Til hovedinnhold

SINTEF Byggforsk

Produkter og tjenester

Nyheter

Prosjekter

Laboratorier

Vår kompetanse

SINTEF Byggforsk

Akustikk

Akustikk omfatter lyd- og vibrasjonsforhold i bygninger og konstruksjoner. Vår kjernekompetanse er lydisolering mellom rom og enheter, lydregulering og romakustikk, vibrasjoner og støy fra tekniske installasjoner og vibrasjoner i konstruksjoner.

Vi kan tilby forskning og utvikling av løsninger der lyd er en viktig egenskap, akustikkfaglige utredninger, beregninger og dokumentasjon av lydegenskaper i laboratorie eller felt. Lydlaboratoriet er en del av SINTEF Byggforsks akkrediterte laboratorier og kan brukes til å dokumentere et produkt eller en løsnings lydegenskaper.
Sigurd Hveem
Seniorforsker
Telefon 93004187

Arkitektur, estetikk og byggeskikk

Arkitektur og estetikk er grunnleggende premisser for livskvalitet. Kvaliteter som bygningsvolum og -høyde, bevaring av terreng og vegetasjon og materialvalg er av stor betydning både for energieffektivitet og klimatilpasning og for det arkitektoniske og visuelle uttrykket til en bygning.

SINTEF Byggforsk tilbyr forskning relatert til estetisk utvikling av våre omgivelser. Vi kan også bistå kommuner med evaluering av prosesser og virkemidler for estetisk utvikling. Vi har bl.a. utviklet Byggeskikknøkkelen som er et digitalt planleggings- og beslutningsverktøy for kommuner, politikere og aktører i bygningssektoren.
Karine Denizou
Seniorforsker
Telefon 48152570

Bestandighet og levetid for byggematerialer

Byggevarer og konstruksjoner er tiltenkt svært lang levetid under til dels tøffe forhold. Det er viktig at bestandigheten til et produkt eller en komponent er tilsvarende, da redusert bestandighet ofte kan ha alvorlige konsekvenser som for eksempel luft- eller vannlekkasjer.

Vår kjernekompetanse er å vurdere materialer og komponenter under forholdene som de er tenkt brukt i. Vi tilbyr testing av bestandighet i henhold til forskjellige testmetoder og vurdering av funksjonaliteten ut ifra dette:
 • Testing av naturlig og kunstig aldring, for eksempel solstråling, fukt, varme , frysing
 • Evaluering av egenskaper før og etter aldring, for eksempel fargeforandringer, malingsheft, styrke
 • Tilstandsvurderinger for bygningsdeler og konstruksjoner
Petra Rüther
Forskningsleder
Telefon 93207155

Betong

Betong er det mest brukte byggematerialet i verden.

Betong er et ”naturmateriale” med lang levetid, lave driftskostnader og stor fleksibilitet mht. styrke, vekt, form og farge. Et moderne samfunn er avhengig av betong til bygninger, bruer, kaier, tunneler, dammer og oljeplattformer. SINTEF Byggforsk samarbeider med offentlige byggherrer og bedrifter, store som små, for å finne nye produkter og bedre løsninger innen material- og konstruksjonsteknikk. Våre medarbeidere dekker et bredt spekter av fagkompetanse som er nødvendig for å løse utfordringene. Denne kompetansen har vi samlet i fire hovedområder
 • Tilstandsanalyse og skadevurdering
 • Fysiske og mekaniske egenskaper
 • Kjemi og mikrostruktur
 • Konstruksjonsanalyse og -prøving
Tor Arne Martius-Hammer
Seniorforsker
Telefon 93058686

Brann

Vår kjernekompetanse innenfor brann omfatter beregninger, analyser og vurderinger som kreves for å sikre at løsninger er i henhold til gjeldende byggeforskift.

Innenfor brann kan vi tilby:
 • Brannanalyser
 • Prosjektgjennomgang av små og store bygg
 • Brannmotstandsberegninger
 • Brannsimuleringer
 • Vurdering av materialer og løsninger i henhold til byggeforskrift
Petra Rüther
Forskningsleder
Telefon 93207155

Brukskvalitet og tilgjengelighet i bygninger

Bygningene våre er bygd for bestemte formål, det være seg undervisning, for å arbeide eller leve i. SINTEF Byggforsk arbeider med å forstå hvordan og i hvilken grad bygninger fremmer, eller hemmer, virksomheten de er bygget for.

