Til hovedinnhold
Norsk English

Gemini-senter - Marin konstruksjonsteknikk

Gemini-senteret Marin konstruksjonsteknikk er en synliggjøring og en videreføring av et samarbeid mellom NTNU og SINTEF som har pågått siden SINTEFs Avdeling for konstruksjonsteknikk ble opprettet i 1971.

Gemini-senteret arbeider med utvikling av teori, metoder og beregningsverktøy for konstruksjonsanalyse, design og operasjon av marine konstruksjoner som kan være skip, faste og flytende plattformer, rørledninger og kontrollkabler. Laboratorieforsøk er en viktig del av senterets arbeid.

Marine Structures Laboratory

Marine Structures Laboratory er definert som et felles laboratorium for NTNU og MARINTEK. Det er etablert et operativt samarbeid om prosjektgjennomføring, drift, nyanskaffelser og kompetanseoppbygging.

Les mer om Marin Structures Laboratory


Faglige disipliner

 • Materialteknologi (nedbrytningsmekanismer, skademekanikk)
 • Konstruksjonsmekanikk (anvendelser av elementmetoden)
 • Konstruksjonsdynamikk (slanke konstruksjoner, ikke-lineære problemer)

En viktig del av arbeidet er utvikling og verifisering av avanserte beregningsprogrammer som kan brukes av industrien.


Anvendelser

 • Skipskonstruksjoner og plattformer
 • Stål og titan stigerør
 • Fleksible stigerør og kontrollkabler
 • Ulykkeslaster på konstruksjoner (kollisjon, grunnstøting, brann)


Organisering

Gemini-senteret Marin konstruksjonsteknikk ble opprettet i november 2003. Fra NTNU-siden deltar faggruppen Marine konstruksjoner ved Institutt for marin teknikk, fra SINTEF-siden Avdeling for konstruksjonsteknikk ved MARINTEK. Senteret er lokalisert til Marinteknisk senter på Tyholt.

NTNUs faggruppe har fem professorer og fire teknisk ansatte i Marine Structures Laboratory. MARINTEKs avdeling har 16 forskere, de aller fleste med PhD-grad. Begge gruppene har tett samarbeid med andre faggrupper ved Marinteknisk senter og andre steder innenfor områder som hydrodynamikk, kybernetikk og materialteknikk.

Samarbeidet i senteret omfatter både grunnleggende forskning, oppdragsforskning og undervisning/formidling, med stor grad av utveksling av tjenester mellom partene.


Prosjekter

En stor del av samarbeidet foregår innen forskningsprosjekter som er initiert og blir drevet med deltakelse fra begge institusjonene. Uavhengig av hvilken institusjon som er kontraktmessig ansvarlig for et prosjekt, kan prosjektleder og/eller prosjektmedarbeidere komme fra begge parter.

Viktige prosjekter for Gemini-senteret Marin konstruksjonsteknikk:

 • Design, Installation and Operation of Deepwater Pipelines - DEEPLINE (2003 - 2007)
  Strategisk instituttforankret prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, to PhD-kandidater.

 • Corrosion Fatigue of Flexible Risers (2001 - 2008)
  Multiklient industriprosjekt med deltakelse av fire oljeselskap, en operatør og tre leverandører. I 2006 ble det vedtatt en Fase III (2007-08) i prosjektet.

 • InMare (2004-2007)
  EU 6. rammeprogram, tematisk nettverk - skipsoperasjoner

 • Decision Support Systems for Ships in Degraded Condition (2004-2007)
  EU 6. rammeprogram, beslutningsstøtteverktøy for skip i skadd tilstand.

 • Scenariobasert risikoanalyse av kollisjoner og grunnstøting (2005-2010)
  Strategisk universitetsprogram finansiert av Norges Forskningsråd.

 • Materialer og konstruksjoners integritet (MATSINT) (2007-1010)
  Strategisk universitetsprogram finansiert av Norges Forskningsråd.

I tillegg gjennomføres det en lang rekke oppdragsprosjekter, i hovedsak i laboratoriet. MARINTEK er i regelen oppdragsgiver for disse prosjektene, men begge institusjonene deltar i gjennomføringen.