Til hovedinnhold
Norsk English

Verdiskaping basert på produktive hav i 2050

Utsett av tare ved oppdrettsanlegg (Foto: SINTEF)
Potensialet for økt verdiskaping i norsk biomarin industri er stort. I en ny analyse sier en arbeidsgruppe oppnevnt av de to vitenskapsakademiene NTVA og DKNVS at det er mulig med en omsetning på 550 milliarder i 2050, en seksdobling fra i dag. Arbeidsgruppen har bestått av anerkjente forskere, erfarne forvaltere, gründere og industriaktører. Forskere fra SINTEF og NTNU har ført arbeidet i pennen.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra DKNVS og NTVA (Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap og Norges Tekniske Vitenskapsakademi) og er en oppfølging av en rapport fra 1999 der man traff ganske så nøyaktig i spådommene: Den gang sa man at den biomarine industrien ville representere en total omsetningverdi på ca 75 milliarder kroner i 2010 – den reelle verdien ble ca 80. milliarder.

Arbeidsgruppen forventer at globale trender som økt behov for matproduksjon generelt, og økt etterspørsel etter sjømat spesielt, vil være med å drive fram en kraftig økning i verdiskaping innen marin sektor i Norge og hos norske interesser i utlandet. En forutsetning er at næringen klarer å håndtere de miljømessige utfordringene og en annen at man klarer å skaffe til veie tilstrekkelig med fôrråvarer. Den største veksten spås å komme innen havbruk på laks, leverandørindustri og marin ingrediensindustri. Omsetningsverdien på laks og ørret kan komme opp i 238 milliarder i 2050 mot 34 milliarder i dag og marin ingrediensindustri kan nå en omsetningsverdi på 70 milliarder mot dagens 5 milliarder.

Arbeidsgruppen kommer med tydelige anbefalinger om at næringen må prioriteres politisk ved at det legges til rette for gode rammebetingelser og vilje til å satse på ufødte og gryende næringer.

Last ned rapporten

Utforsk fagområdene