SINTEF Byggforsk

forskningsområder

SINTEF Byggforsk forsker på bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi tilbyr spisskompetanse innen arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. SINTEF Byggforsk har byggenæringens største og mest velutstyrte laboratorier for prøving etter nasjonale og internasjonale standarder.

Les mer om SINTEF Byggforsk

Produkter og tjenester

Skadeanalyse

SINTEF Byggforsk utfører skadeanalyser på alt fra småhus til kompliserte industri- og næringsbygg. Skadeoppdragene ender i en veldokumentert skaderapport, som blant annet beskriver skadeårsak og forslag til utbedring. Tilstands- og skadeanalyser gir også underlag for godkjenningskriterier for ulike produktkategorier samt anvisninger i Byggforskserien. Vi uttaler oss ikke om økonomiske eller juridiske forhold som skyld, uaktsomhet og mangler i forbindelse med skadeanalyser. Privatpersoner rådes til å kontakte en tømrer eller takstmann i første omgang. SINTEF har ikke anledning til å besvare spørsmål av teknisk art uten økonomisk vederlag.

Kontakt (Oslo):  John Einar Thommesen

Kontakt (Trondheim):  Noralf Bakken

Nyheter

Prosjekter

Laboratorier

Vår kompetanse

SINTEF Byggforsk

Arkitektonisk utforming og estetikk

Kari Hovin Kjølle
Forskningsleder
Telefon 93206805

Arktisk infrastruktur

Maj Gøril Glåmen Bæverfjord
Forsker
Telefon 91594332

Behandling av drikkevann

Bjørnar Eikebrokk
Sjefforsker
Telefon 93058590

Betong

Betong er det mest brukte byggematerialet i verden.

Betong er et ”naturmateriale” med lang levetid, lave driftskostnader og stor fleksibilitet mht. styrke, vekt, form og farge. Et moderne samfunn er avhengig av betong til bygninger, bruer, kaier, tunneler, dammer og oljeplattformer. SINTEF Byggforsk samarbeider med offentlige byggherrer og bedrifter, store som små, for å finne nye produkter og bedre løsninger innen material- og konstruksjonsteknikk. Våre medarbeidere dekker et bredt spekter av fagkompetanse som er nødvendig for å løse utfordringene. Denne kompetansen har vi samlet i fire hovedområder
 • Tilstandsanalyse og skadevurdering
 • Fysiske og mekaniske egenskaper
 • Kjemi og mikrostruktur
 • Konstruksjonsanalyse og -prøving
Tor Arne Martius-Hammer
Seniorforsker
Telefon 93058686

Brukskvalitet og tilgjengelighet i bygninger

Kari Hovin Kjølle
Forskningsleder
Telefon 93206805

Byggeprosess

Anders Fylling
Forskningssjef
Telefon 93207932

Bygningsfysikk

Virksomheten innen Bygningsfysikk omfatter fukt- og varmetransport, trykkforhold og luft- og regntetthet i materialer og konstruksjoner samt energibruk i bygninger. Vår kjernekompetanse er anvendt bygningsfysikk ved at vi omsetter ny kunnskap og forskningsresultater til løsninger for byggenæringen.

Innenfor Bygningsfysikk tilbyr SINTEF:
 • Beregninger og simuleringer
 • Laboratorieprøving av klimarobusthet
 • Laboratoriemåling av materialegenskaper
 • Tilstandskontroll for bygninger og bygningselementer
Birgit Risholt
Forskningsleder
Telefon 45428981

Bærekraftig stedsutvikling

Jonas Holme
Forskningssjef
Telefon 91521367

Energieffektivisering av bygninger

Energieffektivisering av bygninger er et viktig virkemiddel i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

I dette ligger det både å bygge stadig mer energieffektive nye bygninger, men med tanke på at bygningsmassen skiftes ut langsomt er det særlig viktig å energieffektivisere den eksisterende bygningsmassen. SINTEF Byggforsk forsker på begge områder, på alt fra spørsmål knyttet til de tekniske løsningene til hvordan formidle kunnskapen og dermed bidra til å akselerere prosessen med energieffektivisering.
Inger Andresen
Sjefforsker
Telefon 40649405

Gjenbruk av byggematerialer

Anders Fylling
Forskningssjef
Telefon 93207932

Inneklima

Behovet for godt inneklima er en av hovedgrunnene til at vi oppfører bygninger. Godt inneklima oppstår som et resultat av mange riktige valg fra prosjektering gjennom bygging til drift av bygningen.

SINTEF Byggforsk bidrar til disse valgene gjennom forskning, produktgodkjenninger og anvisninger, og kan bistå med rådgivning og kvalitetssikring i prosjekter eller utredning, verifisering eller skadevurdering i oppførte bygg.
Steinar Mads Mysen
Sjefforsker
Telefon 93862700

Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur

Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur

Berit Time
Sjefforsker
Telefon 97072083

Konstruksjonsteknikk

Fagfeltet konstruksjonsteknikk tar for seg analyser og design av bærekonstruksjoner, komponenter og løsninger.

