Til hovedinnhold
Norsk English

EU-prosjektet DataBio igangsetter 26 bioøkonomiske pilotstudier

Logo Databio
Utviklingen av bærekraftig bioøkonomi i Europa forventes å få et stort løft ved å ta i bruk stordata-teknologi, takket være et prosjekt som støttes av EU-programmet Horizon 2020.

EUs datadrevet bioøkonomi-prosjekt (DataBio) har kunngjort lanseringen av 26 forskjellige pilotstudier, som allerede er i gang i 17 land. Studiene kommer til å gi relevant erfaring og innsikt både for forvaltning og produsenter – bønder, forstmenn og fiskere som tar del i europeisk bioøkonomi.

DataBio tar i bruk stordata teknologi for å støtte veksten i europeisk bioøkonomi. Prosjektet håndterer massive strømmer av data som samles av sensorer plassert i jord og luft, i tillegg til jordobservasjonsdata som bilder fra droner og satellitt.
DataBio-konsortiet består av 48 partnere fra 17 land og over 100 tilknyttede organisasjoner.

Prosjektets målsetning gjennomføres via utvikling, bruk og evaluering av de 26 nye pilotene innen jordbruk (13), skogbruk (7) og fiskeri (6). Hovedformålet er å bidra til produksjon av best mulige råmaterialer innen de tre sektorene for å dermed forbedre produksjonen av mat, energi og biomaterialer.
Prosjektet anvender over 90 moderne komponenter innen stordata, jordobservasjon og informasjonsteknologi, som knyttes sammen via standardiserte grensesnitt og beskrivelser gjennom DataBio-plattformen. DataBio har modellert pilotene og teknologiene fra ulike perspektiv (f.eks. teknologiske, datasett og dataflyt, samt bedriftsøkonomiske og strategiske prosesser), og utviklet den første versjonen av DataBio-plattformen basert på dette. Forskjellig teknologi har blitt evaluert, sammenlignet og kombinert for å komme frem til innovative løsninger for hver enkelt pilot.

Prosjektet er ett steg nærmere målsetningen om å demonstrere hvordan disse løsningene har en reell verdi å tilby bioøkonomiske bedrifter, nå som pilotene har påbegynt de første studiene. Prosjektkoordinatoren for DataBio, fra INTRASOFT International, Dr Athanasios Poulakidas sa: «Vi gleder oss veldig og forventer konkrete suksesshistorier som viser reell verdi for alle i bruken av stordata-teknologi innen bioøkonomi.»

Pilotstudier innen landbruk

Presisjonslandbruk av olivener, frukt, druer (Hellas)

Dette er en smart landbrukspilot som fremmer bærekraftig praksis ved å komme med råd og retningslinjer for irrigasjon, gjødsling og behandling av pest/sykdom. Heterogene data, fakta og vitenskapelig kunnskap utnyttes for å forenkle beslutninger og sikre smertefri implementering av retningslinjer i åkeren. Pilotstudiene utføres på tre forskjellige steder i Hellas, og retter seg mot oliven, fersken og druer.

Presisjonslandbruk av grønnsaksfrøavlinger (Italia)

For å sikre høy frøkvalitet er det avgjørende å høste inn plantene når de har oppnådd korrekt modning. I dag er opp til bøndene å avgjøre når innhøstingen gjøres, gjerne med hjelp fra frøeksperter. Dette gjøres vanligvis basert på erfaring og observasjon. Pilotens mål er å tilby beslutningsstøtte for bønder ved bruk av satellitt-telemetri for når innhøsting bør skje.

Presisjonslandbruk av grønnsaksfrøavlinger (Nederland)

Potetbønder har som målsetning å oppnå større og mer forutsigbar avkastning på en bærekraftig måte. Bøndene bruker et system med satellittdata for å overvåke og måle avlinger, som tilbyr informasjon om avlingenes status basert på vær- og grønnhetsindeks-data.

Stordata-basert forvaltning av drivhus-økosystemer (Italia)

Piloten implementerer genbaserte utvelgelsesmodeller med et spesielt fokus på tomater, for å støtte verdikjeden i hagebruk ved produksjon i drivhus.
Kornblandinger, biomasse og fiberavlinger (Spania): Ved bruk av jordobservasjonsbilder og sensordata (IoT-Tingenes Internett), kartlegger denne piloten ulike områder i Spania og utvikler et informativt behandlingssystem for irrigasjon og tidlig varsling av funksjonsfeil og avvik i vanningssystemene. Tjenestens brukere kommer til å være bønder, irrigasjonsfelleskap og offentlige myndigheter.

