Til hovedinnhold
Norsk English

Kjønnsutjevning på stedet hvil

Kvinneandelen avtar sakte men sikkert i de mest kvinnedominerte yrkene. Men i 2010 var fortsatt 72 prosent av de ansatte i omsorgs- salgs- og serviceyrker kvinner. Foto: iStock
Kjønnsbalansen i arbeidslivet har bedret seg lite de siste 20 årene, viser ny undersøkelse. Økt kvinneandel  blant lederne er ett av få lyspunkt.

På oppdrag for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har SINTEF og NTNU kartlagt i hvilken grad kjønnsdelingen i norsk arbeidsliv har endret seg fra 1990 til i dag.

– Forbausende lite har skjedd når vi tar i betraktning at det er en hel 20-årsperiode vi har undersøkt, sier prosjektleder og forsker Heidi Jensberg ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Feil vei
Undersøkelsen viser at kvinneandelen øker ytterligere i offentlig sektor, og at andelen menn går opp i privat sektor.

– Dette er en utvikling stikk i strid med den som har vært ønsket, sier Jensberg.

Rapporten konkluderer også med at det har vært lite utjevning mellom kvinne- og mannstunge næringer.

Økt kvinneandel blant lederne
– Men noen lyspunkt har det vært, sier Jensberg, og viser blant annet til sammensetningen av ledersjiktet i arbeidslivet  sett under ett.

Kvinner utgjorde en drøy femtedel av gruppa "ledere" for 15 år siden. I dag utgjør de over en tredjedel av dette sjiktet, ifølge undersøkelsen.    

– Andelen kvinner i lederposisjoner har økt fra 22 prosent i 1996 til 35 prosent i 2010. En kraftig vekst målt i prosentpoeng, men tallene skjønnmaler nok bildet noe, sier Jensberg. 

I samme tidsrom er det nemlig blitt færre lederstillinger i forhold til antall sysselsatte. Og en sannsynlig tolkning er ifølge Jensberg at denne nedgangen har vært spesielt stor innenfor den delen av arbeidsmarkedet der menn tradisjonelt har bekledd de fleste lederstilingene.

Færre kvinner i "kvinneyrkene"
Undersøkelsen forteller også at kvinneandelen sakte men sikkert avtar i de mest kvinnedominerte yrkene.

72 prosent av de ansatte i salgs-, service- og omsorgsyrker var kvinner i 2010, mot 77 prosent i 1996. (Direkte sammenliknbare tall finnes bare fra og med 1996). Innenfor kontor og kundeservice sank kvinneandelen fra 73 til 66 prosent i den samme perioden.

Går til yrker med høy utdanning
Kvinnene havner imidlertid ikke de klassiske mannsbastionene. For også i de tradisjonelt mannsdominerte yrkesgruppene "håndverkere" og "prosess- og maskinoperatører og transportarbeidere" går kvinneandelen ned.

Derimot går kvinnene til yrker som krever høyere utdanning. Dette er de yrkene der kjønnsdelingen var jevnest fra før.

I akademiske yrker spiser kvinnandelen seg nå innpå andelen menn. Her økte kvinnene sin andel fra 40 prosent i 1996 til 46 prosent i 2010.

Innenfor gruppa "yrker med kortere universitets- og høyskoleutdannelse" har kvinnene allerede passert mennene i antall. I 1996 var kjønnsfordelingen i denne gruppa 50-50. I 2010 var kvinneandelen økt til 54 prosent. 

Angår mange
– Det er ingen overraskelse at kvinnandelen øker i yrker som krever høyere utdanning, ettersom det i flere år har vært slik at stadig flere kvinner tar høyere utdanning her i landet, sier prosjektleder Jensberg og legger til:

– Selv om endringene i kjønnsdeling yrkesgruppene imellom er relativt små målt i prosentpoeng over 15-årsperioden, så omfatter de veldig mange arbeidstakere. Gruppa salgs-, service- og omsorgsyrker, som kvinnene beveger seg bort fra, og høyutdanningsyrkene som de beveger seg over til, er nemlig de som vokser raskest. Sammen sysselsetter de over halvparten av den yrkesaktive befolkningen i Norge.   

Av Svein Tønseth