Til hovedinnhold
Norsk English

Resultatframgang for SINTEF i 2016

Marianne Bakken med drone. Fra prosjektet Mobile and autonomous sensor systems - MAsens. (Foto: Werner Juvik)
SINTEF fikk et resultat før skatt på 97 millioner kroner i 2016. Det er en framgang på 37 millioner kroner fra året før.

Ordinært driftsresultat ble 80 millioner kroner, mot 52 millioner i 2015. Resultatet gir en netto driftsmargin på 3,1 prosent.

- Vi har gjennomført betydelige tiltak for å sikre en sunn økonomi i SINTEF. Jeg er stolt over innsatsen våre ansatte gjør og glad for at vi er på riktig vei, i en tid med krevende markeder. Samtidig er det et godt stykke igjen til vi er på et inntjeningsnivå som gir oss rom for å investere tilstrekkelig i den forskning, kommersialisering, kompetanse, laboratorier og systemer som må til for å kunne være et institutt i verdensklasse også i fremtiden, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

I 2016 investerte SINTEF 100 millioner kr i laboratorier, vitenskapelig utstyr og andre driftsmidler. Siden 2007 har SINTEF investert nærmere 1,3 milliarder kroner.

SINTEF har en robust finansiell posisjon. Pr. 31.12.2016 har SINTEF en egenkapital på 2.178 millioner kroner, som er 60 prosent av totalkapitalen. Denne kapitalen er i hovedsak investert i laboratorier og eiendommer knyttet opp til forskningsaktiviteten.

 

Betydelig omstilling

De siste to årene har SINTEF gjennomført betydelige tiltak for å redusere kostnader og øke salg. Det er gjennomført kostnadstiltak i 2015 og 2016 med en samlet årlig effekt på 300 millioner kroner. Dette omfatter bemanningsreduksjoner, mer effektiv bruk av bygningsarealer, nye avtaler for IT-drift, endring i pensjonsordningene og avvikling av SINTEFs virksomhet i Brasil.

Samlet antall ansatte i SINTEF er redusert med ca. 120 de to siste årene. Tallet inkluderer 32 ansatte i en virksomhet som ble solgt ut av SINTEF i 2015. Bemanningsreduksjoner er særlig knyttet til miljøer med stor aktivitet mot oljebransjen. I hovedsak er overtallighet løst ved bruk av nøkterne sluttpakker.

Den største organisasjonsmessige endringen i 2016 var samling av SINTEFs forskningsaktiviteter rettet mot havrommet i ett institutt, med navnet SINTEF Ocean. Instituttet med ca 350 ansatte var operativt fra 1.1.2017. Målet med endringen er å styrke SINTEFs posisjon som en verdensledende aktør innenfor maritim og biomarin forskning.

Kunder

SINTEF arbeidet i 2016 med 5.722 oppdrag for 3.952 små- og store kunder. Av brutto driftsinntekter kom 41 prosent direkte fra oppdrag for norsk næringsliv.

Internasjonal omsetning var 448 millioner kroner. 14 prosent av SINTEFs driftsinntekter kom fra internasjonale oppdrag. I 2016 hadde SINTEF kunder i 63 land.

EU-finansierte prosjekter utgjør omkring 50 prosent av internasjonal omsetning.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS har førsteprioritet i SINTEF. I 2016 var det fem hendelser som førte til fravær. Det gir en H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidede timer) på 1,4. Sykefraværet var 3,7 prosent, en liten nedgang fra årene før. Det er registrert ett uhell med skade på ytre miljø, da 100 liter olje rant ut fra en utendørs tank.

Medarbeidere

Ved siste årsskifte hadde SINTEF 1.960 ansatte. 56 prosent av forskerne har doktorgrad, en økning fra 44 prosent siden 2009. Kvinneandelen blant forskere er 29 prosent og 33 prosent blant ledere.

432 medarbeidere (22 prosent) kommer fra i alt 74 land utenfor Norge. For SINTEF gir internasjonale medarbeidere tilgang på verdifull vitenskapelig og kulturell kompetanse. Av land utenom Norge er det flest ansatte fra Tyskland og Frankrike.

Sterke faglige resultater

Faglig har 2016 vært et godt år. Et av høydepunktene var Forskningsrådets tildeling av åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), hvor både SINTEF og NTNU deltar i alle. SINTEF er også den klart største norske deltaker i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Pr februar 2017 har SINTEF fått innvilget deltakelse i 104 prosjekter i Horisont 2020, med tilsagn om støtte fra EU på 60 millioner Euro.

I desember 2016 ble SINTEF tildelt en pris av FNs generalsekretær for "lederskap og nyskapende praksis knyttet til klodens energiutfordringer."

Kommersialisering

Aktiviteten for å utvikle nye virksomheter fra ideer skapt i SINTEF er betydelig styrket. I løpet av året investerte SINTEF TTO 28 millioner kroner gjennom fondet SINTEF Venture IV. Ved utgangen av 2016 hadde SINTEF TTO 15 bedrifter i sin portefølje.

Fremtidsutsikter

Det kraftige fallet i olje- og kraftpriser påvirker norsk økonomi i sterk grad, med fallende aktivitet og økt arbeidsledighet i mange bransjer og regioner. SINTEF opplever at kunder knyttet til petroleumsnæringen og leverandørindustrien har kansellert eller utsatt forskningsprosjekter, men at det er tidlige tegn til noe bedring i markedet.

Samtidig bidrar veksten innen fiskeri og havbruk, samt høy aktivitet og stor innovasjonsinteresse i bygg- og anleggsnæringen til økt etterspørsel etter SINTEFs kompetanse.

Den sterke betydningen av omstilling gir økt behov for forskning og innovasjon, hvor SINTEF har kompetanse til å spille en betydelig rolle. Digitalisering, automatisering og avansert robotteknologi bidrar sterkt til endringer i alle deler av samfunns- og arbeidsliv. SINTEF har betydelig kompetanse på disse områdene, og bidrar aktivt til vellykket omstilling i næringsliv og offentlig sektor.

Finansielle hovedtall for SINTEF 2011-2016 (konserntall)

Millioner
kroner
2011 2012 2013 2014 2015 2016
             
Resultat            
Brutto driftsinntekter 2789 2966 2942 2936 3162 3147
Netto driftsinntekter 2333 2487 2517 2561 2672 2596
Driftsresultat 98 99 71 106 52* 80
Resultat før skatt 142 132 103 143 60* 97

Endring av pensjonsordning

        -353  
Investeringer 88 154 135 172 157 100
Driftsmargin % (før endring av pensjonsordning) 4,2 4,0 2,8 4,1 1,9 3,1
Årsresultat etter skatt 98 94 55 94 -236 56

*) Uten endring i pensjonsordning

Kontaktperson