Innenfor konstruksjonsteknikk kan vi tilby:
 • Tilstandsvurdering av konstruksjoner og løsninger
 • Elementanalyse
 • Systemoptimalisering
 • Testing av materialegenskaper
 • Beregningsverktøy
Petra Rüther
Forskningsleder
Telefon 93207155

Livsløpsanalyser av bygninger (LCA)

En livssyklusanalyse (LCA) av et produkt eller et bygg er en helhetlig miljøvurdering av all ressurs- og energibruk som går med til å produsere og bruke objektet.

Alle faser som produktet går gjennom, som råmaterialuttak, transport, produksjon, bruk og avhending, tas med i miljøregnskapet. I SINTEF brukes metoden i ulike forskningsprosjekter, samt ved utarbeidelse av miljødeklarasjoner (EPD). Er du en produsent? Ta gjerne kontakt for et tilbud på EPD på ditt produkt.
Anders Fylling
Forskningssjef
Telefon 93207932

Miljøvurdering av bygninger

Anders Fylling
Forskningssjef
Telefon 93207932

Naturstein

Lisbeth-Ingrid Alnæs
Forskningsleder
Telefon 93058535

Områdeutvikling

Kari Hovin Kjølle
Forskningsleder
Telefon 93206805

Overvannshåndtering

Jon Røstum
Seniorforsker
Telefon 95221407

Plan- og bygningslovgivning

Kari Hovin Kjølle
Forskningsleder
Telefon 93206805

Rensing av avløpsvann

Herman Helness
Forskningsleder
Telefon 93016855

Skadeanalyse

SINTEF Byggforsk utfører skadeanalyser på alt fra småhus til kompliserte industri- og næringsbygg.

Skadeoppdragene ender i en veldokumentert skaderapport, som blant annet beskriver skadeårsak og forslag til utbedring. Tilstands- og skadeanalyser gir også underlag for godkjenningskriterier for ulike produktkategorier samt anvisninger i Byggforskserien. Vi uttaler oss ikke om skyldforhold i forbindelse med skadeanalyser.
John Einar Thommesen
Forsker
Telefon 93003645

Undergrunnsteknologi

Eivind Grøv
Sjefforsker
Telefon 95144104

Undersjøiske tunneler

Kristin Hilde Holmøy
Seniorforsker
Telefon 93478980

Vann- og frostsikring av bergrom

Kristin Hilde Holmøy
Seniorforsker
Telefon 93478980

Vann og miljø

Vi er avhengige av vann som næringsmiddel, til opprettholdelse av gode sanitærforhold, til matproduksjon og til ulike industriformål.

Men vannmangel, dårlig vannkvalitet, forurensende utslipp og miljøproblemer utgjør en trussel for utvikling og velferd i mange land. Også klimaendringene bidrar til vannknapphet og forringet vannkvalitet i store deler av verden. Globalt er det derfor økende fokus på helhetlige og innovative løsninger for sikker og bærekraftig forvaltning av vannressursene, bedre vanninfrastruktur, samt sikrere, mer ressurseffektive og mer bærekraftige systemer for behandling og distribusjon av vann til ulike formål.
 • SINTEF Byggforsks kompetanse omfatter:
 • kunnskap om vannsektorens behov og utfordringer
 • teknologi for behandling av drikkevann og rensing av kommunalt og industrielt avløpsvann
 • optimalisering av behandlingsløsninger for drikkevann og avløpsvann
 • risiko- og sårbarhetsvurderinger
 • bærekraftig forvaltning av vann- og avløpssystemer
 • vannkvalitetsvurderinger og livsløpsanalyser
 • vannkvalitetsendringer i ledningsnett
 • membranbaserte løsninger for avsalting og energiproduksjon
 • bærekraftig behandling og destruksjon av farlig avfall
Herman Helness
Forskningsleder
Telefon 93016855

Varmeanlegg i bygninger

Anlegg for vannbåren varme har vært utbredt i både yrkesbygg og boliger i mange år. Slike anlegg gir fleksibilitet når det gjelder valg av energikilde. På grunn av stadig strengere forskriftskrav når det gjelder energieffektivitet, krever moderne bygninger krever stadig mindre tilført energi i form av varme. En av utfordringene i fremtiden er effektiv drift av varmeanlegg med lave temperaturer og vannmengder.

Steinar Mads Mysen
Sjefforsker
Telefon 93862700

Ventilasjon i bygninger

Energieffektivisering og økt varmekomfort har ført til at moderne bygninger er mer lufttette enn tidligere bygningskonstruksjoner. Tettere bygninger har redusert den ukontrollerte ventilasjonen uten at dette er blitt kompensert tilstrekkelig gjennom kontrollert ventilasjon. I dagens og fremtidens bygninger er det derfor viktig å installere ventilasjonsanlegg som holder mål med hensyn til luftmengder, driftssikkerhet, komfort, energieffektivitet og brukervennlighet.

Steinar Mads Mysen
Sjefforsker
Telefon 93862700

Kontakt oss

SINTEF Byggforsk

Forskningsveien 3b, 
Pb 124 Blindern, 0314 Oslo

Høgskoleringen 7b,
Pb 4760 Sluppen, 7465 Trondheim

Se alle medarbeidere i SINTEF Byggforsk.

Pressekontakt:
Kathrine Nitter, Mobil: 932 00 559, Epost: Beskyttet adresse

  Følg oss på Facebook

Kontaktinformasjon SINTEF Byggforsk

søk Medarbeider