Til hovedinnhold
Norsk English

Behov for minst 2 800 nye boliger i psykiatrien

Norge trenger minst 2 800 nye boliger for personer med psykiske lidelser de neste to årene. Dette kommer i tillegg til 3 400 boliger Husbanken allerede har gitt støtte til, og som skal være ferdige i løpet av 2007

Det viser en undersøkelse utført av SINTEF Byggforsk på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.

Fortsatt stort behov for tilrettelagte boliger
I forbindelse med Opptrappingsplan for psykisk helse ble det satt av midler i Husbanken til bygging av 3 400 boliger i kommunene.

Disse midlene var fordelt ved utgangen av 2004, men bare drøyt halvparten av boligene var da ferdigstilt. Selv om man regner med at disse boligene blir ferdige i løpet av 2007, rapporterer kommunene om at det er behov for ytterligere 2 800 nye boliger fram til utgangen av 2008.

Tallene baserer seg på en kombinasjon av antall personer hjelpeapparatet konkret vet om som trenger en bolig nå, og personer som man regner med at vil få et boligbehov, for eksempel når de blir eldre.

Endringer i brukergruppene
Målgruppene for det psykiske helsearbeidet er i endring, og dermed også brukergruppene som skal skaffes bolig til. Dette gjelder spesielt brukere med sammensatte problemer, for eksempel rus/psykiatri, psykiatri/psykisk utviklingshemning og rus/psykiatri/psykisk utviklingshemning. Mange kommuner har, i følge undersøkelsen, tatt med disse brukergruppene i sin planlegging.

I tillegg kommer andre grupper med til dels svært ulike hjelpebehov, som brukere med ADHD, Aspbergers syndrom, Tourettes syndrom, autisme og spiseforstyrrelser. Disse gruppene er i varierende grad tatt med i kommunenes planlegging, og utgjør dermed et mulig tilleggsbehov for boliger.

Prosjektrapport 401 – Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser. Vurdering av behovet 2006–2008 kan lastes ned gratis i pdf-format på www.sintef.no/byggforsk. Prosjektrapport 401 kan også bestilles i papirutgave hos , tlf. 22 96 55 55.