Kornblandinger, biomasse og fiberavlinger (Hellas)

Dette er en smart pilot til landbruk, som fremmer bærekraftig praksis gjennom råd og retningslinjer for irrigasjon. Utnyttelsen av heterogene data, fakta og vitenskapelig kunnskap tas i bruk for å forenkle beslutninger og sikre smertefri implementering av retningslinjer i åkeren, med hovedfokus på bomullsproduksjon.

Kornblandinger, biomasse og fiberavlinger (Italia)

Piloten benytter sensordata for nær- (in situ) og fjern-måling for å kunne estimere og administrere biomasseavlinger av durra (hirse), fiber hamp og artisjokk-tistel som kan brukes til flere formål som biodiesel, fiber og biokjemikalier.

Kornblandinger, biomasse og fiberavlinger (Tsjekkia)

Piloten integrerer jordobservasjons-data i et web-basert informasjonssystem (basert på webGIS plattformen) for kartlegging av avlingens utvikling og beslutningstøtte for variabel grad av gjødsling, sprøyting og annen avlingsbeskyttelse. Dette inkluderer identifikasjon av avlingsstatus, kartlegging av romlige variasjoner og skissering av administrerte soner.

Administrering av maskineri (Tsjekkia)

Denne piloten fokuserer hovedsakelig på å samle inn telematiske data fra traktorer og landbrukmaskineri for analyse og sammenligning med andre jordbruksdata. Målet er hovedsakelig å samle inn og integrere data, og motta sammenlignbare resultater. En utfordring med denne piloten er at et landbruk kan ha traktorer og andre maskiner fra produsenter som bruker forskjellige telematiske løsninger og har forskjellige retningslinjer for innehav/deling av data.

Forsikring (Hellas)

Pilotens målsetning er å eliminere behovet for sjekk på stedet og gjøre prosessen for utbetaling av reklamasjon raskere for skadevurdering og tjenester knyttet til forsikringsmarkedet for jordbruk. Den bruker data fra jordobservasjons og sensorer for landbruksklima (IoT-Tingenes Internet) for å vurdere klimarelatert systemrisiko og innvirkning på avlinger av høy verdi (f.eks. høye/lave temperaturer, oversvømmelser, uttørring).

Forsikringstaksering av værforhold for landbruk (Italia)

Pilotens formål er å tilgjengeliggjøre og vurdere et testområde for tjenester innen forsikringsmarkedet for landbruk, spesielt risikovurdering av værforhold og skadevurdering. Den er basert på analyser av satellittdata, korrelert med meteorologiske og andre landbaserte data.

Støtte felles retningslinjer innen jordbruk, CAP–Common Agricultural Policy (Italia og Romania)

Pilotens mål er å støtte CAP ved å utnytte data fra jordobservasjon til å identifisere avlingstyper i landbruksområder. Produkter og tjenester vil finjusteres til å oppfylle kravene i EU CAP-retningslinjene 2015-2020. Piloten vil gi ulike informasjonslag og indikatorer for å støtte europeiske utbetalingsbyråer med ulik aggregerings- og detaljeringsgrad opp til gårdsnivå.

Støtte felles retningslinjer innen jordbruk (CAP–Common Agricultural Policy) (Hellas)

Piloten evaluerer et utvalg tjenester for klassifisering av avlinger basert på jordobservasjonsdata som håndterer de nye CAP-kravene til systematisk overvåking av flere avlinger, samt sporing og vurdering av betingelser for kvalifisering. De foreslåtte tjenestene beskytter bøndene mot feil under innsending av søknader økonomisk støtte til "greening" (mer bærekraftig landbruk) ved hjelp av «trafikklys»-fargekoding.

Pilotstudier innen skogbruk

Forenklet datadeling og nettverksbygging (Finland)

Wuudis-plattformen brukes til å integrere løsninger med skogsforvaltningen i Finland. Det er lagt til nye nettverks-funksjoner, for eksempel en app for overvåking av arbeidskvalitet i skogbruket. Dette strømlinjeformer og sikrer gjennomsiktighet i betalinger av subsidier, hvilket sparer mye tid.

Overvåking og kontrollverktøy for skogeiere (Finland)

Piloten legger til tjenester for crowdsourcing i Wuudis-plattformen og integrerer dette med Finlands webportal for skogbruktjenester. Målsetningen er å forbedre overvåkingen av skader på skogen (som stormer, snø, pest og sykdom).

Fjernmåling av skader på skogen (Finland)

Piloten har som formål å skape en overvåkingstjeneste for skogen ved å bruke data samlet inn av ubemannede luftfartøy (UAV) i Wuudis.

Overvåking av skogens helse (Spania)

Ved bruk av satellittdata, ubemannede luftfartøy (UAV) bilder og feltdata, utvikler piloten metodologi for tidlig oppdagelse og overvåking av pest og sykdom i skogen. Studietilfellene er angrep av Gonipterus på Eucalyptus og Phytophtora på Quercys Illex. Sluttproduktet kommer til å tas i bruk av offentlige myndigheter for å forbedre beslutninger i skogsforvaltingen.