Vi utvikler metoder for å vurdere brukskvalitet i bygg, slik at vi kan forbedre eksisterende bygninger og drift av bygninger, og få ny kunnskap som kan benyttes til planlegging av nye bygg.
Kari Hovin Kjølle
Forskningsleder
Telefon 93206805

Byggeprosess

Byggeprosessen omfatter alle prosessene gjennom hele livsløpet til en bygning, fra behovsavklaring, programmering, idé og konseptutvikling, til prosjektering og bygging,  drifts- og bruksfase og til slutt avhending.

SINTEF Byggforsk tilbyr kompetanse rettet mot forskning, utvikling og innovasjon. Vi utvikler løsninger innenfor prosessrelaterte problemstillinger i BAE-næringen, knyttet til digitalisering, industrialisering og standardisering, prosjekt- og prosjekteringsledelse, integrerte prosesser og samhandling, effektivisering, arkitektur og byggeskikk, miljø og livsløpsbetraktninger.
Anita Moum
Seniorforsker
Telefon 93603400

Byggeteknikk

Byggeteknikk omfatter de fleste tekniske aspektene ved bygging. Dette kan være sammenføyninger, tetteløsninger, materialvalg e.l. Fagområdet er svært anvendt og tett på næringen. Kjernekompetansen er å løse problemer med et helhetlig perspektiv der både teoretiske og praktiske sider inngår.

Innenfor Byggeteknikk tilbyr SINTEF:
 • Laboratoriemåling av mekaniske egenskaper
John Einar Thommesen
Forsker
Telefon 93003645

Bygningsfysikk

Virksomheten innen Bygningsfysikk omfatter fukt- og varmetransport, trykkforhold og luft- og regntetthet i materialer og konstruksjoner samt energibruk i bygninger. Vår kjernekompetanse er anvendt bygningsfysikk ved at vi omsetter ny kunnskap og forskningsresultater til løsninger for byggenæringen.

Innenfor Bygningsfysikk tilbyr SINTEF:
 • Beregninger og simuleringer
 • Laboratorieprøving av klimarobusthet
 • Laboratoriemåling av materialegenskaper
 • Tilstandskontroll for bygninger og bygningselementer
Birgit Risholt
Forskningsleder
Telefon 45428981

Bærekraftig områdeutvikling

Bygde omgivelser er ramme for menneskers liv og virke, og er et samspill mellom tekniske, funksjonelle og estetiske kvaliteter.

For å møte samfunnets utfordringer innen energibruk, klima, helse og demografi kreves en bred og sammensatt kunnskap om bærekraft innenfor ulike fagfelt disipliner. SINTEF Byggforsk har et tverrfaglig miljø bestående av forskere med bakgrunn som sivilarkitekter, samfunnsvitere og sivilingeniører innenfor ulike tekniske disipliner. Vi utvikler og gjennomfører forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter, samt forskningsbasert spesialrådgiving. Vår kompetanse knyttet til bærekraftig stedsutvikling omfatter
 • Energibruk - atferd, implementering og tekniske løsninger
 • Infrastruktur
 • Kvalitet i bygde omgivelser – bærekraftig arealbruk og funksjonell infrastruktur, brukskvalitet og opplevelseskvaliteter
 • Lokal fornybar energiproduksjon og energitransport
 • Universell utforming – brukbarhet og tilgjengelighet
Kari Hovin Kjølle
Forskningsleder
Telefon 93206805

Energieffektivisering av bygninger

Energieffektivisering av bygninger er et viktig virkemiddel i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

I dette ligger det både å bygge stadig mer energieffektive nye bygninger, men med tanke på at bygningsmassen skiftes ut langsomt er det særlig viktig å energieffektivisere den eksisterende bygningsmassen. SINTEF Byggforsk forsker på begge områder, på alt fra spørsmål knyttet til de tekniske løsningene til hvordan formidle kunnskapen og dermed bidra til å akselerere prosessen med energieffektivisering.
Inger Andresen
Sjefforsker
Telefon 40649405

EPD - Miljødeklarasjon av byggematerialer

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøbelastningen til et produkt. EPDer bygger på livsløpsvurderinger av miljødata fra råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending. EPD blir stadig mer brukt for byggevarer i Norge.

