Til hovedinnhold
Norsk English

Forsker på fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser

byggeplass
Lia barnehage skal være case i studien av tiltak for fossilfri og utslippsfri byggeplass. Foto:SINTEF
Et forskningsprosjekt skal gjøre det enklere for offentlige byggherrer å stille krav om fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser.

Oslo er en hovedstad som i dag preges av dårlig luftkvalitet. Oslo med omegn er også en av de raskest voksende regionene i Europa, og byggeaktiviteten ventes å øke, samtidig som utslippene skal ned.
En fersk rapport fra DNV-GL viser at norske byggeplasser slipper ut 420.000 tCO2eq og 5,1 tonn NOx årlig, og at CO2-utslippene kan reduseres med rundt 99 % og NOx-utslippene med rundt 96 % ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.

Stort potensial for å redusere utslipp i byggefasen

Forskningssenteret for nullutslippsbygg (ZEB) har funnet ut at utslipp i driftsfasen av et undervisningsbygg tilsvarer de totale utslippene i byggefasen. Utslippene fra byggeaktiviteter skjer i løpet av en kort periode, mens utslipp i driftsfasen fordeles over 60 år, eller mer. Dette viser at det i byggefasen er et stort potensial for å redusere de samlede negative miljøeffektene over bygningens levetid.

Kartlegger tiltak i norsk byggenæring

SINTEF leder et forprosjekt som skal se på muligheter og utfordringer som påvirker dagens anskaffelsespraksis i offentlige byggeprosjekter. Forprosjektet skal ha særlig fokus på fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Arbeidet tar utgangspunkt i prosesser, energibruk, optimering og livssyklusanalyser (LCA). Lia barnehage skal brukes som case for å illustrere hvordan klimagassutslipp knyttet til byggeprosesser kan evalueres og registreres.
Det spesielle med dette forprosjektet er at livssyklusanalyser er inkludert i casestudien. LCA viser både direkte og indirekte utslipp fra alle aktiviteter knyttet til byggeplassen, og er en anerkjent metode for å vurdere påvirkninger gjennom hele livsløpet til en bygning (produksjonsfase, byggefase, bruksfase og avhending).
Studien skal kartlegge hvilke tiltak som allerede er satt inn for å redusere utslippene, og hvilke tiltak som enkelt kan implementeres.

Oslo kommune trenger bedre anskaffelsesprosesser

Omsorgsbygg, som en av de offentlige byggherrene i Oslo, står klar til å investere over 10 milliarder kroner i oppføring og oppgradering av bygninger de neste seks årene. Forskning på utslippsreduksjon fra byggeaktiviteter er i rask utvikling, og kommunen har et stort behov for å kunne innlemme flere gjennomførbare krav i anskaffelser, som krav til fossilfrie eller utslippsfrie byggeplasser. Ved å ta i bruk nye forskningsmetodikker kan prosjektet bidra til å etablere en innovativ, framtidsrettet og bærekraftig anskaffelsesprosess i kommunen.

Faktorer som påvirker utslippene

Fossilfrie eller utslippsfrie byggeplasser er ensbetydende med bruk av lav- eller nullutslippsløsninger. Det er stor variasjon i aktivitetene på byggeplasser, blant annet som følge av konstruksjonsmetoder, plassbygde eller prefabrikkerte elementer, eller en kombinasjon av disse. Andre faktorer kan være om man bygger i ett eller flere byggetrinn i et nabolag, om det er en ambisjon å utnytte ressurser optimalt innen den enkelte byggeplassen, eller om man optimaliserer driften av flere byggeplasser innen et geografisk område samtidig.

Utarbeider veileder for byggherrer

Forprosjektet om utslippsfrie byggeplasser ble innvilget av Regionalt Forsknings Fond Hovedstaden (RFFH) i mars 2017, og har Omsorgsbygg som prosjekteier, SINTEF Byggforsk som prosjektleder, og SINTEF Digital, Skanska og Bellona som partnere.
Resultatene fra forprosjektet skal oppsummeres i en bakgrunnsrapport og en veileder som skal stimulere til nye innovative anskaffelsesprosesser og hjelpe offentlige byggherrer å stille flere krav til fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Veilederen skal ferdigstilles før sommeren 2018. Kunnskapen fra forprosjektet vil forhåpentligvis videreføres og analyseres i et hovedprosjekt.

Systemgrense for byggeplass i henhold til EN 15804, EN 15978 og pr NS 3720. Illustrasjon: Asplan Viak/Civitas/ZEB/SINTEF.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson