Til hovedinnhold
Norsk English

ZEB pilot: Planlegger 500-800 nullutslippsboliger

ZEB-prosjektet Ådland i Bergen kan bli et unikt prosjekt i europeisk sammenheng. Illustrasjon: Norconsult
Ådland i Bergen er det hittil største pilotprosjektet i ZEB. Målet er å utvikle et stort, nytt boligområde uten klimagassutslipp.

Det planlagte boligområdet Ådland ved Blomsterdalen i Bergen vil få boliger med høy kvalitet og svært lavt behov for energi. Lokal produksjon av fornybar energi skal dekke behovet for oppvarming og elektrisitet til drift og oppføring av boligene. Bruk av materialer med lave CO2-utslipp i produksjon står også sentralt.  

– Et unikt prosjekt
Området reguleres til å tilfredsstille viktige premisser for å kunne nå målet om nullutslipp. Klimanøytral energiforsyning med null CO2-utslipp må planlegges i forhold til kostnader, robusthet i forhold til drift og anleggets levetid, samt installasjoner som kan tilpasses tilgjengelig takareal og infrastruktur. Variasjoner over året i produksjon og behov for forskjellige energiløsninger må tas hensyn til. 

– Dette kan bli et unikt prosjekt både i norsk, nordisk og europeisk sammenheng hvis det blir realisert med de planlagte ambisjonene, sier seniorforsker Tor Helge Dokka ved SINTEF Byggforsk

To alternative løsninger
To alternative energiløsninger kan være aktuelle for Ådland. Den første er en kombinasjon av solfangere for produksjon av varmt vann, bioCHP (Combined Heat and Power) for produksjon av varme og elektrisitet og solceller for produksjon av elektrisitet. Den andre er en kombinasjon av solfangere, varmepumper og solceller. 

Solfangere for produksjon av varmt vann er den billigste installasjonen, og kan dekke 30 % av behovet for romoppvarming og tappevann. Solceller produserer elektrisitet til lys, utstyr og drift av varmepumpene. Dette er den dyreste energien, og er begrenset av tilgjengelig sydvendt takareal. 

BioCHP består av motorer drevet av biogass, evt. annet flytende biobrensel. Den bioCHP-løsningen som er blitt vurdert, produserer 35 % elektrisitet og 55 % varme (10 % tap). Begrensninger for bioCHP kan være tilgang på biogass eller tilgang på driftskompetanse. En varmepumpe forbruker 30 % el av den varmen som produseres. Dette elektrisitetsbehovet må dekkes med solceller og øker behovet for tilgjengelig takflate. 

Insentiv til å spare energi
Fordelen med bioCHP-løsningen er godt samsvar mellom variasjoner i produksjon og behov over året, men forutsetter tilgang på biogass til en fornuftig pris, og tilgang på driftskompetanse for anlegget. Solfangere og solceller dekker det meste av behovet for varme og el om sommeren mens bioCHP dekker behovet for både varme og elektrisitet om vinteren. BioCHP optimaliseres i forhold til varmebehov, men vil likevel gi underskudd i noen perioder og overskudd i andre perioder. Kjøp og salg mot nettet (nettmåling) og en gunstig avtale med netteier er derfor en forutsetning. 

For alternativet med solfangere, varmepumpe og solceller vil større variasjoner både i momentan produksjon og over året gjøre det nødvendig med omfattende utveksling mot nettet. 

– Det pågår nå en dialog med kraftselskapet BKK for å se på eierskap, drift og finansiering av energiløsningene på Ådland, opplyser Tor Helge Dokka. – Gjennom prosjektet kan det legges til rette for en redefinering av forretningsmodeller som vil gi boligeiere insentiv til å spare energi på en annen måte enn det som hittil har vært aktuelt i Norge. 

Et fyrtårn for større prosjekter
ByBo er en ambisiøs utbygger med erfaring fra bygging av passivhusområdet Løvåshagen. Løvåshagen var det første store boligområdet med passivhusnivå i Norge. ByBo som er partner i ZEB har lenge hatt planer om å bygge et boligområde med enda høyere ambisjoner enn passivhus. Det er også en ambisjon for Ådland å skape en læringsplass for bygging av fremtidens boliger. Læring og erfaring fra prosjektet vil bli formidlet til byggenæringen. Prosjektet vil bli bygget i flere byggetrinn for å kunne lære av hvert trinn og stadig kunne heve nivået for i prosjektet. 

Forsinket av Fylkesmannen
Det har vært et godt og konstruktivt samspill med Bergen kommune for å avklare lokalisering for prosjektet. Gjennom flere møter og politisk handlingsvilje er det sikret oppstart av reguleringsplan for området som kan ferdigstilles våren 2013. Innsigelse fra Fylkesmannen i Hordaland (FMHO) til lokalisering av pilotprosjektet har vært en vesentlig utfordring som har forsinket arbeidet med prosjektet over lengre tid. Innsigelsen behandles for tiden i Miljøverndepartementet. 

Last ned siste nytt fra ZEB.

 

Nye ZEB-rapporter
ZEB-rapport 4-2012
W. Trondsen, Thomas Berker: Households on the Rebound. Factors Increasing and Decreasing Rebound Effects in Norwegian Households 

ZEB-rapport 5-2012
Kari Thunshelle, Åshild Lappegard Hauge: Brukerundersøkelse om innemiljø på Marienlyst skole

ZEB-rapport 6-2012
Cezary Misiopecki, Arild Gustavsen, Berit Time: Cooling of PV panels by natural convection

Alle rapporter kan bestilles her.