Til hovedinnhold
Norsk English

Unngå byggskader med riktig produktdokumentasjon

Teknisk Godkjenning
Ved kun å bruke produkter med dokumentasjon av relevante egenskaper, kan byggskader langt på vei unngås.

I jungelen av produkter som tilbys på markedet er det viktig å unngå produkter med dårlig kvalitet som lett fører til byggskader og reklamasjoner. Produktene skal både tilfredsstille norske forskriftskrav, tåle klimapåkjenningene der man bygger, og tilfredsstille andre ytelseskrav. Det er derfor nødvendig å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for dokumentasjon av produktegenskaper, og hvordan man enklest kan sikre seg å bruke produkter som bidrar til å tilfredsstille de kravene man må sette til det enkelte byggverket.

Krav til omsetning av byggevarer

Den europeiske byggevareforordningen (CPR) gjelder i Norge gjennom Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). Forskriften fastsetter bl.a. at det nå er obligatorisk å CE-merke alle byggevarer som dekkes av en harmonisert produktstandard for at produktene skal kunne omsettes i Norge. Forskriften gjelder for alle produkter som skal bygges inn permanent i et byggverk.

Sammensatte produkter som for eksempel lukkede elementer, byggmoduler, prefabrikkerte våtrom og golvvarmesystemer regnes også som byggevarer. Byggevarer som ikke dekkes av en harmonisert produktstandard kan CE-merkes dersom produsenten ønsker det. Det gjøres da på basis av en ETA (europeisk teknisk bedømmelse) for produktet. Men uansett om byggevaren er CE-merket eller ikke, skal alle vesentlige egenskaper til produktet være dokumentert for at det skal kunne markedsføres og omsettes.

CE-merking

For å kunne CE-merke et produkt, må produsenten bekrefte at det er i samsvar med den aktuelle harmoniserte produktstandarden eller ETAen for produktet. Det gjelder både produktegen­skapene og system for produksjonskontroll. For mange produkttyper kreves det at et uavhengig kontrollorgan, et såkalt utpekt teknisk kontrollorgan, utfører prøving, sertifisering og/eller kontroll av fabrikkproduksjonen. I Norge er bl.a. SINTEF Byggforsk utpekt som teknisk kontrollorgan av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) til å utføre disse oppgavene på en lang rekke produktområder.

Produsenten skal påføre CE-merket på produktet, emballasjen eller medfølgende dokumenter, samt inkludere informasjon om produktegenskaper slik det er er angitt i den tekniske spesifikasjonen for produktet. I tillegg skal produsenten utarbeide og formelt underskrive en såkalt ytelseserklæring om at produktet er i samsvar med den tekniske spesifikasjonen for produktet. Her angis også de deklarerte ytelsene. Ytelseserklæringen skal følge markedsføringen og omsetningen av produktet, og være allment tilgjengelig (f.eks. på internett).

Bruk av byggevarer i konkrete byggverk

Det er meget viktig å være klar over at forskriften om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) bare regulerer krav til omsetning av byggevarer. Bruk av byggevarene i byggverk reguleres derimot av de tekniske kravene til selve byggverket slik de er gitt i TEK. De ansvarlige i byggesaker må derfor vurdere om egenskapene og ytelsen til en byggevare de ønsker å bruke i et bestemt bygg tilfredsstiller kravene i TEK og andre krav spesifisert for det aktuelle bygget. Det fører svært ofte til at man må ha tilleggsdokumentasjon ut over CE-merkingen. Slik tilleggsdokumentasjon kan man blant annet få gjennom frivillige norske godkjennings- og sertifiseringsordninger.

SINTEF Teknisk Godkjenning

SINTEF Teknisk Godkjenning for et produkt gir en samlet dokumentasjon av alle egenskaper som er relevante for bruken av produktet i et bygg, inkludert en spesifikasjon av bruksområde, og betingelser for montasje og bruk. Miljøegenskaper inkluderes også. Alle godkjente produkter er tilknyttet en overvåkende produksjonskontroll. 

For de ansvarlige aktørene i hver enkelte byggesak som er usikre på om de egenskapene som er deklarert gjennom CE-merkingen er tilfredsstillende i forhold til behovet, vil en SINTEF Teknisk Godkjenning være den beste dokumentasjonen, fordi SINTEF Byggforsk som nøytral instans og med sin samlede kompetanse og kjennskap til norsk byggepraksis har gjort de viktigste vurderingene.

SINTEF produktsertifikat

Et SINTEF Produktsertifikat bekrefter at det aktuelle produktet samsvarer med en gitt nasjonal eller internasjonal produktstandard, eventuelt en annen relevant teknisk spesifikasjon, og at produktet blir produsert med tilfredsstillende løpende kvalitetskontroll. Det utstedes bare sertifikater på produkter som er relevante for bruk i Norge.

Godkjenninger og sertifikater tilgjengelige på internett

Liste over alle produkter som har SINTEF Teknisk Godkjenning eller SINTEF Produktsertifikat, samt selve dokumentene, er tilgjengelig på sintefcertification.no.

-

Utforsk fagområdene

Kontaktperson