Kontroll og overvåking av fremmede arter (Spania)

Piloten utvikler metodologi for å lage risikokart over fremmede arter ved bruk av stordata (som datasett over handel og reising) og informasjon om vær og klima. Risiko-indeksene som beregnes vil relateres til sårbarheten i økosystemene som invaderes. Sluttproduktet kommer til å tas i bruk av offentlige myndigheter i skogsforvaltningen.

Webbasert kartleggingstjeneste for offentlig beslutningsstøtte (Tsjekkia)

Stordata fra satellitter prosesseres på nyskapende vis for å gi trender innen skogshelse. Alle relevante og tilgjengelige satellittobservasjoner brukes til dette, og valideres mot en omfattende database for skoghelse. Kart over skogens helsetilstand utgis via en tjeneste på nettet og brukes av jordbruksdepartementet til betaling av subsidier.

Delt datamiljø for flerbrukere (Finland)

Finlands tjenesteportal for skogbruk vil utvikles til å tilby flere tjenester for skogdata, inkludert crowdsourcing tjenester og tilkobling til den nasjonale tjenestearkitekturen for skogsforvaltningen. Det kommer til å fremme bruk av standardiserte og åpne skogsdata til utviklingen av nye tjenester som gagner hele skogbrukssektoren.

Pilotstudier innen fiskeri

Umiddelbare operasjonelle valg for havbasert tunfiske (Spania)

Pilotens mål er å effektivisere fartøyenes energibruk innen havbasert tunfiske (i det Indiske hav) og fremme forebyggende vedlikehold gjennom informasjonssystemer for beslutningsstøtte i operasjonelle valg, som lasting av skip, værruting og tilstandsbasert vedlikehold for baskiske fiskefartøy. Basert på en stordata-tilnærming vil en utvikle modeller for optimalisert drift basert på data fra motor og fremdrift, samt meteorologiske og historiske data og skipsdesign.

Umiddelbare operasjonelle valg for pelagiske fiske (Norge)

Piloten fokuserer på optimalisering av energi i norsk pelagisk fiskeri ved bruk av operasjonelle støtteverktøy for å bestemme fremdriftsmodus (diesel-elektrisk, diesel-mekanisk og forskjellige hybridkonfigureringer) og strømproduksjon (bruk av akselgenerator og eksterne motorer). Forventet resultat er en lokal applikasjon som viser drivstofforbruk i sanntid og de beste alternativene for fremdriftsmodus og energiproduksjon.

Planlegging av havbasert tunfiske (Spania)

Pilotens formål er å utvikle ruteplanlegging for fiskerier i sanntid ved bruk av data fra jordobservasjonssatellitter og fiskernes observasjonsbøyer (FAD–Fish Aggregation Device). Dette gjør fiskeriene mer miljøvennlig og bærekraftig ved at en bruker mindre drivstoff på å gjennomføre fangsten.

Planlegging av pelagiske fiske (Norge)

Pilotens formål er å demonstrere hvordan stordata-teknologi kan brukes til å forbedre planleggingen av pelagisk fiske for mannskap og redere, via for eksempel å gi beslutningsstøtte for best egnede fiskefelt for pelagiske arter gitt fartøyets kvoter. Denne piloten fokuserer på Norsk pelagiske fiskeri.

Vurdering av pelagiske fiskebestander (Norge)

Piloten har som formål å vise at en kombinasjon av ulike dataressurser kan bidra til forbedret populasjonsestimering av pelagiske fiskebestander i Norske fiskeområder. Det forventes at en kan forbedre både nøyaktighet og presisjon i pelagisk bestandsestimering gjennom datainnsamling fra flåten (crowdsourcing) kombinert med offentlige og private data og storskala dataanalyser.

Pelagiske markedsanslag og sporbarhet (Norge)

Denne piloten tar i bruk stordata teknologi for å prediktiv analyse av prisutviklingen for pelagiske arter basert på relevante informasjon som fangst og landingsdata, internasjonal eksport og markedsdata, samt statistikk og konsumentpreferanser.
irker teknologier med store data for anslag av pelagiske priser, basert på forskjellige relevante markedsdata for pelagiske fiskerier, som data for fangst og landsetting, samt data for internasjonale eksport- og fiskeridata. En forventer at prediksjon av markedsprisutvikling vil gi et verdifullt bidrag for å maksimalisere fangstverdi og kvoteutnyttelse.

Se https://www.databio.eu/en/ for ytterligere informasjon
Kontakt oss:

Dette prosjektet er støttet av EUs program for forskning og innovasjon, Horizon 2020, via avtale nr. 732064

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

DataBio

Prosjektstart:

19.01.2017