Til hovedinnhold
Norsk English

Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter - hvor trykker skoen?

Lakseoppdrett drives i dag på lokaliteter som er mer eller mindre eksponerte for strøm, bølger og vind. Hva er de viktigste begrensningene eller utfordringene for sikker og forsvarlig drift på de mer eksponerte lokalitetene? Hvor trykker skoen for oppdrett på eksponerte lokaliteter? Hvilke operasjoner eller tekniske løsninger er det behov for videreutvikling av?

Disse spørsmålene har midt-norske aktører i fellesskap forsøkt å finne svarene på.

Samarbeid for å knekke koden
Eksponert oppdrett er et begrep som brukes i økende grad i forbindelse med havbruk. Det er imidlertid et begrep som både brukes og tolkes forskjellig. Det kan for eksempel tolkes etter lokalitetsklassene i Norsk Standard NS 9415. En annen tolkning kan være antall dager det er mulig med tilstedeværelse og ha manuelt tilsyn med merdene. I dette prosjektet har vi valgt å definere eksponerte lokaliteter som «oppdrettslokaliteter som er mer utsatt for bølger, strøm og/eller vind enn de fleste lokaliteter er i dag».

Desto mer et oppdrettsanlegg ligger eksponert for vind, bølger og strøm, desto større er utfordringen med å gjennomføre de nødvendige operasjoner som kreves for lakseproduksjon i sjø og oppfyllelse av Akvakulturdriftsforskriften. Teknologi og metoder som benyttes i dag tillater i begrenset grad arbeid i tung sjø og sterk strøm, noe som gjør at tidsvinduet for gjennomføring av operasjoner krymper.

Oppdrettsbedrifter leverandørbedrifter og forskningsmiljøer i Midt- Norge har et spesielt fokus på oppdrett av laksefisk på eksponerte lokaliteter. Temaet har gjennom næringsklyngen akvARENA vært på dagsorden siden 2009. Ved å beherske og ta i bruk mer eksponerte lokaliteter vil det åpnes nye muligheter for å øke verdiskapingen i norsk havbruk. For næringsaktørene representerer mestring av oppdrett på mer eksponerte sjøområder en mulighet for mer tilgjengelig areal med bedre produksjonsbetingelser med tanke på vannmiljø. For leverandørene betyr utvikling av nye løsninger, som bedre utstyr og tjenester, styrking av konkurransekraft også i en internasjonal sammenheng.

AquaCulture Engineering AS (ACE) har vært prosjekteier for prosjektet «Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter», der en bredt sammensatt gruppe av oppdrettsselskaper, leverandører og FoU-aktører, samt næringsklyngen akvARENA har vært involvert. Prosjektet ble finansiert av aktørene selv og Regionalt Forskningsfond Midt-Norge.

En lengre versjon av denne saken har stått på trykk i Norsk fiskeoppdrett #6 2012 (link til pdf)

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.08.2011 - 30.05.2012

Kontaktperson:

Hans Vanhauwaert Bjelland