Til hovedinnhold
Norsk English

Sikrere arbeidsplasser i havbruk

Norsk havbruksnæring har ambisjoner om vekst i produksjon i fremtiden, og teknologiutviklingen skjer raskt. Mange med ulik bakgrunn og kompetanse har funnet seg en yrkesveg innenfor marin sektor. Arbeidsplassene i havbruksnæringen er imidlertid de nest farligste i Norge, kun slått av fiskeri.

I perioden fra 1982 til 2013 omkom 33 personer som arbeidet i havbruksrelatert virksomhet. I tillegg viser statistikken en god del større og mindre ulykker som har ført til personskader. Når det gjelder de ansattes oppfatning av egen helsestatus, vet vi lite.

Hovedmålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om helse, sikkerhet og arbeidsmiljø for ansatte på oppdrettsanleggene i den norske havbruksnæringen, og hvordan risiko kan reduseres ved å bygge sikkerhetsbarrierer inn i prosedyrer, systemer og teknologi. Hensikten er å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av operasjonelle og menneskelige feil.

Delmål er:
- Undersøke hvordan personell i havbruksbransjen selv vurderer helse, sikkerhet og arbeidsmiljø på arbeidsplassen.
- Studere sammenhengene mellom fysisk arbeidsmiljø, arbeidsbelastning, yteevne og arbeidsrelaterte helseutfordringer.
- Identifisere organisatoriske faktorer som påvirker sikkerheten ved oppdrettsanlegg og bruke denne kunnskapen til å utvikle risikoreduserende tiltak.
- Utvikle krav og anbefalinger for design, testing og evaluering av prosedyrer, systemer og teknologi som ivaretar sikre og effektive havbruksoperasjoner basert på kunnskapen utviklet i prosjektet.

Prosjektet skal bidra med kunnskap om hvordan bærekraft, kostnadseffektivitet og forutsigbarhet kan forbedres ved å fokusere på sikre arbeidsplasser på havbrukslokalitetene, organisatoriske forhold og reduksjon av risiko ved å utvikle ny teknologi. Havbruksnæringen har i dag en stor utfordring i å utvikle og implementere effektive tiltak for å forebygge rømming av fisk og arbeidsulykker.

For å nå målene i prosjektet, er det tatt utgangspunkt i en tverrfaglig tilnærming. Først vil vi undersøke hva som karakteriserer oppdretternes arbeidsmiljø, arbeidstakernes rolle i en kostnadseffektiv produksjon av fisk av høy kvalitet, og hvordan organisatoriske faktorer påvirker sikkerhetsarbeidet på oppdrettsanlegget. Dette vil danne grunnlaget for utviklingen av designprinsipper som utstyrsleverandørene kan bruke for å bygge sikkerhetsbarrier inn i produktene, og av oppdrettsselskapene for å teste og evaluere nytt utstyr eller arbeidsprosedyrer. Det teoretiske perspektivet i dette prosjektet baserer seg på erkjennelsen av at teknologiske, menneskelige og organisatoriske faktorer er komplementære sikkerhetsindikatorer.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Fiskeri og havbruk, SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling helse, og NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura. Internasjonale fageksperter vil bli invitert til å delta i ei gruppe som skal gi råd i forhold til det vitenskapelige forskningsarbeidet i prosjektet. Masterstudenter vil bli rekruttert innenfor alle fagdisiplinene representert i prosjektet. Ei referansegruppe bestående av industrirepresentanter er allerede etablert for å kvalitetssikre næringsrelevansen og bistå med å formidle resultater fra prosjektet til målgruppene.

Nøkkeltall

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2016 - 31.12.2019

Kontaktperson:

Trine Thorvaldsen

Kontaktperson