Til hovedinnhold

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi skaper verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk.

Løsninger og innovasjon for kunder over hele verden

Gjennom mer enn 60 år har vår forskning skapt løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden. Dette har gjort SINTEF til et verdensledende forskningsinstitutt.

Vår hovedstrategi

Vi skaper innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de fire største instituttene for oppdragsforskning i Europa.

Vår visjon er Teknologi for et bedre samfunn.

Våre prosjekter

Ekspertise og spisskompetanse

FoU-partner for næringsliv og forvaltning

Vi samarbeider aktivt med myndigheter og internasjonalt ledende kunnskapsmiljøer og utvikler prosjekter som utløser offentlig medfinansiering for våre kunder.

Vi bidrar til verdiskapning og økt konkurranseevne for næringsliv og forvaltning.

SINTEF utførte i 2016 5.700 forskningsoppdrag for 4.000 kunder. Våre forskningsprosjekter krever ofte bred flerfaglig kompetanse. Med vår store faglige bredde, kan vi sette sammen team av eksperter fra hele SINTEF som har spisskompetanse innenfor de fagområdene prosjektet og kundene trenger.

Våre kunder skal oppleve:

 • God prosjektgjennomføring og økonomistyring
 • Aktiv og god dialog
 • Godt HMS-arbeid
 • Høy faglig kvalitet og integritet
 • At vi ivaretar deres intellektuelle rettigheter på en profesjonell måte
Mer om SINTEF

Vi skaper nye bedrifter

SINTEF TTO ble kåret til årets investor i Norge i 2015. (Foto: Astrid Bjerke Lund, Oslotech)

Kommersialisering av forskningsresultater er en del av SINTEFs samfunnsoppdrag. Dette skjer gjennom lisensiering og utvikling av nye bedrifter, basert på teknologi som utvikles i forskningsvirksomheten.

Vi er aktive eiere i våre knoppskudd og bidrar til å utvikle selskapene videre. Salg av eierandeler i vellykkede bedrifter gir gevinster som investeres i ny kunnskapsutvikling. Den viktigste delen av vårt arbeid er likevel å utvikle ny kunnskap og innovasjon for eksisterende næringsliv gjennom forskning og utvikling.

Les mer på www.sintef.no/tto

Laboratorie og testfasiliteter

Vi tilbyr verdensledende laboratorie- og testfasiliteter innenfor en stor bredde av teknologiområder. Våre avanserte laboratorier spenner fra utvikling av mikroelektronikk og studier på nano-nivå, til verdens største laboratorium for flerfasetransport av olje og gass, og det største havlaboratoriet i verden.

Flyfoto SINTEF Flerfaselaboratorium
Foto: TYD
Modellforsøk i Skipsmodelltanken
Foto: Ludvig Killingberg/SINTEF
Foto: Lars Geir Whist Tvedt/SINTEF
Våre laboratorier

Mer enn 90 prosent av inntektene hentes i åpen konkurranse

 • Oppdrag fra industri og næringsliv 44 %
 • Prosjektbevilgninger fra Norges forskningsråd 23 %
 • EU 11 %
 • Grunnbevilgninger fra Norges forskningsråd 7 %
 • Oppdrag for offentlig forvaltning 10 %
 • Andre inntekter 5 %

Tre av fire medarbeidere er forskere

 • 73 % forskere (56 % av våre forskere har doktorgrad)
 • 13 % ledelse og administrasjon
 • 9 % ingeniører
 • 5 % teknisk personell

Totalt 2000 medarbeidere.

Jobbe i SINTEF

Tett samarbeid skaper innovasjon og høy faglig kvalitet

SINTEF ble etablert i 1950 av NTH, som i dag er en del av NTNU. Gjennom egen vekst og sammenslåing med andre institutter, har vi utviklet oss til å bli Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon.

 • 1950: SINTEF etablert av NTH
 • 1985: MARINTEK og IKU (Institutt for Kontinentalundersøkelser)
 • 1986: EFI - Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt
 • 1987: SINTEF TTO
 • 1993: SI (Senter for industriforskning) blir en del av SINTEF
 • 1999: SINTEF Fiskeri og havbruk
 • 2006: SINTEF Byggforsk
Vår historie

Vi investerer overskuddet i ny kunnskap

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Investeringer i laboratorier, vitenskapelig utstyr og bygninger (i millioner kr)
SINTEF Energy Lab
170 millioner kroner ble investert i SINTEF Energy Lab i 2014 og 2015.

Universitetssamarbeidet

SINTEF har et partnerskap med Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim. Samarbeidet mellom NTNU og SINTEF er en sentral del av det norske forskningssystemet som har skapt betydelig innvasjon i norsk industri og samfunnsliv. Samarbeidet omfatter blant annet utstrakt felles bruk av laboratorier og utstyr. Personell fra NTNU arbdeider på SINTEF-prosjekter, og SINTEF-ansatte underviser ved NTNU. Samarbeidet omfatter også nærmere 30 langsiktige forskningssentere og deling av omkring 200 laboratorier. Vi samarbeider i tillegg med Universitetet i Oslo og andre fremragende forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.

Les mer om universitetssamarbeidet og Gemini-senter

Organisering og lokalisering

SINTEF er organisert som et konsern med åtte forskningsinstitutter. I tillegg kommer SINTEF Holding, som forvalter eierskap i oppstartsbedrifter og andre virksomheter.

SINTEF er lokalisert i Trondheim (ca. 1.400 ansatte) og i Oslo (ca. 400 ansatte). Øvrige ansatte er fordelt på kontorer og i datterselskaper i Bergen, Tromsø, Ålesund, Raufoss, Mo i Rana og Porsgrunn. SINTEF har også en forskningsstasjon på Svalbard. 

Ledelse og organisering

Regional tilstedeværelse er en del av vår strategi

Nærhet til våre kunder er viktig for oss - derfor er vi representert i de fleste landsdeler. Uansett hvor i Norge våre oppdragsgivere har sin base, får de tilgang til eksperter fra hele SINTEF.

HMS og etikk står øverst på vår agenda

 • SINTEF har høye standarder for HMS, etikk og samfunnsansvar.
 • HMS-standarder og etiske retningslinjer knyttet til forskning, forretningsdrift og relasjoner forplikter alle ansatte.
 • Alle leverandører må undertegne erklæring om HMS, forretningsetikk og samfunnsanvar ved inngåelse av avtaler.
 • Eget etikkombud og etisk råd.
 • Medlem av Transparency International og UN Global Compact.
Video: Neste generasjon problemløsere. Gjennom mer enn 60 år har vår forskning utviklet løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden.
Video: Neste generasjon problemløsere. Gjennom mer enn 60 år har vår forskning utviklet løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden.