Til hovedinnhold
Norsk English

BlueGreenCycle – gjenbruk av organisk materiale og næringssalter fra havbruk

I samarbeid med NCE Aquaculture i Bodø, skal SINTEF Nord utvikle et beslutningsgrunnlag som bedrifter kan bruke i valg av løsninger for behandling av slam og næringssalter på lengere sikt. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge.

Næringssalter, organisk- og uorganisk materiale fra oppdrettsproduksjon kan utnyttes til ny bioproduksjon, både terrestrisk og akvatisk, samt som råvare i andre industrielle prosesser som energi- og sementproduksjon. Næringssaltene kan brukes til eksempelvis grønnsaksproduksjon, mens organisk og uorganisk materiale kan brukes til produksjon av encellede organismer, alger, sopp, reker, insekter, børstemark eller andre akvatiske og terrestriske organismer. Avfallsstrømmer fra akvakultur og hydroponi i form av faeces og kompostert bioavfall er et ideelt underlag for soppdyrking. Dette er eksempler på hvordan en reduksjon av avfallsstrømmer fra et miljømessig synspunkt kan øke gjenvinning av næringssalter og dermed redusere utslipp til kyst- og innlandsvann, samtidig som man omplasserer verdifulle avfallsprodukter. Med en stor lakseproduksjon på land og i sjø har Nordland gode forutsetninger for denne type industriell matproduksjon. I tillegg har fylket god industrikultur, energiressurser i form av elektrisitet og varme og CO2-utslipp som kan utnyttes.

 

Med utgangspunkt i organisk materiale og næringssalter som er tilgjengelig fra dagens akvakultur i regionen skal prosjektet avdekke markedsmuligheter for en ny bioproduksjon, og mulighetene for etablering av en BIOPARK i Nordland. Resultatene fra prosjektet skal kunne brukes som et beslutningsgrunnlag som bedrifter kan bruke i valg av løsninger for behandling av slam og næringssalter på lengere sikt.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2020

Utforsk fagområdene