Til hovedinnhold
Norsk English

Sikker kommunikasjon ombord

Andelen utenlandsk arbeidskraft i den norske fiskeflåten er trolig økende og en tidligere SINTEF-rapport synliggjør at mangel på et felles arbeidsspråk vurderes som en økende sikkerhetsrisiko i den norske fiskeflåten. Nå har FHF finansiert et prosjekt som skal kartlegge omfanget av utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte, og undersøke hvorvidt mangel på felles arbeidsspråk har konsekvenser for sikkerheten om bord.

Konsekvenser av manglende fellesspråk?
Selv om språk blir sett på som en økende sikkerhetsrisiko, mangler vi konkret kunnskap om hvorvidt og på hvilken måte språk gir utfordringer i forhold til sikkerhet. – Vi ønsker å bidra til det daglige sikkerhetsarbeidet på fartøyene. En kartlegging av hvordan språk- og kommunikasjonsproblemer håndteres vil kunne bidra til  HMS-arbeid ombord, sier forskningsleder Ingunn Holmen i SINTEF Fiskeri og havbruk.

Fiskefartøyet som arbeidsplass er en arena hvor de ansatte arbeider og lever tett på hverandre over lengre perioder, og prosjektet ønsker også å undersøke hvorvidt og på hvilken måte språkaspektet påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet. Relasjonene til øvrig mannskap, og en følelse av å forstå og bli forstått har også sammenheng med den enkeltes opplevelse av trygghet på arbeidsplassen.

Trenger hjelp fra næringa
Første del i prosjektet dreier seg om å kartlegge omfanget av utenlandsk arbeidskraft i norsk flåte. Fiskerihøyskolens tidligere undersøkelser gir inntrykk av at fiskefartøy primært rekrutterer arbeidskraft gjennom nettverk og henvendelser fra arbeidssøkere. For å få en riktig og oppdatert oversikt er forskerne avhengig av samarbeid med rederi som har fartøy i trål og autolineflåten. –Vi vet at dette er problemstillinger som næringa er interessert i å belyse og  håper at flest mulig er interessert i å stille opp når vi skal intervjue folk om problemstillinger rundt sikkerhet og språk i etterkant, forteller Holmen.

–Det er mye vi ikke vet om hvordan språkutfordringene blir løst i dag som for eksempel språkopplæring i forkant av ansettelser eller om bord, eller hvilke løsninger som kompenserer for eventuelle utfordringer rundt språk fortsetter Holmen. I tillegg til samtaler med interessenter i fiskerinæringa vil prosjektet dra nytte av kunnskap om språk, arbeidsmiljø og sikkerhet fra andre næringer,  eksempelvis handelsflåte, bygg- og anleggsbransje og offshore.

Funn kan bidra til departementets arbeid
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) har også tatt tak i utfordringene knyttet til bruk av utenlandsk arbeidskraft og 11. mars i år inviterte arbeidsministeren og fiskeriministeren organisasjonene til et møte for å bli orientert om problemstillingen. . Kunnskap om de faktiske forhold sett fra fiskernes ståsted vil være vesentlig for å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte i den norske fiskeflåten. – I lys av dette arbeidet mener vi at vårt prosjekt vil kunne gi myndighetene viktig dokumentasjon om det faktiske omfanget av utenlandsk arbeidskraft samt vurderinger rundt mulige sikkerhetsutfordringer på grunn av ulikt språk, sier Holmen

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.10.2011 - 31.05.2012

Kontaktperson:

Ingunn Marie Holmen