SINTEF Byggforsk kan utarbeide EPD for byggevarer, ta gjerne kontakt for et tilbud om EPD på ditt produkt.
Sofie Elisabet Mellegård
Forskningsleder
Telefon 41445344

Inneklima

Behovet for godt inneklima er en av hovedgrunnene til at vi oppfører bygninger. Godt inneklima oppstår som et resultat av mange riktige valg fra prosjektering gjennom bygging til drift av bygningen.

SINTEF Byggforsk bidrar til disse valgene gjennom forskning, produktgodkjenninger og anvisninger, og kan bistå med rådgivning og kvalitetssikring i prosjekter eller utredning, verifisering eller skadevurdering i oppførte bygg.
Steinar Mads Mysen
Sjefforsker
Telefon 93862700

Konstruksjonsteknikk

Fagfeltet konstruksjonsteknikk tar for seg analyser og design av bærekonstruksjoner, komponenter og løsninger.

Innenfor konstruksjonsteknikk kan vi tilby:
 • Tilstandsvurdering av konstruksjoner og løsninger
 • Elementanalyse
 • Systemoptimalisering
 • Testing av materialegenskaper
 • Beregningsverktøy
Petra Rüther
Forskningsleder
Telefon 93207155

Livsløpsanalyser av bygninger (LCA)

En livssyklusanalyse (LCA) av et produkt eller et bygg er en helhetlig miljøvurdering av all ressurs- og energibruk som går med til å produsere og bruke objektet.

Alle faser som produktet går gjennom, som råmaterialuttak, transport, produksjon, bruk og avhending, tas med i miljøregnskapet. I SINTEF brukes metoden i ulike forskningsprosjekter, samt ved utarbeidelse av miljødeklarasjoner (EPD). Er du en produsent? Ta gjerne kontakt for et tilbud på EPD på ditt produkt.
Reidun Dahl Schlanbusch
Sivilingeniør
Telefon 48146279

Miljøpsykologi

Miljøpsykologi er et tverrfaglig felt som handler om det gjensidige samspillet mellom mennesker og fysisk miljø. Miljøpsykologi spenner bredt – fra naturens og bygningers påvirkning til globale miljøspørsmål.

SINTEF Byggforsk kan tilby forskning og rådgivning om alt fra bokvalitet til beslutningsprosesser for miljøvennlig atferd og energieffektivisering.
Åshild Lappegard Hauge
Seniorforsker
Telefon 95230172

Miljøriktig riving og gjenbruk av byggematerialer

Riving genererer enorme mengder avfall hvert år og samtidig rettes det stadig mer oppmerksomhet mot miljøbelastningen i forbindelse med materialbruk i nybygg. Gjenbruk av byggematerialer er ressurseffektivt og kan i tillegg være kostnadseffektivt. Likevel er det fremdeles lite utbredt i Norge.

SINTEF Byggforsk har som mål å bidra til å overkomme noen av hindringene som fins i dag, slik at gjenbruk kan bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer, både internt i oppgraderingsprosjekter og gjennom tredjepartsleverandør.
Eyvind Fredriksen
Forskningsleder
Telefon 41437183

Plan- og bygningslovgivning

Plan- og bygningslovens formål er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Sammen med tilhørende forskrifter og veiledninger er loven en av de viktigste rammefaktorene for bygg- og anleggsnæringen. Bestemmelsene i lovverket implementeres gjennom statlig, fylkeskommunal og kommunal plan- og byggesaksforvaltning, og omsettes til praksis gjennom aktørene i byggeprosessen.

SINTEF Byggforsk kan gjennomføre evalueringer, utredninger og forskning på innhold og implementering av plan- og bygningsloven, prosesser og måloppnåelse for sentrale, regionale og lokale myndigheter, byggherrer/tiltakshavere og øvrige aktører i næringen.
Cecilie Flyen
Seniorforsker
Telefon 97183297

Skadeanalyse

SINTEF Byggforsk utfører skadeanalyser på alt fra småhus til kompliserte industri- og næringsbygg.

