Til hovedinnhold
Norsk English

SINMOD

SINMOD er et numerisk havmodellsystem som har vært under kontinuerlig utvikling ved SINTEF siden 1987. Modellsystemet kobler og simulerer fysiske og biologiske prosesser i havet. Modellsystemet er etablert for både den nordlige og sørlige halvkule. Norskekysten er representert i en rekke modellområder ned til 32 m romlig oppløsning.

Kontaktperson

Tjenester

Havmodellen SINMOD har en rekke anvendelser og brukes til å levere et bredt spekter av forskning og tjenester. Modellen kan enkelt videreutvikles og tilpasses for våre kunders behov og anvendelser.


Eksempler på tjenester og anvendelser:

• Beregning av vannkontakt mellom havbrukslokaliteter, spredning av lus og virus
• Beregning av spredning og sedimentering av oppløst og partikulært avfall fra havbrukslokaliteter
• Beregning av strømforhold for utredning av maritime installasjoner, havbrukslokaliteter, brobygging og mudring og deponering av masse
• Forskning på fysiske og biologiske prosesser i havet – primærproduksjon, zooplanktonpopulasjoner og vekstpotensial for ekstraktiv akvakultur (f.eks. tare og blåskjell)
• Forskning på virkning av klimaeffekter på primær- og sekundærproduksjon i havet

Operasjonell kjøring

SINMOD er satt opp for å kunne kjøres operativt. Et eksempel på varsling av temperatur og algekonsentrasjoner finnes her.

Om SINMOD


SINMOD er et modellsystem som er utviklet ved SINTEF siden 80-tallet. Modellens hovedmotor er en 3D hydrodynamisk modell. Den er basert på Navier-Stokes-likningene som løses ved endelige differansers metode på et regulært Arakawa C-grid.

Modellen drives av atmosfæriske krefter, ferskvannsavrenning og tidevann. Videre settes strøm og tetthet som grensebetingelser. En mer detaljert beskrivelse av den hydrodynamiske modellen finnes i Slagstad og McClimans (2005). Modellen ble opprinnelig satt opp for Barentshavet, men den er nå anvendt i flere områder både på den nordlige og sørlige halvkule (Chile, New Zealand, Brasil). Oppløsningen varierer fra 12 km til 32 m horisontal rutestørrelse.

En økosystemmodell for de lavere trofiske nivåene, inkludert en avansert populasjonsmodell for raudåte, har blitt utviklet parallelt med den hydrodynamiske modulen. Modellen har vært brukt i en rekke studier av nordiske og Arktiske økosystem. Deler av modellen finnes beskrevet i Wassmann et al. 2006. En oppdatert versjon av modellen for raudåte finnes i Alver et al. 2016.

Det er også utviklet en modeller for vekst av blåskjell (Handå et al., 2011) og tare (Broch et al., 2013).

Resultater fra SINMOD er brukt i rundt 90 artikler publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrift.

Kontakt