Til hovedinnhold
Norsk English

Betong- og muravfall som viktig ressurs

Fullskala demonstrasjonsforsøk med gjenvunnet betongavfall benyttet i forsterkningslaget i veg. Foto: SINTEF Byggforsk
Bygge- og riveavfall representerer en av verdens største avfallsstrømmer. En fersk doktoravhandling bekrefter at dette kan bli en ressurs i stedet.

Bygge- og riveavfall av betong eller mur er en ressurs som kan brukes i stedet for naturlige råmaterialer som grus eller knust stein uten økt helse- og miljørisiko, viser doktoravhandlingen Leaching properties of recycled concrete aggregates. Doktorgradsarbeidet tar for seg bruk av bygge- og riveavfall til vegbygging, og det er sett spesielt på eventuelle miljøeffekter. 

– Tidligere har man vært usikker på om mur- og betongavfall kunne forurense grunnvannet. Avhandlingen viser hvordan dette kan benyttes på en trygg måte, sier Christian J. Engelsen. 

Engelsen, som til daglig jobber som seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, forsvarte doktorgraden ved Universitetet i Oslo i mai.

Fullskala feltforsøk
Forskningen viser at avgivelsen av metaller fra svakt forurenset resirkulert grus og pukk følger et bestemt mønster som i stor grad er avhengig av aldringen til det resirkulerte materialet som benyttes. Mønsteret er gjenskapt ved hjelp av avanserte geokjemiske modeller. 

Omfattende laboratoriemålinger i tillegg til flere års målinger og observasjoner i et fullskala feltforsøk støtter opp under konklusjonen. Gammel vegbetong har blitt nedknust, siktet og benyttet i oppbyggingen av en ny påkjøringsrampe til E6 syd for Oslo. 

Legger til rette for økt gjenbruk
Forskningen er viktig i arbeidet med å dokumentere en miljømessig sikker bruk, og legger dermed til rette for økt gjenbruk av denne betydelige avfallsstrømmen. 

– Avfallsmengden som leveres til deponi kan reduseres, samtidig som vi bruker mindre naturlige råmaterialer. En økt nedknusning av betongavfall fører dessuten til at CO2 opptas raskere enn av betongavfall i uknust tilstand, sier Engelsen.

Doktorgradsprosjektet ble støttet av Statens vegvesen, Norcem AS, Elkem as, Silicon Materials og BA Gjenvinning AS.