Til hovedinnhold
Norsk English

Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter

Dette forprosjektet har hatt som mål å legge til rette for videreutvikling av forskningsrelaterte problemstillinger innen tema drift av eksponerte oppdrettslokaliteter. Eksponerte lokaliteter er her derfor å forstå som "oppdrettslokaliteter som er mer utsatt for bølger, strøm og/eller vind enn de fleste lokaliteter er i dag".  

Kontaktperson

Fokuset har vært på teknologi, mennesker og fisk. Prosjektet har samlet og analysert erfaringer og driftsdata fra fire eksponerte oppdrettslokaliteter i Midt-Norge. Intervjuer, observasjoner og innsamlet drifts- og miljødata har vært hovedinformasjonskilden. I tillegg er det gjennomført en prosess for å prioritere og avklare fremtidig forskningsbehov. Her har en studietur til Færøyene, en spørreundersøkelse og en workshop vært sentrale elementer i prosjektet.

Dette er ikke en uttømmende analyse, men denne har bragt frem en rapport som har "sortert landskapet og gir grunnlag for videre prosesser og aktiviteter" innen temaet eksponert oppdrett. Prosjekteier har vært AquaCulture Engineering(ACE). I tillegg har en bredt sammensatt gruppe av  oppdrettsselskaper, leverandører og FoU-aktører, samt næringsklyngen akvARENA vært medvirkende. Prosjektet ble finansiert av aktørene selv og Regionalt Forskningsfond Midt-Norge

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.08.2011 - 30.05.2012