Til hovedinnhold
Norsk English

Nød- og havslep på dagsorden

Skip som er i ferd med å synke
Internasjonale krav, samarbeid på tvers av landegrensene og behov for simulatortrening var noen av diskusjonene som ble løftet fram på et bransjetreff om nød- og havslep i Tromsø.

I artikkelen under har Kystverkets Marianne Henriksen skrevet om treffet, som de arrangerte i samarbeid MARINTEK i november. Engasjementet i de faglige diskusjonene underveis og i etterkant av konferansen levner ingen tvil om at det er behov for en møteplass for næringen.
Workshopen ble arrangert av Kystverket i samarbeid med Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt, MARINTEK. Kjetil Aasebø fra Kystverket, og Tor Einar Berg fra MARINTEK, forteller at målet er en årlig workshop, og røper at planleggingen av en ny i 2016 er i gang.

Synliggjorde utfordringene

Tor Einar Berg, som er vitenskapelig rådgiver i MARINTEK, sier workshopen ga en god innsikt i utfordringer nasjonale myndigheter i Danmark, Sverige og Norge står overfor. Alle landene var representert både av de med myndighetsansvar og folk fra næringen.
- Alle er avhengig av et godt samarbeid mellom tilgjengelige private og statlige ressurser for å kunne bistå skip i nød. Det ble pekt på at myndighetsressurser må ha utstyr tilpasset forskjellige typer slepeoperasjoner og at skipsmannskap må ha kompetanse på oppkopling og gjennomføring av slepeoperasjoner under vanskelige værforhold, sier Berg.

Behov for simulatortrening

Videre peker han på at det er viktig at erfaringer fra gjennomførte operasjoner blir delt, derfor bør denne type bransjetreff gjentas jevnlig.
- Fra alle parter ble det understreket at øvelser med kommersielle skip er sterkt ønskelig, men at det var vanskelig å få på plass slike øvelser. Det gjør at simulatorbasert trening er et viktig element i bygging og vedlikehold av nødslepkompetanse, sier Berg.

Diskuterte internasjonale krav

Deltakerne i workshopen diskuterte også internasjonale krav til nødsleparrangement (emergency towing arrangements) på fartøyer.
SOLAS 1974 Chapter V, regulation 15-1 krever at alle tankfartøy fra 20000 dødvekttonn, inkludert olje-, gass og kjemikalietankere, må være utstyrt med nødslep-arrangement forut og akterut.
- Selv om andre fartøy har krav til å ha utarbeidet nødslep prosedyrer, kan det være svært utfordrende å få over slep til fartøy med overbygget baug og/eller hekk, forteller Kystverkets ansvarlige for konferansen, seniorrådgiver Kjetil Aasebø.

Håper på mer erfaringsutveksling

Kaptein ved NSO Crusader, Atle Bakke deltok på workshopen. Han er klar på hva som gjorde mest inntrykk:
– Kystvaktens nødslep under vanskelige værforhold tok kaka for å si det sånn, en utrolig bragd var det de utførte, sier han.
Kaptein Bakke er ikke i tvil om nytteverdien av workshopen, og at det er behov for erfaringsutveksling mellom fagfolkene i bransjen.
– Det var veldig bra at vi fikk høre litt om hverdagen i våre naboland. Jeg håper at det kan bli etablert en slags erfaringsutveksling på diverse nødslepsoperasjoner, spesielt mellom Norge og Sverige siden vi får ganske like oppdrag, sier Bakke, og legger til at det heldigvis ikke er så mange "skarpe" oppdrag per år, og da kommer andres erfaring til nytte.Kontaktperson