Skadeoppdragene ender i en veldokumentert skaderapport, som blant annet beskriver skadeårsak og forslag til utbedring. Tilstands- og skadeanalyser gir også underlag for godkjenningskriterier for ulike produktkategorier samt anvisninger i Byggforskserien. Vi uttaler oss ikke om skyldforhold i forbindelse med skadeanalyser.
John Einar Thommesen
Forsker
Telefon 93003645

Tre

Tre er trolig menneskehetens eldste byggemateriale og mye brukt i Norge den dag i dag. Tre brukes i stadig større grad også i store konstruksjoner.

Vår kompetanse omfatter
 • arkitektur
 • konstruksjon
 • byggeteknikk
 • bygningsfysikk
 • akustikk
 • bestandighet
Petra Rüther
Forskningsleder
Telefon 93207155

Vann - infrastruktur

SINTEF Byggforsk jobber med bærekraftige løsninger for:

 • Overvannshåndtering
 • Sikker distribusjon av vann til ulike formål
 • Risiko- og sårbarhetsvurderinger
 • Forvaltning av vann- og avløpssystemer/Infrastruktur Asset Management
 • Behandlingsanlegg
 • Smarte vannsystemer
 • Verktøy for forvaltning av vann- og avløpssystemer
 • Vannkvalitetsendringer i ledningsnett
 • Livsløpsanalyser
Jon Røstum
Seniorforsker
Telefon 95221407

Vann - behandling

SINTEF Byggforsk jobber med bærekraftige løsninger for:

 • Behandling av drikkevann
 • Behandling av kommunalt avløpsvann
 • Behandling av industrielt prosess- og avløpsvann
 • Optimalisering av behandlingsløsninger
 • Vannkvalitetsvurderinger
 • Vannkvalitetsendringer i ledningsnett
 • Effektiv ressursutnyttelse og gjenvinning
 • Livsløpsanalyser
 • Risiko- og sårbarhetsvurderinger
 • Produsert vann i olje og gassindustri
 • Vannbehandling i akvakultur
Herman Helness
Forskningsleder
Telefon 93016855

Vann - integrert forvaltning

SINTEF Byggforsk jobber med bærekraftige løsninger for:

 • Klimatilpasning
 • Vannforvaltning
 • Produsert vann
 • Helhetsvurderinger av løsningers bærekraft
 • Livsløpsanalyser
 • Vannrammedirektivet
Herman Helness
Forskningsleder
Telefon 93016855

Vann - miljøteknologi

SINTEF Byggforsk jobber med bærekraftige løsninger for

 • Behandling og destruksjon av farlig avfall
 • Behandling av forurenset jord/masser fra gravearbeid
 • Livsløpsanalyser
Kamal Azrague
Seniorforsker
Telefon 98846832

Varmeanlegg i bygninger

Anlegg for vannbåren varme har vært utbredt i både yrkesbygg og boliger i mange år. Slike anlegg gir fleksibilitet når det gjelder valg av energikilde. På grunn av stadig strengere forskriftskrav når det gjelder energieffektivitet, krever moderne bygninger stadig mindre tilført energi i form av varme. En av utfordringene i fremtiden er effektiv drift av varmeanlegg med lave temperaturer og vannmengder.

Steinar Mads Mysen
Sjefforsker
Telefon 93862700

Ventilasjon i bygninger

Energieffektivisering og økt varmekomfort har ført til at moderne bygninger er mer lufttette enn tidligere bygningskonstruksjoner. Tettere bygninger har redusert den ukontrollerte ventilasjonen uten at dette er blitt kompensert tilstrekkelig gjennom kontrollert ventilasjon. I dagens og fremtidens bygninger er det derfor viktig å installere ventilasjonsanlegg som holder mål med hensyn til luftmengder, driftssikkerhet, komfort, energieffektivitet og brukervennlighet.

Steinar Mads Mysen
Sjefforsker
Telefon 93862700

Om sintef byggforsk

SINTEF Byggforsk

Forskningsveien 3b, 
Pb 124 Blindern, 0314 Oslo

Høgskoleringen 7b,
Pb 4760 Sluppen, 7465 Trondheim

Se alle medarbeidere i SINTEF Byggforsk.

Pressekontakt:
Kathrine Nitter, Mobil: 932 00 559, Epost: Beskyttet adresse

  Følg oss på Facebook

  Følg oss på LinkedIn

Kontakt SINTEF Byggforsk

Les mer om SINTEF Byggforsk

søk Medarbeider