Til hovedinnhold
Norsk English

Dette gjør oss til elbil-kjøpere

Hvilke tiltak vil fremme videre kjøp av elbiler i Norge? Rådet fra forskere er at landet bør fortsette med å kombinere nasjonale avgiftsfritak med virkemidler som letter ulemper og gir oss fordeler der vi kjører til daglig.
Hvilke tiltak vil fremme videre kjøp av elbiler i Norge? Rådet fra forskere er at landet bør fortsette med å kombinere nasjonale avgiftsfritak med virkemidler som letter ulemper og gir oss fordeler der vi kjører til daglig.
Avgiftsfritak ved anskaffelsen er det viktigste virkemidlet som får nordmenn til å kjøpe elbil. Gratis bompassering bidrar også til valget – for annenhver el-bilist.

De økonomiske godene som eiere av elbiler får, har gitt Norge verdens høyeste elbil-andel. Likevel må langt flere nullutslippsbiler på veien før klimagassutslippet fra veitrafikken går vesentlig ned.

I samarbeid med Enova har SINTEF analysert data fra Elbilforeningens medlemsundersøkelse for 2014, for å se hvilke virkemidler folk vektlegger mest når de kjøper elbil. Spørreskjemaet hadde ingen spørsmål om hvorvidt elbil-kundene er opptatt av klima og miljø. Men svarene sier mye om hvilke tiltak som vil fremme videre kjøp av elbiler i Norge, ifølge SINTEF-forsker Kristin Ystmark Bjerkan.

– Ut fra det vi har sett, er rådet vårt å fortsette som i dag. Det vil si: bruke nasjonale grep som krymper bileierens faste kostnader, og kombinere disse tiltakene med virkemidler som letter ulemper og gir fordeler der du kjører til daglig, sier Bjerkan.

Prisreduksjonen teller mest

Eiere av elbiler i Norge nyter godt av mange tiltak som skal fremme en overgang til slike kjøretøy: fritak fra engangsavgift og merverdiavgift ved kjøp, lav årsavgift, gratis bompassering, gratis parkering, adgang til kollektivfelt og gratis bruk av riksveiferger.

Både engangstiltak og lokale gratis-goder virker:

Datamaterialet SINTEF har analysert, stammer fra Elbilforeningens medlemsundersøkelse i 2014. Der deltok omlag 3400 eiere av elbiler.

Deltakerne anga hvilke forhold som var avgjørende for elbilkjøpet – ved å krysse av på en forhåndslagd opplisting. Lista besto av 11 punkter. Deltakerne bestemte selv hvor mange forhold de ville krysse av for.

Her er noen av resultatene:

  • 83 prosent av deltakerne har tatt med fritak for engangsavgift i svaret over hva som var avgjørende for kjøpet. 81 prosent har tatt med momsfritak.
  • 66 prosent har inkludert både momsfritak og fritak for engangsavgift i svaret.
  • 49 prosent har tatt med gratis bompassering i sine svar, og 48 prosent har tatt med lav årsavgift.
  • 24 prosent har inkludert gratis parkering i sin opplisting og 21 prosent har tatt med adgang til kollektivfelt.
  • 13 prosent har nevnt gratis riksvegferge.
  • 10 prosent oppgir at ett virkemiddel alene var avgjørende. I denne gruppa var bortfall av engangsavgift avgjørende for nær en tredjedel av deltakerne, fritak fra bompengebetaling avgjorde saken for nær en fjerdedel, tilgang til kollektivfeltet var avgjørende for nesten en femtedel, mens momsfritak avgjorde valget for nær en sjuendedel av disse deltakerne.
  • Reduksjon av brukskostnader (gratis bompassering, gratis parkering, gratis ferge) er særlig viktig for personer med lav og middels lønnsinntekt (her definert som under 550 000 i året).

– Undersøkelsen gir to hovedsvar. Ikke overraskende viser den at de store besparelsene ved anskaffelsen er den viktigste fordelen. Men samtidig ser vi at også de omdiskuterte og til dels utskjelte lokale gratis-godene er tiltak som virker, sier Bjerkan.

… men mange tenker på bompengene

To tredeler av de 3400 elbileierne i undersøkelsen har inkludert momsfritak og fritak av engangsavgift i svaret over hva som er avgjørende for at de kjører elektrisk. Ingen andre kombinasjoner forekommer hyppigere i svarene enn denne.

Samtidig har nesten halvparten av deltakerne tatt med godet gratis bompassering i sin opplisting over avgjørende faktorer.

Bare ti prosent av deltakerne oppgir at ett virkemiddel alene var nok til at de kjøpte elbil. Av disse oppgir hele en fjerdedel at fritak fra bompengebetaling var avgjørende for anskaffelsen – og nær en femtedel at tilgang til kollektivfeltet var avgjørende.

Eget fokus i storbyene

Grunnet økningen i antall elbiler, økt press på transportsystemet i storbyene og tilsynelatende konkurranse mellom elbiler og kollektivtransport, har de lokale godene vært gjenstand for heftig debatt en stund.

Samtidig viser undersøkelsen at dette er tiltak som fenger spesielt godt i enkelte geografiske områder.

I kommunene rundt Oslo har muligheten for kjøring i kollektivfeltet betydd mer for valget enn det gjør andre steder. I Trondheim gjelder det samme for godet «gratis bompassering».

Utskjelte, men virkningsfulle

– Noen ynder å beskrive adgang til kollektivfelt og gratis bompassering som gylne fordeler for de få. Men vi ser altså at virkemidler som nå trues, er viktige for potensielle elbilkjøpere i to av landets største byer, sier Bjerkan.

Hun har gjennomført undersøkelsen sammen med SINTEF-kollega Marianne Elvsaas Nordtømme og seniorrådgiver Tom E. Nørbech i det tidligere Transnova (nå Enova).

Sammen har de tre nylig publisert resultatene i det vitenskapelige fagtidsskriftet Transportation Research Part D: Transport and Environment.

Kontaktperson