Til hovedinnhold
Norsk English

Forskere: – Gass vil gjøre metallindustrien helgrønn

Foto shutterstock
Norsk metallindustri må innlemme gass i prosessene sine, om bransjen skal nå sitt mål om nullutslipp i 2050, hevder forskere ved SINTEF og NTNU.

Bransjeorganisasjonen Norsk Industri kom i fjor med en visjon for den norske prosessindustrien, inklusive metallprodusentene: Innen 2050 skal sektoren ha økt verdiskapingen betydelig og samtidig oppnådd nullutslipp.

Ifølge Norsk Industri vil dette gå såfremt Norge utvikler og tar i bruk teknologier som organisasjonen har beskrevet i et veikart for prosessindustrien. Veikartet går inn på mange utslippsreduserende metoder, som fangst og lagring av CO2 og bruk av biokarbon.

– En sekkepost som Norsk Industri kaller "andre tiltak" vil, ifølge organisasjonen stå for en fjerdedel av det nødvendige utslippskuttet. Økt bruk av gass i metallindustrien er blant de viktigste av disse tiltakene. Det har vi ved SINTEF og NTNU tatt fatt i, sier seniorforsker Halvor Dalaker ved SINTEF Materialer og kjemi.

Veikart for gass i metallindustrien

Sammen med norsk smelteverkindustri har SINTEF og NTNU laget et eget veikart som viser hvordan ulike gassteknologier kan gjøre metallproduksjon mer klima- og miljøvennlig og samtidig styrke metallprodusentenes konkurranseevne.
Med begrepet gass sikter dette veikartet både til naturgass, biogass, hydrogen og avgass fra egen og andres produksjon.

– Norsk metallindustri er blant de mest energieffektive og grønne i sitt slag. Skal bedriftene opprettholde konkuranseevnen blant knalltøffe internasjonale aktører, må de ta i bruk enda mer effektive og lønnsomme metoder og samtidig være snill med kloden. Dette krever mer enn ett enkelt teknologisk framskritt, sier Dalaker.

"Veikart for gass i metallindustrien– økt verdiskaping og reduserte utslipp" beskriver teknologier pluss hvilke forutsetninger, også samfunnsmessige, som må på plass for at de gassbaserte løsningene skal la seg realiseres i praksis.

"VEIKART FOR GASS I METALLINDUSTRIEN—ØKT VERDISKAPING OG REDUSERTE UTSLIPP" - PDF 
Utarbeidet av: Halvor Dalaker, SINTEF; Eli Ringdalen, SINTEF; Leiv Kolbeinsen, NTNU; Jostein Mårdalen, NTNU

Farvel til skitten koks

Når metall utvinnes fra bergmasser, må store mengder malm behandles med karbon i en smelteovn. Dette er fordi metallet, i sin naturlige tilstand, har "giftet seg" med oksygen. "Ekteskapet" kan bare smelteverk oppløse. Kun ved høye temperaturer gir metallene slipp på oksygenet og blir til funksjonelle produkter.

I tillegg må smelteverket lokke oksygenet over til en ny partner. Uten det vil oksygenmolekylene bare hoppe tilbake til sine gamle ektefeller. Smelteverkene bruker i stor grad fossilt karbon i form av koks som ny partner for oksygenet. Koks er ikke en råvare som finnes i ren form i naturen, men skapes ved å varmebehandle kull. Denne prosessen fører til store CO2-utslipp og er en virkelig miljøsynder.

Gassteknologi en nøkkel

Som erstatning for dagens bruk av kull og koks, går det an å bruke både naturgass og biogass som partner for oksygenet. Naturgass kan alt i dag brukes til dette. Naturgass krever ikke den samme skitne forbehandlingen som koks, og gir på denne måten en miljø- og klimagevinst. Fra det tidspunktet de nye ekteskapene inngås i smelteovnen, vil imidlertid både naturgass og koks gi like store CO2-utslipp.

Biogass er en fornybar og klimanøytral ekteskapskandidat. En av årsakene til at smelteverkene ikke alt nå kan vrake koks og naturgass til fordel for biogass, er at ikke det produseres nok biogass per dag. Inntil videre kan naturgass fungere som midlertidig "ektefelle" for oksygenet. Når produksjonen av biogass har tatt seg opp, vil det være en smal sak å svitsje fra naturgass til biogass. Begge gassene har samme hovedingrediens, metan, og oppfører seg relativt likt. I tillegg kan alle gassene veikartet favner, gi grunnlag for utvikling av nye prosesser som enten er mer energieffektive eller har lavere CO2-utslipp enn dagens prosesser.

Lønnsomme og grønne industriklynger

Overgangen til gass i metallproduksjon vil gi flere gevinster enn utslippskutt. Klarer de ulike industriaktørene å se synergieffekter ved å inngå et samarbeid, kan både penger og ressurser spares. Kjemisk prosessindustri er alt storforbruker av gass. En samlokalisering med metallindustri vil forenkle distribusjonen av denne gassen. Metallindustrien og den kjemiske prosessindustrien utnytter gass på forskjellig vis. Slik kan avgassen fra den ene prosessen bli en råvare for den andre. Optimal utnyttelse av gass som råvare, på tvers av flere bransjer, er i tråd med fremtidens sirkulærøkonomiske tankesett. 

Les mer om sirkulær økonomi - Vil danne landslag for grønn vekst

Kontaktperson