Til hovedinnhold

Innseiling til Borg havn – modellering av mudrings- og deponeringsoperasjoner - Spredning av finpartikulært materiale

Innseiling til Borg havn – modellering av mudrings- og deponeringsoperasjoner - Spredning av finpartikulært materiale

Kategori
Rapport
Sammendrag
Rapporten viser resultatene av en diagnostisk modellering av mudring og deponering ved en utdypning av innseilingen til Borg havn. I den pågående designfasen er det gjennomført modellering av turbiditet for å forutsi virkningen og omfanget av operasjonene. Turbiditetssimuleringene er gjort ved hjelp av SINTEFs partikkelbaserte DREAM-modell. DREAM-modellen bruker et detaljert datasett for strøm generert av SINTEFs numeriske 3D-modell SINMOD. Datasettet dekker de hydrodynamiske forholdene i innseilingen til Borg havn fra 1. april til 8. oktober 2013. Borg havneområde inneholder både forurenset og ikke-forurenset sediment og stein. Basert på omfattende feltmålinger ble lokalitetene av de forskjellige bunnmaterialene bestemt for to usikkerhetsnivåer (konfidensintervall). På grunn av de sensitive forholdene i Borg havneområde og den planlagte store mudringen, ble egnede og validerte mudringsteknikker brukt i simuleringen. Turbiditetsverdier ble tatt fra internasjonal litteratur, felt- og laboratoriemålinger og tilpasset DREAM-modellen. Forventede effekter er bestemt med et akseptabelt nøyaktighetsnivå. En indikasjon på innvirkningen på sårbare områder er gitt. Det er lagt vekt på at en god og miljørettet ledelse av mudringsarbeidene krever et grundig operativt overvåkingsprogram under utførelsen av arbeidene.
Oppdragsgiver
  • Kystverket / 302003662
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • Ukjent
År
2018
Forlag
SINTEF Ocean
ISBN
978-82-14-06864-1