Til hovedinnhold
Norsk English

Grønne, innovative og bærekraftige sommerjobber 2021

SINTEF Helgeland tilbyr nå i samarbeid en rekke offentlige og private samarbeidspartnere på Helgeland og i Salten "Grønne, innovative og bærekraftige sommerjobber.

Kontaktperson

Vi søker etter engasjerte studenter primært fra 4. året med ulik faglig bakgrunn, og vi ønsker å sette sammen grupper av studenter med ulik spisskompetanse, f.eks innen økonomi, miljø, innovasjon, prosessteknologi  og digitalisering (f.eks relatert til prosessindustri, fiskeri & havbruk, avfallsbransjen, skog & jordbruk/næringsmiddel). Studentene skal jobbe tett sammen med industri, regionale myndigheter og forskere for å bidra til nyskapende idéer, kunnskap, teknologi og økonomiske modeller som grunnlag for at en mer bærekraftig og sirkulær økonomi kan la seg realisere. 

Klima, miljø og energi er noen av vår tids store samfunnsutfordringer. En stadig økende global ressursbruk og energiforbruk setter fokus på å øke material- og energieffektivitet gjennom nye, bærekraftige løsninger. I norsk kontekst ser vi en betydelig utfordring med tanke på å opprettholde velstand, verdiskaping og konkurransekraft i en periode hvor verdiskapingen fra petroleumssektoren er forventet å synke fremover. Sirkulær økonomi, elektrifisering og digitalisering er viktige verktøy for å gjøre både industri og samfunn mer bærekraftige. Smartere samfunnsutvikling og bomiljø sammen med en økt satsing på å ny og eksisterende landbasert industri er avgjørende for å møte framtidens utfordringer. I en tettere kobling mellom samfunn og industri (Hubs for Circularity) beholdes ressursene i verdikjedene lengst mulig ved å øke ressursutnyttelsen og graden av gjenvinning/resirkulering. Dette reduserer negative miljøeffekter og muliggjør samtidig økonomisk vekst uten økt ressursuttak.

Viktige spørsmål som gruppen med sommerstudenter kan få anledning til å jobbe med på Helgeland er hvordan virksomheter og samfunn kan benytte digitale tvillinger til å visualisere, simulere og analysere ulike endringer og effekten av de. Slike verktøy kan benyttes til planlegging og som beslutningsunderlag for både bedrifter og samfunn. I en helhetlig digital tvilling kan f.eks faktorer innenfor energiflyt, materialstrømmer, miljøpåvirkninger, mobilitet og logistikk legges inn. Planlegging av utvidet produksjon, nye bedrifter, endret offentlig transport, planlegging av ny offentlig infrastruktur osv. kan simuleres og analyseres i slike modeller. Store industrielle investeringer, teknologiske løft og store samfunnsendringer er planlagt i regionen. Hvordan henger disse sammen, og hvordan kan de planlegges og løses på en mest mulig bærekraftig måte? 

Saltdal er en industrikommune lokalisert midt mellom Bodø og Mo i Rana, med hjørnesteinsbedrifter innen elektrifisering, det grønne skiftet og produksjon av bl.a. fiberoptiske kabelsystemer for global kommunikasjonsinfrastruktur. Saltdal kommune har en tydelig satsning på entreprenørskap og næringsutvikling, og sammen ønsker bedrifter og kommune å identifisere nye muligheter til bærekraftig utvikling av nye bedrifter innen både verdistrømmene til bedriftene, og innovative løsninger innen kommunens tjenesterleveranser. Studentprosjektene på Rognan vil ha en tett knytning og høy synlighet mot både politiske beslutningstakere og næringslivsledere, og gir en unik mulighet til å bidra til, og forstå, problemstillinger og muligheter innen bærekraftig utvikling av ressursrike, arktiske samfunn. 

Gjennom sommerjobbprogrammet ønsker vi å belyse både offentlige og industrielle prosesser og hvordan disse griper inn i hverandre. Forståelse av verdikjeder, forretnings-modeller, og hvordan prosess- og produktdesign, resirkulering/gjenvinning, avfallshåndtering og samarbeid med andre virksomheter og samfunn kan spille tett sammen for å skape økonomisk vekst og miljømessig og sosial bærekraft. Det samfunnsøkonomiske perspektivet (politikkutforming) og samspillet Samfunn-Bedrift-Klynge skal også belyses.

Vi tilbyr attraktive sommerjobber med varierte og spennende arbeidsoppgaver i tett samarbeid med andre studenter, engasjerte forskere, dedikerte offentlige ansatte og ivrige industrirepresentanter. Oppgavene som sommerstudentene jobber med vil være svært samfunnsrelevante og gi et godt grunnlag for videre arbeid med bærekraft og utvikling av en grønn økonomi i flere bransjer. Sommerjobbene kan også gi grunnlag for masteroppgaver og framtidig rekruttering.

SINTEF kan være behjelpelig med å skaffe hybel – ta sjansen og søk sommerjobb på et nytt sted i sommer!

Plan for sommerjobbene Mo i Rana og Rognan

Vi ser for oss to grupper av studenter fra 4. årskurs, som vil bli organisert etter ønsket lokasjon og faglig profil. Et team vil arbeide fra SINTEF Helgelands kontorer på Mo, og et team vil arbeide fra Rognan i Saltdal kommune. Begge teamene vil får god veiledning lokalt samt fra SINTEF Helgeland, og det legges opp til at guppene samarbeider på tvers mellom lokasjonene. 

Studentene ha en felles oppstartssamling i juni før de starter på selve oppgavene. Prosjektarbeidet vil gå over ca 8 uker, med oppstart medio juni. 

Oppgavetekstene vil være åpne for noe tolkning, og basert på møter med lokalt næringsliv skal studentene selv fortolke og spisse oppgavene i samsvar med partnerbedriftenes interesseområder.

  • Søknadsfrist: 5. april
  • Ca 25. april: rekrutteringsprosess avsluttet, sommerjobbene fordelt
  • Medio Juni: Kick-off med hele gruppa og aktuelle representanter og veiledere fra SINTEF.
  • Juni-August. Arbeid med oppgavene.
    Oppfølging: Hver oppgave/sommerjobb vil få en dedikert veileder som vil være knyttet til det aktuelle prosjektet
  • Ca 10 August: Seminar/Mini-konferanse med presentasjon av resultater fra sommerjobben for alle relevante aktører/samarbeidspartnere m.fl.

Kandidaten vil bli ansatt i SINTEF i perioden sommerjobbprogrammet pågår.

Se hva studentene leverte i 2019 og i 2018 

Kontaktpersoner:

  • Stein Espen Bøe (), SINTEF Helgeland (Mo i Rana)
  • Karl Petter Johansen (), Nexans (Rognan)