Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk satsing på dyp geotermisk energi

Geotermisk kraftverk på Island: Kraftverket i Krafla ble åpnet i 1977 og benytter damp fra undergrunnen til å produsere elektrisitet. Det er boret 33 hull til å forsyne kraftverket med energi. Årlig produksjon er 480GWh.
Norges Forskningsråd bevilger 24 millioner til det 4-årige prosjektet NEXT-Drill. Her skal forskere og industriaktører utvikle teknologi og verktøy for å produsere geotermisk varme fra jordens indre.

Geotermisk varme finnes over hele verden, og energikilden er ren, stabil, utømmelig og uavhengig av vær og vind. På våre breddegrader øker temperaturen med rundt 20 grader per kilometer innover i jordskorpa. En strømproduksjon fra denne type energi vil kunne spille en vesentlig rolle i verdens grønne energimiks.

 Dagens metode (til venstre): I bergvarme områder – som på Island – kan man sprekke opp fjellet , pumpe ned  kaldt vann og få opp varmt vann. Framtidig metode (til høyre): På 10 000–15 000 meters dyp vil fjellet være flytende og sprekker presset sammen.  En metode til å kunne utvinne bergvarmen herfra, vil være å bruke lukkede varmevekslersystemer.

Med en sterk og innovativ oljevirksomhet, er Norge i en særstilling for å kunne hente opp geotermisk varme, og boreteknologien har utviklet seg betydelig de siste ti årene siden olje- og gassforekomster blir stadig mer utilgjengelig. NEXT-Drill går ikke primært mot dyp boring, men vil danne grunnlag for dette i fremtiden. Fokuset er rettet mot mer effektiv boring og nye boremetoder i hardt fjell.

Generisk kunnskap rundt denne type boreteknologi vil kunne gi sterke synergieffekter til andre former for boring – som vannkraft, infrastrukturer og olje/gass.

 

Kompetanseprosjekt for næringslivet

Ekspertgruppen som nå skal utvikle og eksperimentelt utprøve brønn- og boreteknologi, består av forskere fra SINTEF, NTNU, IRIS og Universitetet i Stavanger (UiS). Visjonen er at gruppen skal bli en global ekspertgruppe innen boring og brønn for konvensjonell og dyp geotermisk energi. ( www.egbu.no)Det finnes allerede en rekke norske miljø med fokus på dypgeologisk energi, og flere av disse aktørene samarbeider opp imot det nye prosjektet.

NEXT-Drill er et kompetanseprosjekt for næringslivet og vil gi grunnlag for gode samarbeidsdannelser mellom de forskningsinstitutt og universiteter som deltar Industrikonsortiet involverer energiaktørene Statoil og Statnett, den svenske internasjonalt ledende utstyrsprodusenten for boring i hardt fjell, Atlas Copco Scoroc, samt en rekke norske gründer/teknologibedrifter (Resonator, Norhard, Pen-Rock, Rock Energy). SINTEF er prosjektkoordinator

Mer informasjon:
www.egbu.no

Utforsk fagområdene