Til hovedinnhold
Norsk English

Stabilitet og stabilitetsmarginer for mindre fiskefartøy

Det er utført flere analyser som viser at sjarkflåten/den mindre kystflåten er betydelig overrepresentert når det gjelder dødsulykker i norsk fiskeri. Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle et kunnskapsgrunnlag for eventuelle nye forskriftskrav for å unngå forlis/havarier i den mindre fiskeflåten forårsaket av dårlig stabilitet.

Bakgrunnen for et nytt utredningsprosjekt på fartøysikkerhet/stabilitet/stabilitetsmarginer for den minste kystfiskeflåten er et forslag fra Norges Fiskarlag knyttet til en prosess ved å utarbeide og eventuelt endelig vedta en ny konstruksjonsforskrift for fiskefartøy fra 6,0 til 15 meters lengste lengde.  

Både fiskerinæringen og sjøfartsmyndighetene ser behov for å framskaffe noe mer inngående kunnskap om årsaksforhold ved de relativt mange forlis- og havariulykkene som har skjedd i liten kystfiskeflåte, da også utover de rapporter som Statens havarikommisjon for transport har utarbeidet de siste årene.

Følgende hovedtema skal analyseres og dokumenteres i prosjektet:

1)      Årsaksforhold ved forlis/havarier i kystflåten under 10,67 og mellom 10,67 og 15 meter, samlet analyse for de siste 20 - 22 år.

2)      Flåteoversikt for fiskefartøy fra 8,0 til 10,66 meter lengste lengde. Lage en oversikt over antall fartøyer i de ulike lengdegrupper og etter byggeår, samt seriebygde og ikke seriebygde fartøy.

3)      Vektsanalyser og forenklet stabilitetssjekk for noen typiske fartøyer og driftsformer i gruppen under 10,67 meter lengste lengde.

4)      Stabilitetsmarginer: Utrede "mulighetsrom" for endringer på fartøyer med lave stabilitetsmarginer.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

03.09.2012 - 30.03.2013