslaget ble 33 prosent, med en ramme for SINTEF på 690 millioner kroner.

SINTEF er den klart største norske deltakeren i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Pr mars 2018 har SINTEF fått innvilget deltakelse i 147 prosjekter i EUs rammeprogram Horisont 2020, med tilsagn om støtte fra EU på 99 millioner Euro.

SINTEF Raufoss Manufacturing og industriklyngen på Raufoss ble høsten 2017 tatt opp i SIVAs nye "Katapult"-ordning. Katapult skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale sentre der bedrifter kan teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, tjenester og prosesser. I november ble NCE Raufoss utnevnt til "Omstillingsmotor for norsk industri", som er et nytt virkemiddel i Innovasjon Norges klyngeprogram.

Kommersialisering

SINTEF TTO kommersialiserer forskningsresultater gjennom oppstart og utvikling av nye bedrifter, patentering og lisensiering av teknologi. Ved utgangen av 2017 hadde SINTEF 15 oppstart-bedrifter i sin portefølje, som i løpet av året har blitt tilført til sammen 32 millioner kroner fra SINTEF Venture-fondene. I sum er disse bedriftene tilført 107 millioner kroner i 2017 fra SINTEF, andre investorer og offentlig virkemiddelapparat.

I 2018 vil SINTEF opprette et nytt venturefond, SINTEF Venture V, sammen med andre private investorer og Det Europeiske Investeringsfondet.

Medarbeidere

Ved siste årsskifte hadde SINTEF 1.916 ansatte. 56 prosent av forskerne har doktorgrad. Kvinneandelen blant forskere er 29 prosent og 37 prosent blant ledere.

436 medarbeidere (23 prosent) kommer fra i alt 75 land utenfor Norge. For SINTEF gir internasjonale medarbeidere tilgang på verdifull vitenskapelig og kulturell kompetanse. Av land utenom Norge er det flest ansatte fra Tyskland og Frankrike.

Fremtidsutsikter

Digitalisering, automatisering, kunstig intelligens, nye materialer og avansert robotteknologi bidrar sterkt til endringer i alle deler av samfunns- og arbeidsliv. SINTEF har betydelig kompetanse på disse områdene, og har en ambisjon om å bidra aktivt for å utvikle gode samfunnsløsninger og konkurransekraft i næringslivet.

En av SINTEFs fremste styrker er at vi kan tilby unik flerfaglig kompetanse, og gi uavhengige råd til myndigheter og næringsliv om deres mulighet til å nyttiggjøre seg teknologiske endringer.

En operasjonalisering av "Ett SINTEF" står helt sentralt i utviklingen av en revidert strategi som utvikles i løpet av 2018. I dette arbeidet fokuseres det på flerfaglig forskning, utvikling og innovasjon mot områder som industri, energi, klima/miljø, helse og velferd, transport, digitalisering, samfunnssikkerhet, mat, arbeid og produktivitet.

Finansielle hovedtall for SINTEF 2012-2017 (konserntall) se bilde

Tabell Finansielle hovedtall for SINTEF 2012-2017 (konserntall)
*) Resultat i 2015 er oppgitt før effekten av endring i pensjonsordning

Kontaktperson