Til hovedinnhold
Norsk English

Resultatnedgang for SINTEF i 2015

– Engangseffekter påvirker resultatet i sterk grad, men vi tjener for lite på ordinær drift. Det er ikke tilfredsstillende, fordi vi trenger overskudd for å investere i laboratorier og ny forskning. Slike investeringer er en forutsetning for å levere det høye faglige nivået SINTEF er kjent for, i en tid hvor vår kompetanse er viktig for omstillingen av Norge. Vi må derfor fokusere sterkt på kostnader, god drift, salg og tett kontakt med våre kunder, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.
– Engangseffekter påvirker resultatet i sterk grad, men vi tjener for lite på ordinær drift. Det er ikke tilfredsstillende, fordi vi trenger overskudd for å investere i laboratorier og ny forskning. Slike investeringer er en forutsetning for å levere det høye faglige nivået SINTEF er kjent for, i en tid hvor vår kompetanse er viktig for omstillingen av Norge. Vi må derfor fokusere sterkt på kostnader, god drift, salg og tett kontakt med våre kunder, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.
SINTEF fikk nedgang i økonomisk resultat i 2015. Resultat før avvikling av pensjonsordning var 60 millioner kroner. Årsresultat før skatt ble -293 millioner kroner, på grunn av engangseffekt ved avvikling av ytelsespensjonsordningen.

SINTEF har en sterk balanse med god økonomisk soliditet og likviditet, men inntjeningen i 2015 ble svak.

Fallende oljepris og lave kraftpriser har rammet mange av SINTEFs kunder. Dette har medført bortfall og forskyving av forskningsoppdrag. Markedene har vært spesielt krevende innenfor olje og gass, energi og maritim.

– Engangseffekter påvirker resultatet i sterk grad, men vi tjener for lite på ordinær drift. Det er ikke tilfredsstillende, fordi vi trenger overskudd for å investere i laboratorier og ny forskning. Slike investeringer er en forutsetning for å levere det høye faglige nivået SINTEF er kjent for, i en tid hvor vår kompetanse er viktig for omstillingen av Norge. Vi må derfor fokusere sterkt på kostnader, god drift, salg og tett kontakt med våre kunder, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Engangseffekter påvirker resultatet

SINTEF hadde i 2015 en brutto omsetning på 3.162 mill kroner, mot 2.936 mill kroner i 2014.

Det er bokført i alt 46 mill kroner i omstillingskostnader, knyttet til bemanningsreduksjoner og avvikling av selskapet SINTEF do Brasil. På inntektssiden kom effekten fra salg av eierandelene i spinn-offselskapene Resman og GasSecure, med 93 mill kroner.

Fra 2016 har SINTEF innført en ny pensjonsordning. Avviklingen av den gamle ordningen har en regnskapsmessig resultateffekt i 2015 på -353 mill kroner, og gir SINTEF et ekstraordinært svakt regnskapsmessig resultat i 2015. Resultat etter finans inkludert pensjonseffekter ble -293 mill kroner.

Korrigert for engangskostnader ved avvikling av gammel pensjonsordning har SINTEF et resultat før skatt på 60 mill kr, mot 143 mill kr i 2014.

Fra og med 2016 vil den nye pensjonsordningen gi varig lavere pensjonskostnader, redusert med omkring 80 mill kroner i 2016, sammenlignet med 2015.

SINTEFs finansielle posisjon er god. Egenkapitalen ved utgangen av 2015 var 2.126 mill kroner, som er 58 prosent av totalkapitalen.

Betydelige omstillingstiltak er gjennomført

Det er gjennomført betydelige tiltak for å sikre god drift, med økt salgsarbeid, bemanningsreduksjoner og andre kostnadsreduksjoner.

Antall ansatte i SINTEF er redusert med 107. Dette tallet inkluderer 32 ansatte i en virksomhet som ble solgt ut av SINTEF.

Store investeringer

SINTEF investerte 157 mill kroner i laboratorier, vitenskapelig utstyr og andre driftsmidler i 2015. Den største investeringen er knyttet til SINTEF Energy Lab i Trondheim, som ble åpnet i september.

Siden 2007 har SINTEF investert nærmere 1,2 milliard kroner i laboratorier, kontorer og utstyr.

Kunder

SINTEF arbeidet i 2015 med 5.445 oppdrag for 3.792 små- og store kunder. Av brutto driftsinntekter kom 50 prosent direkte fra oppdrag for norsk næringsliv.

Internasjonal omsetning var 499 millioner kroner. 16 prosent av SINTEFs driftsinntekter kom fra internasjonale oppdrag. I 2015 hadde SINTEF kunder i 54 land.

EU-finansierte prosjekter utgjør omkring 40 prosent av internasjonal omsetning, men det er økonomisk krevende for SINTEF å delta i EU-finansiert forskning. Det er foretatt en avsetning i regnskapet knyttet til uavklarte forhold om regelverk for kostnadsdekning i EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS har førsteprioritet i SINTEF. I 2015 var det sju hendelser som førte til fravær. Det gir en H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidede timer) på 1,9 mot 0 i 2014. Sykefraværet var 3,9 prosent, samme nivå som i 2013 og 2014. SINTEF har ikke hatt uhell som har ført til skader på ytre miljø i 2015.

Medarbeidere

Ved siste årsskifte hadde SINTEF 1.975 ansatte. 55 prosent av forskerne har doktorgrad, en økning fra 44 prosent siden 2009. Kvinneandelen blant forskere er 29 prosent og 36 prosent blant ledere.

412 medarbeidere (21 prosent) kommer fra i alt 71 land utenfor Norge. For SINTEF gir internasjonale medarbeidere tilgang på verdifull vitenskapelig og kulturell kompetanse.

Sterke faglige resultater

SINTEF har gjennomgående sterke faglige resultater, og gode tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere og kunder.

Norges forskningsråd har i 2015 opprettet nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Av 17 nye sentra er SINTEF involvert i ni, og har vertskap for fire. SFI-ordningen styrker innovasjon ved en betydelig satsing på langsiktig forskning i nært samarbeid mellom bedrifter og ledende forskningsmiljøer.

Fremtidsutsikter

Det kraftige fallet i olje- og kraftpriser påvirker norsk økonomi og næringsliv i sterk grad. SINTEF opplever at kunder knyttet til petroleum og leverandørindustri har kansellert eller utsatt forskningsoppdrag. Samtidig er det økt behov for prosjekter som raskt gir kostnadsbesparelser og effektivisering og for kraftig omstilling av norsk nærings- og samfunnsliv.

Dette gir både utfordringer og muligheter for SINTEF. Det er nødvendig med et forsterket kundefokus for å sikre egen inntjening og for å bistå private og offentlige kunder i en krevende tid. Den sterke betydningen av omstilling gir samtidig økt behov for forskning og innovasjon, hvor SINTEF kan spille en betydelig rolle.

Finansielle hovedtall for SINTEF 2010-2015 (konserntall)

Finansielle hovedtall for SINTEF 2010-2015 (konserntall)
Finansielle hovedtall for SINTEF 2010-2015 (konserntall)

Kontaktperson