Til hovedinnhold
Norsk English

Stabilitetsforhold i sjarkflåten

Den mindre fiskeflåten er overrepresentert når det gjelder dødsulykker i norsk fiskeri med fartøyforlis/havarier som dominerende ulykkesårsak. Derfor skal blant annet årsaksforhold og flåtestatus gjennomgås for å sikre at riktige tiltak blir iverksatt for å unngå ytterlige tragiske fartøyforlis og havarier i denne flåtegruppa.

Kunnskap om fartøyets stabilitet og hvilke stabilitetsmarginer som gjelder under fiskeridrift, er ofte en stor utfordring for skipper/båteier på de mindre fartøyene. For å kunne iverksette riktige regelkrav og praktisere fornuftige kontroller for de minste flåtegruppene, har SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med næringen, fått innvilget midler til et utredningsprosjekt fra Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF).

Her skal årsaksforhold ved forlis/havarier sammenfattes og dokumenteres, flåtestatus spesielt for flåten mellom 8,0 og 10,67 meter gjennomgås, samt diverse stabilitets- og vektanalyser utføres.

–Det er viktig å avklare formålstjenlig viten og tiltak både når det gjelder nytt regelverk, økt fartøykontroll, riktig fartøyutrustning og fornuftige ombygginger, samt riktig brukerkompetanse og reelle kostnader ved eventuelle oppgraderinger for økt sikkerhet og bedre fartøystabilitet, sier seniorforsker Halvard L. Aasjord ved SINTEF Fiskeri og havbruk.

Viktig sak for norske kystfiskere

Da Sjøfartsdirektoratet kom med forslaget til nytt regelverk for flåtegruppen under 15 meter, ble de møtt med mange sterke reaksjoner, spesielt fra fiskere/fartøyeiere i flåtegruppen under 10,67 meter. Disse mener at kontrolltiltakene som foreslås, ikke vil gi den ��nskede sikkerhetseffekten, men bare innebære betydelige ekstra driftskostnader, som igjen vil gi et ytterligere frafall av aktive fiskere og fartøyer fra flåtegruppen mellom 6,0 og 10,67 meter lengste lengde.

Derfor vedtok Norges Fiskarlag på sitt Landsstyremøte i september 2012 at de ønsket et bredt sammensatt utredningsprosjekt for å bidra til å skape en større forståelse rundt problemstillingen og for å finne fram til mer legitime og effektive sikkerhetstiltak for denne flåtegruppen. 

–Endelig har prosjektet kommet i gang, og vi håper det kan bidra til å avdekke hva som er de mest effektive tiltakene for å redusere de mange alvorlige personulykkene i den minst fiskeflåten. Det sier seniorrådgiver Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag.

–Når det gjelder stabilitetsforhold, dvs. nye regelkrav og stabilitetskontroll for mindre fartøy, vil prosjektet forhåpentligvis gi oss svar på hva som vil være de mest nyttige tiltakene, slik at en faktisk oppnår den ønska sikkerhetseffekten, sier Martinsen. Derfor er det viktig at flere forhold skal undersøkes i løpet av prosjektet, blant annet ønsker vi å se nærmere på om en forenklet stabilitetssjekk kan være et alternativ til en fullstendig stabilitetsundersøkelse som foreslått i den nye konstruksjonsforskriften for fartøy under 15 meter lengste lengde.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

03.09.2012 - 30.03.2013