Til hovedinnhold
Norsk English

Vedtekter


§ 1 Firma
Selskapets navn er SINTEF Energi AS.

§ 2 Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Trondheim.

§ 3 Formål
Selskapet er et allmennyttig forskningsinstitutt, som gjennom forskning og utvikling samt utredning og informasjon vedrørende produksjon, omforming, overføring/distribusjon og sluttbruk av energi, samt industrielle termiske prosesser og produkter, skal fremme utviklingen innenfor næringsliv og forvaltning. Selskapet skal virke for helhetssyn og nye initiativ nasjonalt og internasjonalt.

Selskapet er en del av SINTEF-konsernet, og virksomheten skal koordineres med beslektet virksomhet innen konsernet for øvrig og i samsvar med konsernets overordnede mål og strategi. Selskapet skal herunder samarbeide med NTNU til støtte for den forskning og undervisning som naturlig har tilknytning til selskapets virksomhet. Selskapet vil drive sin virksomhet i nær kontakt med Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk og Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU, og så langt mulig samlokalisert med tilsvarende fagmiljøer der. Selskapet skal videre tilstrebe god kontakt med bransjeorganisasjoner i næringsliv innenfor sitt virkeområde.

Selskapet skal drive etter sunne økonomiske prinsipper for å skape grunnlag som sikrer en trygg eksistens, og setter det i stand til å opprettholde og videreutvikle en høy faglig/ vitenskapelig kompetanse og teknisk standard.

Selskapet har ikke erverv til formål. Selskapet skal ikke dele ut utbytte, erverve egne aksjer, gjennomføre kapitalnedsettelser med utdeling til aksjeeierne eller på annen måte foreta utdeling til aksjeeierne. Eventuelt overskudd som genereres gjennom virksomheten skal kun anvendes til realisering av selskapets formål.

§ 4 Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er på 7,540 mill kroner fordelt på 7540 aksjer á kr 1 000,- fullt innbetalt og lydende på navn.

Dersom en aksjeeier overdrar eller ønsker å overdra en eller flere av sine aksjer, har de øvrige aksjonærer forkjøps- eller løsningsrett begrenset forholdsmessig etter disses aksjeposter. Dersom en aksjonær helt eller delvis ikke ønsker å benytte sin rett, fordeles denne tilsvarende mellom de øvrige berettigede aksjonærer. Blir derved en eller flere aksjer ufordelte, foretas fordeling ved loddtrekning.

Aksjeoverdragelser skal forelegges styret og krever samtykke av generalforsamlingen. Samtykke kan bare nektes av saklige grunner.

Forkjøps- eller løsningsretten må gjøres gjeldende ved skriftlig melding til styret innen 2 - to - måneder etter at styret fikk varsel om at overdragelse var skjedd eller ønsket.

Løsningssummen fastsettes etter avtale. Blir partene ikke enige om beløpet, fastsettes summen endelig ved skjønn. Beløpet betales senest 1 - en - måned etter at det er endelig fastsatt.

§ 5 Styre
Selskapets styre skal bestå av ni medlemmer med varamedlemmer hvorav de ansatte velger tre medlemmer og fem varamedlemmer og generalforsamlingen velger seks medlemmer og seks varamedlemmer.

Gjenvalg av styremedlemmer skal normalt ikke finne sted ut over en samlet funksjonstid på tre sammenhengende perioder. Ingen kan velges til styremedlem etter fylte 67 år.

Forvaltningen av selskapet hører under styret i samsvar med aksjelovens § 6-12. Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet i samsvar med aksjelovens § 6-14.

§ 6 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Den ordinære generalforsamling behandler og avgjør:

a Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
b Valg av seks styremedlemmer og varamedlemmer.
c Eventuelt valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
d Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
e Andre saker som blir oppført til behandling i innkallingen eller som etter loven hører inn under generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, og ellers i samsvar med aksjelovens § 5-6.

§ 7 Endring av vedtektene
Beslutning om å endre vedtektene skjer i samsvar med aksjelovens § 5-18, og etter at NTNU har hatt anledning til å avgi uttalelse.

§ 8 Oppløsning
Ved eventuell oppløsning av selskapet skal de gjenværende midler etter dekning av selskapets forpliktelser overfor kreditorer overføres til institusjoner uten erverv til formål som skal anvende dette til forskning eller utviklingsarbeid på samme eller beslektede arbeidsområder som selskapet hadde.