Til hovedinnhold
Norsk English

Tilgjengelig kunnskap

Det er svært viktig for fremtidige helsebudsjetter at flest mulig kan bli boende hjemme lengst mulig. Ill.: SINTEF Byggforsk
Det hersker stor forvirring omkring de nye kravene til tilgjengelighet i boliger. For å skape større klarhet har SINTEF Byggforsk utarbeidet en ny anvisning i Byggforskserien om temaet.

Anvisningen 330.205 Krav til tilgjengelighet i boligbygninger gir en oversikt over krav i TEK10 til tilgjengelighet og utforming av boenheter og boligbygninger. Dette omfatter generelle krav til brukbarhet og sikkerhet, krav til tilgjengelighet for bevegelseshemmede ("tilgjengelig boenhet" og "tilgjengelig bad og toalett") samt krav til rømningsveier. Utendørs krav eller tekniske forhold som oppbygging av konstruksjoner og fuktsikkerhet er ikke omtalt.

– Vi opplever stor usikkerhet om når de ulike kravene slår inn og hva de innebærer. Med denne anvisningen har vi prøvd å tydeliggjøre dette, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus ved SINTEF Byggforsk.

Vanlig misforståelse
Anvisningen henviser til andre aktuelle anvisninger som utdyper hva kravene innebærer, gir anbefalinger og viser gode løsninger som oppfyller forskriftskravene. Den handler kun om krav i TEK10, og viser derfor ikke til NS 11001-2 Universell utforming av byggverk. Del 2: Boliger, da denne har strengere krav enn TEK10. Standarden gjelder kun dersom den er avtalt.

– Den vanligste misforståelsen er at TEK10 krever universelt utformede boliger. Det gjør forskriften ikke. Det er et stort sprang fra kravet om tilgjengelig bad og tilgjengelig boenhet – som primært handler om å la være å legge hindringer i veien for bevegelseshemmede – og opp til universell utforming, som skal omfatte alle mennesker og alle typer redusert funksjonsevne. TEK10 forutsetter indirekte at folk er kjent i sin egen bolig, og ikke trenger bygningsmessig hjelp til å finne fram, slik som man trenger i arbeids- og publikumsbygninger, forklarer Kirkhus.

– Videre opplever vi stor usikkerhet om når kravene om tilgjengelig boenhet slår inn og når man har lov til å bygge "dumt". Selv om kravene i og for seg står listet opp i TEK10, håper vi at denne fremstillingen gjør det lettere å skjønne hva de ulike kravene innebærer, og når de gjelder.

Andre nye og reviderte anvisninger i Byggforskserien
70.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i nye byggevarer. Hvilke stoffer bør unngås og hvordan?

70.114 Byggevarer – egnethet for materialgjenvinning

25.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre

41.210 Plasstøpt terrazzo

542.102 Liggende trekledning

571.105 Naturstein. Egenskaper og bruksformål

571.106 Naturstein. Krav og anbefalinger for ulike bruksformål

720.035 Måling av bygningers luftlekkasje. Trykkmetoden


Les også:
Byggereglene på ett sted